Nasi przedstawiciele w instytucjach i gremiach krajowych:

Rada Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Więcej informacji

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) to instytucja publiczna odpowiedzialna za nadzór nad rynkiem audytu w Polsce. Została utworzona na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o nadzorze nad rynkiem audytu, która wprowadziła przepisy zgodne z unijną Dyrektywą 2014/56/UE w sprawie audytu rocznych sprawozdań finansowych oraz nadzoru nad rynkiem audytu. Polska Agencja Nadzoru Audytowego odgrywa istotną rolę w zapewnieniu uczciwości i wiarygodności audytu w Polsce oraz w promowaniu zaufania do rynku finansowego i biznesowego.

Nasz przedstawiciel

Piotr Kamiński

Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

Więcej informacji

inansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Polski. Jest to jeden z kluczowych elementów systemu ochrony zdrowia w Polsce. NFZ działa na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jego celem jest zapewnienie obywatelom odpowiedniej opieki zdrowotnej i dostępu do niej bez względu na ich status społeczno-ekonomiczny.

Nasza przedstawicielka

dr n.ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka

Rada Rynku Pracy

Więcej informacji

Rada Rynku Pracy to ciało doradcze działające przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które ma na celu wspieranie i doradzanie w sprawach związanych z rynkiem pracy w Polsce. Jej funkcje i zadania są związane z analizą sytuacji na rynku pracy oraz rekomendacją działań mających na celu poprawę jego funkcjonowania. Rada Rynku Pracy odgrywa istotną rolę w kształtowaniu polityki rynku pracy w Polsce, poprzez dostarczanie eksperckiej wiedzy, analizy danych oraz rekomendacje dotyczące działań mających na celu stymulowanie zatrudnienia, rozwój kompetencji zawodowych oraz integrację osób znajdujących się na rynku pracy.
Rada działa na podstawie Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U z 2023 r. poz.735, z późn. zm.).

Nasi przedstawiciele

Rada Ochrony Pracy

Więcej informacji

Rada Ochrony Pracy to organ opiniotwórczy i nadzoru nad warunkami pracy i działalnością Państwowej Inspekcji Pracy. Została utworzona na mocy nieobowiązującej już ustawy z dnia 6 marca 1981 roku o Państwowej Inspekcji Pracy. Od 1990 roku działa przy Sejmie RP. W skład Rady wchodzi 30 członków, których powołuje Marszałek Sejmu spośród posłów, senatorów i kandydatów zgłoszonych przez Prezesa Rady Ministrów oraz przez reprezentatywne organizacje związkowe i organizacje pracodawców, a także przez inne organizacje społeczne zajmujące się problematyką ochrony pracy. Do Rady powołuje się także ekspertów i przedstawicieli nauki. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez Marszałka Sejmu.

Nasz przedstawiciel

dr inż. Rafał Hrynyk

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Więcej informacji

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, który został powołany w celu reprezentowania interesów osób niepełnosprawnych oraz wspierania podejmowania decyzji dotyczących polityki społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, zatrudnienia i innych obszarów istotnych dla życia osób z niepełnosprawnościami. Jej działalność ma na celu promowanie praw osób niepełnosprawnych, zapewnienie im godnego życia oraz wspieranie ich pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Rada jest forum współpracy przedstawicieli organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nasza przedstawicielka

Monika Bugajewska-Tykarska

Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Więcej informacji

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) -  instytucja publiczna, której głównym celem jest wspieranie rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych. Fundusz realizuje swoje zadania poprzez udzielanie świadczeń finansowych oraz organizację różnorodnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych w celu ułatwienia im aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Działania PFRON mają na celu zwiększenie samodzielności, niezależności oraz równych szans dla osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz w życiu społecznym. Fundusz jest istotnym elementem systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Nasz przedstawiciel

Mateusz Palian

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Więcej informacji

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW) to organ administracji rządowej, który ma za zadanie doradzać w sprawach nauki, szkolnictwa wyższego oraz oceny jakości kadr naukowych. Jest to jedno z najważniejszych ciał doradczych odpowiedzialnych za rozwój polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Rada składa się z wybitnych przedstawicieli nauki, akademickich i społeczności naukowej, którzy posiadają bogate doświadczenie i wiedzę w dziedzinach naukowych oraz szkolnictwa wyższego. Jej praca ma na celu promowanie rozwoju nauki, innowacji oraz edukacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności polskiego systemu naukowego na arenie międzynarodowej.

Nasz przedstawiciel

prof. Andrzej M. Fal

Rada Statystyki

Więcej informacji

Rada Statystyki to organ doradczy, którego celem jest wspieranie rozwoju systemu statystycznego oraz zapewnienie wysokiej jakości danych statystycznych w danym kraju. Jej zadaniem jest monitorowanie działań w zakresie statystyki, formułowanie rekomendacji dotyczących metodologii zbierania i analizy danych oraz promowanie zasad transparentności i wiarygodności statystyk publicznych. W skład Rady Statystyki wchodzą eksperci z dziedziny statystyki, przedstawiciele instytucji rządowych, sektora prywatnego, organizacji reprezentatywnych i pozarządowych oraz akademickich. Jej działania mają na celu zapewnienie rzetelnych, wiarygodnych i kompleksowych danych statystycznych, które są niezbędne do podejmowania decyzji politycznych, gospodarczych i społecznych.

Nasz przedstawiciel

dr Franciszek Kubiczek

Rada ds. Akredytacji

Więcej informacji

Rada ds. Akredytacji jest organem Polskiego Centrum Akredytacji utworzonym na mocy ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z dnia 13 kwietnia 2016 r. (t.j. Dz.U.2022 poz.1854).

Nasz przedstawiciel

dr inż. Rafał Hrynyk

Rada ds. Polityki Senioralnej

Więcej informacji

Rada ds. Polityki Senioralnej to organ doradczy powołany w celu opracowywania, analizy i rekomendacji dotyczących polityki publicznej w obszarze starzejącego się społeczeństwa oraz wsparcia dla osób starszych. Jej głównym celem jest promowanie aktywnego i zdrowego starzenia się, zapewnienie godnych warunków życia dla osób starszych oraz dostosowywanie polityk społecznych i ekonomicznych do zmieniających się potrzeb ludzi w starszym wieku. Skład Rady ds. Polityki Senioralnej może obejmować ekspertów z różnych dziedzin, w tym gerontologów, lekarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką osób starszych, a także przedstawicieli administracji publicznej oraz osób starszych. Działania Rady ds. Polityki Senioralnej mają na celu promowanie godności, równości i pełnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym oraz dostosowanie polityk publicznych do potrzeb starzejącego się społeczeństwa.

Nasza przedstawicielka

Beata Rorant

Rada ds. Kobiet na Rynku Pracy

Więcej informacji

Rada do spraw Kobiet na Rynku Pracy działa przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.   Rada jest organem konsultacyjno-doradczym ministra właściwego do spraw pracy. Rada została powołana w celu analizy i rekomendacji polityk publicznych dotyczących równego traktowania kobiet na rynku pracy oraz promowania ich aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym. Jej działania mają na celu eliminowanie dyskryminacji płciowej, zmniejszenie nierówności zawodowych między kobietami i mężczyznami oraz wsparcie kobiet w ich karierze zawodowej.

Nasza przedstawicielka

Karolina Wójcik