Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, który został powołany w celu reprezentowania interesów osób niepełnosprawnych oraz wspierania podejmowania decyzji dotyczących polityki społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, zatrudnienia i innych obszarów istotnych dla życia osób z niepełnosprawnościami. Jej działalność ma na celu promowanie praw osób niepełnosprawnych, zapewnienie im godnego życia oraz wspieranie ich pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Rada jest forum współpracy przedstawicieli organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Link do strony

Główne zadania Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych (KRKON):

  • reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych: KRKON pełni rolę głównego organu reprezentującego osoby niepełnosprawne wobec władz publicznych oraz instytucji odpowiedzialnych za tworzenie i wdrażanie polityki społecznej;
  • doradztwo w zakresie polityki społecznej: Rada konsultacyjna doradza organom administracji publicznej w zakresie tworzenia i wdrażania polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych, w tym proponuje rozwiązania mające na celu poprawę ich sytuacji życiowej;
  • monitoring i ocena sytuacji osób niepełnosprawnych: KRKON zajmuje się analizą i oceną sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, identyfikując problemy, wyzwania i potrzeby tej grupy społecznej;
  • promowanie równych szans i aktywności społecznej: Rada konsultacyjna podejmuje działania na rzecz promowania równych szans dla osób niepełnosprawnych oraz wspierania ich aktywności społecznej, zawodowej i uczestnictwa w życiu społecznym; 
  • współpraca z innymi organami i organizacjami: KRKON współpracuje z innymi organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi oraz organizacjami międzynarodowymi w celu realizacji swoich celów.

Nasza przedstawicielka

Monika Bugajewska-Tykarska – członkini Rady