Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Dołącz do nas

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są ogólnopolską reprezentacją pracodawców, działającą w interesie pracodawców i chroniącą ich prawa. Działamy w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 r. oraz statut.

Członkami zwyczajnymi organizacji mogą być związki pracodawców i przedsiębiorców, federacje i inne konfederacje oraz zrzeszenia organizacji pracodawców i przedsiębiorców działających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, jak również pracodawcy i przedsiębiorcy obejmujący swoim działaniem obszar całego kraju lub mający szczególną pozycję gospodarczą.

Członkostwo w Pracodawcach RP jest dobrowolne i w niczym nie ogranicza samodzielności działania członka.

Członkostwo w Pracodawcach Rzeczypospolitej Polskiej ma zróżnicowany charakter. Większość z 19 tysięcy podmiotów, które organizacja reprezentuje, zrzeszona jest w regionalnych lub branżowych organizacjach pracodawców. Od lutego 2002 roku możliwe jest również bezpośrednie członkostwo przedsiębiorstw o dużym znaczeniu lub skali działania.

Dokumenty niezbędne do przystąpienia
 

  • Deklaracja członkowska,
  • Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego przystępującej jednostki organizacyjnej,
  • Statut przystępującej jednostki organizacyjnej,
  • Uchwała właściwych statutowych organów w sprawie przystąpienia, do Pracodawców RP (jeśli wymagana statutem przystępującej jednostki organizacyjnej),
  • Informacja na temat wielkości zatrudnienia w przystępującym przedsiębiorstwie, a w przypadku związków pracodawców – w zrzeszonych w związku
  • przedsiębiorstwach.

POBIERZ NASZ FOLDER (PDF) 


Korzyści wynikające z członkostwa


WPŁYW NA TWORZONE PRAWO
Za naszym pośrednictwem Członkowie mogą wnioskować o zmianę przepisów - zgłaszać własne projekty ustaw, a także opiniować założenia i projekty aktów wykonawczych. Oferujemy pełny udział w procesie tworzenia i nowelizacji prawa w Polsce.


USŁUGI KONFERENCYJNE
Oferujemy możliwość organizowania szkoleń i debat prasowych w Centrum Konferencyjnym przy ul. Brukselskiej 7 w Warszawie. Zapewniamy salę na 100 osób, sprzęt multimedialny oraz pełną obsługę cateringową.


FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Nasi Członkowie mają możliwość opiniowania prawa europejskiego oraz uczestniczenia w gremiach odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy UE. Przekazujemy informacje o nowych konkursach oraz oferujemy pełne doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji.


PROWADZENIE MEDIACJI I NEGOCJACJI
Prowadzimy mediacje ze związkami zawodowymi, instytucjami administracji publicznej oraz innymi podmiotami życia gospodarczego. Poprzez rekomendowanych przez Ministerstwo Pracy mediatorów, skutecznie rozwiązujemy spory gospodarcze i społeczne.


WSPARCIE MERYTORYCZNE
Członkowie otrzymują rzeczowe wsparcie w postaci analiz, badań i raportów przygotowywanych przez zespół ekspertów. Opinie i ekspertyzy powstają także na bezpośrednie zlecenie firm, we współpracy z renomowanymi ośrodkami badawczymi.


SPOTKANIA Z DECYDENTAMI
Organizujemy debaty z ministrami, posłami, szefami urzędów centralnych, instytucji i przedstawicielami administracji państwowej. Pośredniczymy także w kontaktach z posłami do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicielami Komisji Europejskiej.


SZKOLENIA I ROZWÓJ KADR
Oferujemy udział w szkoleniach, konferencjach tematycznych i sympozjach przeznaczonych dla managerów wysokiego szczebla, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę. Zapewniamy także doradztwo w zakresie dokształcania zawodowego i szkoleń pracowników oraz udział w realizowanych przez nas programach podnoszących kwalifikacje.


KONSULTACJE DLA FIRM
Nasi doradcy prawni i podatkowi pełnią stałe dyżury w siedzibie organizacji. Członkowie mają więc możliwość konsultacji mailowej i telefonicznej w szerokim zakresie. Eksperci, oprócz praktycznych porad, oferują pomoc organizacyjną.


KONTAKTY BIZNESOWE
Pomagamy pozyskiwać partnerów i kontrahentów poprzez kojarzenie firm, zarówno polskich i zagranicznych, a także poprzez rozpowszechnianie ofert współpracy. Informujemy także o pakietach usług oferowanych między zrzeszonymi firmami.


KREOWANIE LIDERÓW OPINII
Nasi Członkowie wypowiadają się za naszym pośrednictwem w najważniejszych kwestiach gospodarczych. Stają się rozpoznawalnymi ekspertami m.in. w tematyce prawa pracy, systemu podatkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego i wielu innych.


WSPARCIE CAŁEJ BRANŻY
Nasi Członkowie zrzeszają się w platformach branżowych, dzięki czemu ich głos jest bardziej słyszalny. Korporacje, bazując na interpersonalnych kontaktach ich Członków, skuteczniej forsują najkorzystniejsze dla siebie rozwiązania prawne.


PEŁNA REPREZENTACJA FIRM
W imieniu Członków występujemy do organów administracji publicznej - rządowej i samorządowej, a także do agend rządowych i instytucji UE. Reprezentując interesy firm zwracamy się w kwestiach formalnych, ale również podejmujemy interwencje w ich sprawie.


MONITOROWANIE LEGISLACJI
Dostarczamy informacji o planowanych i wprowadzanych zmianach prawa w Polsce i Unii Europejskiej. Oferujemy stały monitoring prac Rządu i Sejmu, m.in. poprzez dostęp do Centrum Monitoringu Legislacji - instytucji monitorującej proces tworzenia aktów prawnych.


WYSTĘPOWANIE W CHARAKTERZE EKSPERTÓW
Nasi Członkowie mogą występować w roli ekspertów podczas posiedzeń Komisji Sejmowych, prac Komisji Trójstronnej oraz na konferencjach uzgodnieniowych. Mogą także być obecni na spotkaniach komitetów doradczych przy Komisji Europejskiej.


ATRAKCYJNA GRUPA DOCELOWA
Członkostwo w organizacji to dostęp do grupy docelowej 19 tysięcy firm zatrudniających 5 milionów pracowników, której można oferować usługi i produkty.


DOSTĘP DO INNOWACJI
Zapewniamy dostęp do najnowszych rozwiązań biznesowych - podczas zamkniętych seminariów wybitni ekonomiści i przedsiębiorcy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Objaśniamy Członkom także nowe przepisy i ich urzędowe interpretacje.


DOSTĘP DO OFERT GOSPODARCZYCH
Zapewniamy wgląd do krajowych i międzynarodowych ofert gospodarczych napływających do organizacji - zarówno od firm członkowskich, przedstawicielstw handlowych, polskich i zagranicznych ambasad oraz od zaprzyjaźnionych organizacji na całym świecie.

 

DELEGOWANIE DO INSTYTUCJI
Delegujemy Członków jako naszych reprezentantów do wielu ważnych instytucji, m.in. do Rady Nadzorczej ZUS, Naczelnej Rady Rynku Pracy, Rady Nadzorczej PFRON, Rady NFZ i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

 

PROMOCJA I REKLAMA
Prezentując w mediach stanowiska naszych Członków, mobilizujemy opinię publiczną do ich wspierania. Promujemy także działalność firm zgłaszając je do wielu konkursów organizowanych przez instytucje państwowe, organizacje pozarządowe i biznesowe.

 

KAMPANIE MEDIALNE
Działające w ramach organizacji Centrum Informacyjne zapewnia kompleksową realizację kampanii medialnych - reprezentujemy Członków w kontaktach z mediami organizując wystąpienia w radiu i telewizji, publikując w prasie i pozyskując patronów medialnych.

 

KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE
Nasi Członkowie, uczestnicząc w misjach gospodarczych, nawiązują zagraniczne kontakty. Oferujemy także organizację indywidualnych spotkań, konferencji i uczestnictwo w targach na całym świecie oraz spotkania z przedstawicielami międzynarodowego biznesu w Polsce.


Osoby kontaktoweMagdalena Kitlas
Dyrektor Departamentu Relacji

tel.: 508 019 063
tel.:  22 518 87 08
e-mail: m.kitlas@pracodawcyrp.pl

Karolina Pachnik
Specjalista ds. relacji

tel.: 22 518 87 29
e-mail: k.pachnik@pracodawcyrp.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI PRZY POMOCY PONIŻSZEGO FORMULARZA