Rada Dialogu Społecznego (RDS)

Instytucja dialogu trójstronnego w Polsce, funkcjonująca na poziomie centralnym. Stanowi ona forum współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej. Została utworzona na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Rada zastąpiła działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych.

Cele Rady Dialogu Społecznego:

Element graficzny
 • zapewnienie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej
 •  realizacja zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia
 •  działanie na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego  porozumienia poprzez prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej
 •  wspieranie prowadzenia dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego

Kompetencje

Rada Dialogu Społecznego ma prawo:

 • przygotowywać projekty aktów prawnych, które są obligatoryjnie rozpatrywane przez Radę Ministrów (tzw. quasi inicjatywa ustawodawcza)
 • występować do właściwego ministra z wnioskiem o wydanie lub zmianę aktu prawnego
 • wnioskować do Rady Ministrów o przeprowadzenie wysłuchania publicznego w sprawie projektu aktu normatywnego
 • kierować zapytania do właściwych ministrów, którzy muszą udzielić na nie odpowiedzi w terminie do 30 dni
 • występować do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego, jeżeli w orzecznictwie Sądu Najwyższego lub sądów powszechnych ujawniły się rozbieżności w wykładni prawa
 • podjąć uchwałę o wystąpieniu przez Przewodniczącego Rady do Sejmu i Senatu z wnioskiem o umożliwienie przedstawienia Sejmowi lub Senatowi informacji dotyczącej spraw o istotnym znaczeniu w zakresie właściwości Rady,
 • podjąć uchwałę o wystąpieniu przez Przewodniczącego Rady do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej, w przypadku niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego

Do zadań Rady Dialogu Społecznego należy:

 • opiniowanie projektów aktów prawnych
 • opiniowanie wstępnej prognozy wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej oraz przedstawianie propozycji w sprawie wzrostu w następnym roku wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, a także zwiększenia minimalnego wynagrodzenia oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • opiniowanie założeń projektu budżetu państwa oraz projektu ustawy budżetowej
 • przedstawianie stanowisk w sprawach wniesionych przez Radę Ministrów, jej członków i inne organy państwowe
 • rozpatrywanie kierowanych do Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego wniosków dotyczących spraw objętych zakresem właściwości Rady Dialogu Społecznego

Skład

Członkami Rady Dialogu Społecznego są przedstawiciele: rządu, reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców.

Reprezentatywne organizacje pracodawców:

 • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Konfederacja Lewiatan
 • Związek Rzemiosła Polskiego
 • Związek Pracodawców Business Centre Club 
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 • Federacja Przedsiębiorców Polskich


Reprezentatywne organizacje związkowe:

 • NSZZ „Solidarność”
 • Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 • Forum Związków Zawodowych

 

Członkami Rady Dialogu Społecznego z ramienia Pracodawców RP są: 

 • Rafał Dutkiewicz – Wiceprzewodniczący RDS
 • Jacek Cieplak
 • Joanna Makowiecka-Gatza
 • Iwona Sroka

Sekretarz Prezydium RDS z ramienia Pracodawów RP:
      Szymon Witkowski

Więcej informacji o RDS znajdą Państwo tutaj.

Zespoły problemowe RDS

Zapoznaj się z działalnością zespołów problemowych RDS

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są regionalnymi instytucjami dialogu społecznego w Polsce, które zastąpiły działające wcześniej Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego (WKDS). Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania WRDS jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa, finansowanym w drodze dotacji celowej. O utworzeniu WRDS postanawia marszałek województwa na wspólny wniosek co najmniej jednej organizacji pracodawców oraz co najmniej jednej organizacji pracowników.