Rada Polskich Przedsiębiorców

Rada Polskich Przedsiębiorców (RPP) to inicjatywa powołana w ramach Pracodawców RP.  Jest to ciało doradcze Pracodawców RP składające się z przedstawicieli największych prywatnych firm w Polsce. RPP powstała z inicjatywy biznesu, aby stać się siłą napędową dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. RPP prowadzi transparentny dialog z rządem oraz dąży do budowania silnej, innowacyjnej i zrównoważonej przyszłości Polski. Przewodniczącym RPP jest Rafał Brzoska – założyciel Grupy InPost, przedsiębiorca i filantrop.

Rada Polskich Przedsiębiorców jest silnie zaangażowana w tworzenie mechanizmów ułatwiających dialog między rządem a przedsiębiorstwami. Jej celem jest także skuteczna wymiana zasobów, wiedzy i doświadczenia, aby w konsekwencji móc zagwarantować pracownikom lepsze warunki pracy. Jednym z zadań RPP jest też promocja partnerstwa sprzyjającego innowacyjności, tworzeniu nowoczesnych rozwiązań oraz sprawnemu wykorzystaniu zasobów publicznych i prywatnych.  Działania RPP mają służyć budowaniu silnej i zrównoważonej przyszłości dla Polski. Rada chce wyeliminować naganne praktyki w środowisku biznesowym oraz wzmocnić szacunek dla własności prywatnej i generowanego w firmach prywatnych dochodu narodowego brutto.


Główne cele RPP to:

  1. Transparentny dialog społeczny – zarówno z rządem, jak i społeczeństwem.
  2. Przewidywalność i przejrzystość prawa – współtworzenie przepisów prawnych, prowadzenie eksperckich konsultacji oraz zgłaszanie swoich postulatów do rozpatrzenia w ramach procedur legislacyjnych.
  3. Sprawny i uczciwy system podatkowy – wspieranie rozwoju gospodarczego, obejmującego zarówno duże korporacje, jak i małe oraz średnie przedsiębiorstwa. System podatkowy powinien być efektywnym narzędziem wspierającym przedsiębiorczość, sprzyjającym wzrostowi gospodarczemu.
  4. Wsparcie dla polskich firm zagranicą – wspomaganie ekspansji i wzmacnianie konkurencyjności polskich firm.
  5. Współpraca kapitałowa rządu i biznesu – zobowiązujemy się do podjęcia próby ,,budowania mostów’’ między sektorem prywatnym a publicznym.
  6. Polska siła ekonomiczna w Europie – wzmocnienie pozycji Polski jako lidera ekonomicznego w Europie.
  7. Programy Smart Immigration – opracowywanie programów, które mają na celu przyciągnięcie do Polski najwyższej klasy talentów z różnych zakątków świata.
  8. Współpraca Nauka – Biznes – inicjujemy i wspieramy projekty mające na celu błyskawiczne przenoszenie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej.
  9. Wyrównywanie szans dla polskich firm – stworzenie sprzyjających warunków dla krajowych przedsiębiorstw, zapewniających im równą szansę na rozwój w porównaniu z międzynarodowym kapitałem.
  10. Zielona energia i elektromobilność – w kontekście transformacji energetycznej kraju, intensywne wsparcie dla projektów opartych na zielonych źródłach energii oraz inicjatyw mających na celu rozwijanie elektromobilności.

Prezydium Rady Polskich  Przedsiębiorców:

Łukasz Dziekoński

Łukasz Dziekoński

Szef Zespołu ds. funduszy private equity i VC

Andrzej Ladziński

Andrzej Ladziński

Szef Zespołu ds. podatków

Beata Mońka

Beata Mońka

Szefowa Zespołu ds. mediów, promocji i wizerunku przedsiębiorców, walki z hejtem

Marian Owerko

Marian Owerko

Szef Zespołu ds. rynku spożywczego i rolnictwa

Rafał Sonik

Rafał Sonik

Szef Zespołu ds. handlu detalicznego, e-commerce i logistyki

Adrian Stachura

Adrian Stachura

Szef Zespołu ds. elektromobilności, zielonej energii i ESG

Wojciech Wolny

Wojciech Wolny

Szef Zespołu ds. cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i informatyzacji

Ryszard Chmura

Ryszard Chmura

członek

Agnieszka Wiercińska

Agnieszka Wiercińska

członek