Zespoły problemowe RDS

Zespół problemowy ds. prawa pracy

Pracodawców RP reprezentują:

Do zadań zespołu problemowego ds. prawa pracy należy wypracowanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w szczególności poprzez:

 • opiniowanie projektów aktów prawnych, przygotowywanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie programów rządowych i innych dokumentów związanych z indywidualnym i zbiorowym prawem pracy;
 • ocenę funkcjonowania przepisów prawa pracy, z punktu widzenia: skutków społeczno-gospodarczych dla rynku pracy, potrzeb wynikających z kształtowania rynku pracy, zapewnienia bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego pracowników, rozwoju dialogu społecznego, ułatwień dla pracodawców w utrzymaniu dotychczasowych i tworzeniu nowych miejsc pracy, tworzenia przestrzeni do regulacji pomiędzy popytem a podażą na rynku;
 • ocenę funkcjonowania organów kontrolnych w sferze prawa pracy i legalności zatrudnienia; 
 • analizę rozwiązań zawartych w innych niż akty prawne źródłach prawa pracy, m. in. w układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych celem ustalenia trendów modyfikacji prawa pracy.

Zespół problemowy ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Pracodawców RP reprezentują:

W ramach Zespołu działa Podzespół ds. reformy polityki rynku pracy, w którym Pracodawców RP reprezentuje:

Do zadań zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy należy wypracowywanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących polityki gospodarczej kraju oraz rynku pracy, w szczególności poprzez:

 • opiniowanie projektów aktów prawnych, przygotowywanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie programów rządowych i innych dokumentów związanych z: polityką gospodarczą kraju, prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obszarów prowadzenia działalności i problematyką rynku pracy;
 • przeprowadzanie analiz i ocen oraz formułowanie zaleceń dla polityki gospodarczej, w tym w szczególności: procesów restrukturyzacyjnych, procesów prywatyzacyjnych, rozwoju przedsiębiorczości i warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w tym warunków i kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, rozwoju innowacyjności, inwestycji w B+R, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obszarów prowadzenia działalności, wspierania innowacyjności, polityki regulacyjnej, polityki przemysłowej, polityki konkurencji, polityki regionalnej, polityki sektorowej i branżowej, polityki dotyczącej handlu międzynarodowego, zmian zachodzących w politykach państw współpracujących, funkcjonowanie sektora MŚP, zamówień publicznych, wraz z uwzględnieniem ich wpływu na rynek pracy; 
 • dokonywanie analiz i ocen działań w zakresie polityki rynku pracy, szczególnie w zakresie: przeciwdziałania bezrobociu i jego negatywnym skutkom, okresowej oceny skuteczności i efektywności dotychczas stosowanych narzędzi, instytucji i programów polityki rynku pracy ukierunkowanych na wzrost zatrudnienia przy pomocy ustalonych wcześniej wskaźników;
 • dokonywanie analiz i formułowanie zaleceń odnośnie działań edukacyjnych w zakresie przygotowania osób młodych do wejścia na rynek pracy, a także stworzenia efektywnego systemu uczenia się przez całe życie, szczególnie w zakresie: określenia struktury zapotrzebowania na kwalifikacje na rynku pracy, współpracy instytucji edukacyjnych z pracodawcami i związkami zawodowymi, określania i implementacji ram jakości staży i praktyk, doskonalenia efektywności usług rozwojowych, w tym w szczególności szkoleń dla pracowników finansowanych i współfinansowanych ze środków publicznych (KFS, EFS); 
 • poddawanie ocenie skuteczności stosowanych instrumentów polityki gospodarczej państwa oraz polityki rynku pracy ze względu na poziom bezrobocia, poziom zatrudnienia, poziom aktywności ekonomicznej ludności, poziom kwalifikacji zawodowych, ich zgodności z potrzebami rynku pracy oraz poziom adaptacji pracowników, ze szczególnym naciskiem na sytuację grup znajdujących się w gorszym położeniu na rynku pracy; 
 • Dokonywanie analiz i ocen procesów migracyjnych w Polsce oraz formułowanie zaleceń odnośnie polityki migracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na gospodarkę, w tym na rynek pracy.
 • monitorowanie i ocenę przez partnerów społecznych procesu europejskiego zarządzania gospodarczego (semestr europejski);
 • opiniowanie, analizę i ocenę oraz formułowanie zaleceń dla sposobu realizacji przez Polskę Strategii Europa 2020.

Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych 

Pracodawców RP reprezentuje:

Do zadań zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych należy wypracowanie wspólnych stanowisk i opinii w sprawach dotyczących polityki budżetowej, w tym fiskalnej i kontroli podatkowej oraz wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, w szczególności poprzez:

 • opiniowanie projektów aktów prawnych, przygotowywanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie programów rządowych i innych dokumentów związanych z polityką budżetową, w tym polityką fiskalną, kontrolą podatkową i skarbową, wynagrodzeniami i świadczeniami socjalnymi;
 • opiniowanie propozycji dotyczącej wstępnej prognozy wielkości makroekonomicznych przyjętych do prac nad projektem ustawy budżetowej oraz przygotowywanie przez stronę pracowników i stronę pracodawców propozycji wzrostu w następnym roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę, emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • wypracowywanie propozycji uzgodnienia w następnym roku wysokości: wynagrodzeń w gospodarce narodowej w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwiększenia emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • opiniowanie założeń i projektu ustawy budżetowej państwa;
 • przygotowywanie projektu opinii w sprawie informacji z wykonania ustawy budżetowej przedstawianej przez Radę Ministrów;
 • dokonywanie analiz i ocen udziału wydatków socjalnych i ich struktury w budżecie państwa;
 • opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych dotyczących podatków;
 • ocenę funkcjonowania i działalności administracji podatkowej pod kątem przestrzegania praw podatników, w tym także w ramach prowadzonych kontroli podatkowych, skarbowych, postępowaniach podatkowych oraz czynnościach sprawdzających;
 • dokonywanie ocen i analiz dotyczących systemu podatkowego oraz opracowywanie zaleceń zmian w tym zakresie;
 • dokonywanie analiz i ocen wysokości płacy minimalnej z uwzględnieniem jej wpływu na sytuację materialną pracowników, i funkcjonowanie rynku pracy oraz formułowanie propozycji rozwiązań;
 • porównanie doświadczeń innych krajów w ustalaniu kategorii i kryteriów: minimum socjalnego, minimum egzystencji i minimalnego dochodu gwarantowanego;
 • dokonywanie analiz i ocen systemu zabezpieczenia społecznego, ze względu na: wysokość świadczeń społecznych i ich adekwatności, skuteczność adresowania świadczeń społecznych, skuteczność poszczególnych świadczeń społecznych w ograniczaniu sfery ubóstwa, konieczność zmian kryteriów uprawniających do korzystania z pomocy społecznej;
 • analizę sytuacji finansowej FUS, w tym m.in. FRD i funduszu chorobowego.

Zespół problemowy ds. ubezpieczeń społecznych

Pracodawców RP reprezentuje:

Do zadań zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych należy wypracowywanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych, w szczególności poprzez:

 • opiniowanie projektów aktów prawnych i przygotowywanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie programów rządowych i innych dokumentów związanych z problematyką systemu ubezpieczeń społecznych;
 • dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania ubezpieczeń społecznych, w szczególności dotyczących skutków prawnych, społecznych i finansowych propozycji rozwiązań w zakresie świadczeń z ubezpieczenia społecznego i ich finansowaniu;
 • poddawanie ocenie efektywności funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych jako mechanizmu zapewnienia dochodów osobom ubezpieczonym w przypadku wystąpienia ryzyka socjalnego, w szczególności w zakresie: wysokości świadczeń, właściwego adresowania świadczeń z ubezpieczenia społecznego, efektywności systemu w zakresie ograniczania negatywnych skutków wystąpienia ryzyk socjalnych, kształtowania systemu ubezpieczeń społecznych, stabilności finansowej systemu ubezpieczeń społecznych, wpływu systemu ubezpieczeń społecznych na zatrudnienie;
 • dokonywanie oceny zmian zachodzących w systemie ubezpieczeń społecznych;
 • inicjowanie, analiza i ocena dostosowań systemu ubezpieczeń społecznych do zmian demograficznych i gospodarczych;
 • dokonywanie analiz funkcjonowania instytucji systemu ubezpieczeń społecznych, z uwzględnieniem prowadzonej przez nie gospodarki finansowej – z punktu widzenia jej skuteczności i efektywności;
 • współpraca z instytucjami ubezpieczeń społecznych;
 • oorównywanie polskich rozwiązań stosowanych w systemie ubezpieczeń społecznych z doświadczeniami zagranicznymi, w tym w krajach Unii Europejskiej.

Zespół problemowy ds. międzynarodowych

Pracodawców RP reprezentuje:

 1. w obszarze współpracy z Międzynarodową Organizacją Pracy:

 • przeprowadzanie wspólnych konsultacji w kwestiach objętych porządkiem dziennym obrad Międzynarodowej Konferencji Pracy, omawianie składu delegacji na kolejne sesje Konferencji oraz wypowiadanie się we wspólnych sprawach dotyczących udziału delegacji Polski w tych sesjach;
 • opiniowanie projektów konwencji i zaleceń przygotowywanych do uchwalenia przez Międzynarodową Konferencję Pracy;
 • opiniowanie propozycji wniosków, jakie będą przedstawiane odpowiednim organom w związku z przedkładaniem konwencji i zaleceń zgodnie z art. 19. Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy;
 • opiniowanie projektów sprawozdań przedstawionych przez Radę Ministrów do Międzynarodowego Biura Pracy, na podstawie art. 22 Konstytucji MOP;
 • występowanie, z własnej inicjatywy, z propozycjami rozpatrzenia nieratyfikowanych konwencji i zaleceń które nie zostały jeszcze wprowadzone w życie;
 • występowanie, z własnej inicjatywy, z propozycjami ponownego rozpatrzenia nieratyfikowanych konwencji i zaleceń, które nie zostały jeszcze wprowadzone w życie, w celu rozważenia , jakie środki mogłyby być podjęte, aby w razie potrzeby przyspieszyć ich ratyfikację i realizację, a także występowanie z propozycjami wypowiedzenia ratyfikowanych konwencji;
 • inicjowanie innych uzgodnionych propozycji rozwijania trójstronnych stosunków Polski z Międzynarodową Organizacją Pracy, w tym opiniowanie projektów wieloletnich programów rozwoju współpracy Polski z Międzynarodowym Biurem Pracy i z jego instytucjami;
 • popularyzowanie na forum krajowym idei Konstytucji MOP oraz celów i założeń programowych Międzynarodowej Organizacji Pracy.
 1. w obszarze związanym ze Zrewidowaną Europejską Kartą Społeczną:

 • wypracowanie propozycji zakresu planowanej ratyfikacji Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej;
 • analiza zgodności ustawodawstwa polskiego z postanowieniami Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej, w szczególności pod kątem skutków społecznych i ekonomicznych;
 • analiza i wypracowanie stanowiska w sprawie przyjęcia Protokołu Dodatkowego do Europejskiej Karty Społecznej, ustanawiającego System Skarg Zbiorowych;
 • przegląd i ocena realizacji zobowiązań, wynikających z Europejskiej Karty Społecznej;
 • monitorowanie podjętych zobowiązań.

Zespół problemowy ds. rozwoju dialogu społecznego

Pracodawców RP reprezentują:

 • mec. Piotr Rodkiewicz

W ramach Zespołu działa Grupa Robocza ds. europejskiego dialogu społecznego, w której Pracodawców RP reprezentuje: 

Do zadań zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego należy wypracowywanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących dialogu społecznego, w szczególności poprzez:

 • opiniowanie projektów aktów prawnych, opracowywanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie programów rządowych i innych dokumentów związanych z problematyką dialogu społecznego;
 • dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania instytucji dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym oraz przebiegu tego dialogu – na potrzeby rocznego sprawozdania z działalności Rady;
 • współpraca z wojewódzkimi radami dialogu społecznego, w tym w szczególności w zakresie rozpatrywania wniosków, o których mowa w art. 11 ustawy;
 • dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania dialogu branżowego (sektorowego) dwu- i trójstronnego;
 • prowadzenie prac związanych z wdrażaniem w Polsce efektów Europejskiego Dialogu Społecznego, zwłaszcza wdrażaniem porozumień ramowych i ramowych planów działań;
 • tworzenie platformy współpracy z innymi podmiotami, nie zaangażowanymi bezpośrednio w dialog społeczny, z Polski i z zagranicy;
 • monitorowanie i kształtowanie europejskiego dialogu społecznego;
 • prowadzenie działań na rzecz popularyzacji dialogu społecznego oraz edukowania na temat dialogu społecznego;
 • dokonywanie analiz rozwiązań prawnych umożliwiających rozszerzenie prowadzonego dialogu społecznego strony rządowej z partnerami społecznymi (organizacjami związkowymi i pracodawców) na dialog obywatelski (cywilny) z udziałem innych podmiotów: instytucji społecznych, izb gospodarczych i zawodowych;
 • monitorowanie i analiza doświadczeń dotyczących prowadzenia dialogu społecznego i jego instytucji na szczeblu centralnym, regionalnym i branżowym w innych państwach;
 • przenoszenie na grunt polski dobrych praktyk funkcjonowania dialogu;
 • wypracowywanie zasad usprawniających dialog społeczny.

Zespół problemowy ds. funduszy europejskich

Pracodawców RP reprezentuje:

Do zadań zespołu problemowego ds. funduszy europejskich należy w szczególności:

 • analizowanie, opiniowanie i opracowywanie propozycji zmian i rekomendacji do: dokumentów programowych (w tym strategicznych), związanych z wdrażaniem funduszy europejskich 2014-2020, przepisów regulujących wdrażanie polityki spójności, w tym pod kątem zgodności systemu z ich zapisami (w tym Umową Partnerstwa), systemu wdrażania funduszy europejskich, w tym krajowych i regionalnych programów operacyjnych, funkcjonowania Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne i Regionalne Programy Operacyjne, innych dokumentów dotyczących funduszy europejskich;
 • przedstawianie przez partnerów społecznych propozycji zmian w programach operacyjnych i innych dokumentach funduszy europejskich;
 • ocena funkcjonowania instytucji udzielających wsparcia, w szczególności przedsiębiorcom, osobom pracującym i bezrobotnym;
 • analiza i ocena przepisów krajowych regulujących wykorzystanie funduszy europejskich;
 • wymiana informacji i doświadczeń reprezentacji przedsiębiorców i pracowników w Komitetach Monitorujących;
 • monitoring realizacji zasady partnerstwa i wdrażania mechanizmu interwencyjnego oraz rekomendowanie zmian;
 • nadzór nad cykliczną ewaluacją zasady partnerstwa oraz procesu wdrażania funduszy europejskich.

Zespół problemowy ds. usług publicznych

Pracodawców RP reprezentują:

 • Łukasz Marcinkiewicz
 • Magdalena Kulińska

W ramach zespołu działają następujące Podzespoły (pod nazwą zespołu reprezentanci Pracodawców RP):

Podzespół ds. Krajowej Administracji Skarbowej

Podzespół ds. służb mundurowych

Podzespół ds. ochrony zdrowia


Do zadań zespołu problemowego ds. usług publicznych należy wypracowanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących sektora usług publicznych, w szczególności poprzez:

 • opiniowanie projektów aktów prawnych, przygotowywanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie programów rządowych i innych dokumentów związanych z problematyką sektora usług publicznych, w tym w szczególności zamówień publicznych, pomocy i opieki społecznej, usług komunalnych, służb mundurowych, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, nauki i kultury;
 • dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania i polityki finansowania całości lub wybranej części sektora usług publicznych oraz podejmowanie inicjatyw w tym zakresie;
 • dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce oraz formułowanie rekomendacji w zakresie zmian w zasadach prowadzenia zamówień publicznych, w tym dotyczących ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • analizę funkcjonowania oraz opiniowanie i przygotowywanie rozwiązań prawnych obejmujących problematykę stosowania klauzuli społecznej w zamówieniach publicznych;
 • dokonywanie analiz i ocen kwestii związanych z ochroną zdrowia oraz formułowanie zaleceń;
 • wypracowywanie stanowisk i opinii w sprawach dotyczących polityki ochrony zdrowia oraz w obszarze dostępu pacjentów do usług zdrowotnych;
 • inicjowanie, analizę i ocenę dostosowań systemu ubezpieczenia zdrowotnego do zmian demograficznych i gospodarczych, a także formułowanie zaleceń w tym zakresie;
 • analizę prowadzonej polityki w obszarze produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w szczególności w zakresie obrotu, refundacji oraz dostępności produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych;
 • przygotowywanie stanowisk i opinii w sprawach dotyczących zdrowia publicznego.