Rada do spraw Polityki Senioralnej

Rada ds. Polityki Senioralnej to organ doradczy powołany w celu opracowywania, analizy i rekomendacji dotyczących polityki publicznej w obszarze starzejącego się społeczeństwa oraz wsparcia dla osób starszych. Jej głównym celem jest promowanie aktywnego i zdrowego starzenia się, zapewnienie godnych warunków życia dla osób starszych oraz dostosowywanie polityk społecznych i ekonomicznych do zmieniających się potrzeb ludzi w starszym wieku. Skład Rady ds. Polityki Senioralnej może obejmować ekspertów z różnych dziedzin, w tym gerontologów, lekarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką osób starszych, a także przedstawicieli administracji publicznej oraz osób starszych. Działania Rady ds. Polityki Senioralnej mają na celu promowanie godności, równości i pełnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym oraz dostosowanie polityk publicznych do potrzeb starzejącego się społeczeństwa.

Link do strony

Główne zadania Rady ds. Polityki Senioralnej:

  • analiza sytuacji osób starszych: Rada dokonuje analizy obecnej sytuacji osób starszych, w tym ich warunków życia, dostępu do opieki zdrowotnej, możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wyzwań, z jakimi się one zmagają;
  • rekomendacje dotyczące polityki senioralnej: Na podstawie analizy sytuacji Rada formułuje rekomendacje dotyczące polityki publicznej w obszarze polityki senioralnej, takie jak programy wsparcia finansowego dla osób starszych, inicjatywy promujące aktywność społeczną oraz działania mające na celu poprawę opieki zdrowotnej dla seniorów; 
  • promowanie zdrowego i aktywnego starzenia się: Rada może podejmować działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności społecznej osób starszych, takie jak organizacja programów rekreacyjnych, edukacyjnych czy też zachęcanie do aktywności fizycznej;
  • wsparcie dla opieki nad osobami starszymi: Rada ds. Polityki Senioralnej może angażować się w promowanie różnych form wsparcia dla opiekunów osób starszych, takich jak szkolenia, wsparcie psychologiczne czy też usługi opiekuńcze na odległość;
  • monitorowanie realizacji polityki senioralnej: Rada monitoruje realizację polityki senioralnej oraz skuteczność działań podejmowanych na rzecz osób starszych, wdrażając ewentualne korekty i dostosowania w razie potrzeby.

Nasza przedstawicielka

Beata Rorant – członkini Rady