Rada ds. Kobiet na Rynku Pracy

Rada do spraw Kobiet na Rynku Pracy działa przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.   Rada jest organem konsultacyjno-doradczym ministra właściwego do spraw pracy. Rada została powołana w celu analizy i rekomendacji polityk publicznych dotyczących równego traktowania kobiet na rynku pracy oraz promowania ich aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym. Jej działania mają na celu eliminowanie dyskryminacji płciowej, zmniejszenie nierówności zawodowych między kobietami i mężczyznami oraz wsparcie kobiet w ich karierze zawodowej.

Zadania Rady do spraw Kobiet na Rynku Pracy:

  • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy oraz zapewnienie równości kobiet i mężczyzn w sferze publicznej, zawodowej i prywatnej;
  • opracowanie kierunków działań, których celem będzie zapewnienie równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy;
  • przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań w zakresie poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy oraz zapewnienia równości mężczyzn i kobiet w sferze publicznej, zawodowej i prywatnej;
  • opiniowanie działań podejmowanych w zakresie aktywizacji zawodowej kobiet i ich powrotu na rynek pracy;
  • inicjowanie debat i kampanii społecznych przeciwdziałających stereotypowemu postrzeganiu ról społecznych kobiet i mężczyzn;
  • inicjowanie działań promujących równowagę między życiem rodzinnym i zawodowym, w tym zachęcanie ojców do korzystania z uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem.

W skład Rady wchodzą osoby wyróżniające się wiedzą i doświadczeniem w kwestiach związanych z rynkiem pracy lub wyróżniające się działalnością na rzecz równości kobiet i mężczyzn, w tym w szczególności powołane spośród kandydatek/kandydatów zgłoszonych przez:

  1. organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz związki i porozumienia tych podmiotów;
  2. uczelnie i instytucje badawcze;
  3. organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm. 1 );
  4. organizacje pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Nasza przedstawicielka

Karolina Wójcik – członkini Rady