Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) -  instytucja publiczna, której głównym celem jest wspieranie rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych. Fundusz realizuje swoje zadania poprzez udzielanie świadczeń finansowych oraz organizację różnorodnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych w celu ułatwienia im aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Działania PFRON mają na celu zwiększenie samodzielności, niezależności oraz równych szans dla osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz w życiu społecznym. Fundusz jest istotnym elementem systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Link do strony

Główne obszary działania PFRON:

  • rehabilitacja zawodowa: Fundusz wspiera osoby niepełnosprawne w zdobywaniu i rozwijaniu umiejętności zawodowych poprzez finansowanie szkoleń, kursów, praktyk zawodowych, staży oraz wsparcie w zakładaniu działalności gospodarczej;
  • pomoc techniczna: PFRON zapewnia dostęp do specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz technologii wspomagających dla osób niepełnosprawnych, które mogą ułatwić im codzienne funkcjonowanie oraz wykonywanie pracy zawodowej;
  • wsparcie finansowe: Fundusz udziela różnych form wsparcia finansowego, takich jak dotacje na dostosowanie miejsca pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej, dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, świadczenia pieniężne dla osób niepełnosprawnych lub ich opiekunów; 
  • aktywizacja społeczna: PFRON organizuje i wspiera różnorodne inicjatywy i projekty mające na celu promowanie aktywności społecznej oraz integrację osób niepełnosprawnych z społecznością lokalną;
  • promocja i edukacja: Fundusz prowadzi działania mające na celu promowanie wiedzy na temat problematyki niepełnosprawności oraz edukację społeczeństwa na temat praw osób niepełnosprawnych i dostępnych form wsparcia.

Nasz przedstawiciel:

Mateusz Palian – członek Rady