Rada Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) to instytucja publiczna odpowiedzialna za nadzór nad rynkiem audytu w Polsce. Została utworzona na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o nadzorze nad rynkiem audytu, która wprowadziła przepisy zgodne z unijną Dyrektywą 2014/56/UE w sprawie audytu rocznych sprawozdań finansowych oraz nadzoru nad rynkiem audytu. Polska Agencja Nadzoru Audytowego odgrywa istotną rolę w zapewnieniu uczciwości i wiarygodności audytu w Polsce oraz w promowaniu zaufania do rynku finansowego i biznesowego.

link do strony

Główne cele i zadania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego obejmują:

  • nadzór nad podmiotami audytującymi: PANA nadzoruje wszystkie podmioty, które wykonują zawodową działalność audytorską na terytorium Polski. W ramach tego nadzoru agencja zapewnia, że podmioty te przestrzegają odpowiednich standardów etycznych, zasad i procedur audytu oraz spełniają wszelkie wymogi formalne;
  • udzielanie licencji i rejestracja podmiotów audytujących: PANA jest odpowiedzialna za wydawanie licencji na wykonywanie zawodowej działalności audytorskiej oraz prowadzenie rejestru podmiotów audytujących. Przedsiębiorstwa audytorskie muszą spełniać określone przez agencję wymogi, aby otrzymać uprawnienia do wykonywania audytu;
  • monitorowanie jakości audytu: Agencja monitoruje jakość przeprowadzanych audytów oraz podejmuje działania mające na celu zapewnienie wysokiego standardu wykonywanej działalności audytorskiej. Może to obejmować przeprowadzanie inspekcji, ocen jakości audytów oraz wydawanie zaleceń dotyczących poprawy praktyk audytorskich;
  • współpraca z instytucjami międzynarodowymi: PANA współpracuje z odpowiednimi organami nadzoru audytu w innych krajach oraz z instytucjami międzynarodowymi, takimi jak Europejska Rada Nadzoru Audytowego (European Audit Oversight Board, EAOB), w celu zapewnienia spójności nadzoru nad rynkiem audytu na poziomie międzynarodowym;
  • ochrona interesów publicznych: Jednym z głównych celów działalności PANA jest ochrona interesów inwestorów, kredytodawców i innych użytkowników informacji finansowych poprzez zapewnienie rzetelności i przejrzystości audytu rocznych sprawozdań finansowych.

Nasz przedstawiciel

Piotr Kamiński – członek Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, w której reprezentuje organizacje pracodawców