Rada do spraw Akredytacji

Rada ds. Akredytacji jest organem Polskiego Centrum Akredytacji utworzonym na mocy ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z dnia 13 kwietnia 2016 r. (t.j. Dz.U.2022 poz.1854).

Link do strony

Do zadań Rady należy:

  • opiniowanie stanu i kierunków rozwoju akredytacji;
  • opiniowanie działalności merytorycznej Polskiego Centrum Akredytacji;
  • opiniowanie rocznych planów i sprawozdań, o których mowa w art. 47 ust. 4 i 5 Ustawy;
  • zatwierdzanie rocznych planów i sprawozdań, o których mowa w art. 47 ust. 6 Ustawy;
  • opiniowanie wniosków w sprawie podziału zysku Centrum, o których mowa w art. 54 ust. 1 Ustawy;
  • wyrażanie opinii w sprawie powołania i odwołania członków Komitetu Odwoławczego, o którym mowa w art. 57 ust. 1 Ustawy.

Nasz przedstawiciel

dr inż. Rafał Hrynyk – członek Rady