Rada Narodowego Funduszu Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) to instytucja publiczna odpowiedzialna za organizację i finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców Polski. Jest to jeden z kluczowych elementów systemu ochrony zdrowia w Polsce. NFZ działa na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jego celem jest zapewnienie obywatelom odpowiedniej opieki zdrowotnej i dostępu do niej bez względu na ich status społeczno-ekonomiczny.

Link do strony

Główne zadania Narodowego Funduszu Zdrowia obejmują:

  • finansowanie świadczeń zdrowotnych: NFZ gromadzi środki finansowe z różnych źródeł, takich jak składki na ubezpieczenie zdrowotne, budżet państwa oraz inne wpływy, i wydatkowuje je na finansowanie świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych;
  • ustalanie zakresu i standardów świadczeń: NFZ określa zakres świadczeń zdrowotnych, które są finansowane ze środków publicznych, oraz ustala standardy jakościowe i procedury realizacji tych świadczeń;
  • umowy z placówkami medycznymi: NFZ zawiera umowy z placówkami medycznymi, takimi jak szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie i dentystyczne, na świadczenie określonych usług zdrowotnych;
  • ustalanie taryf i wypłata środków: NFZ ustala taryfy za świadczenia zdrowotne oraz wypłaca środki za świadczenia wykonane na podstawie zawartych umów;
  • monitorowanie i kontrola jakości usług: Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi monitorowanie i kontrolę jakości świadczeń zdrowotnych, w tym inspekcje i audyty placówek medycznych;
  • innowacje i rozwój systemu: NFZ podejmuje działania mające na celu innowacje w systemie ochrony zdrowia, poprawę dostępności do usług zdrowotnych oraz rozwój systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie świadczeniami.

Nasza przedstawicielka

dr n.ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka