Rada Ochrony Pracy

Rada Ochrony Pracy to organ opiniotwórczy i nadzoru nad warunkami pracy i działalnością Państwowej Inspekcji Pracy. Została utworzona na mocy nieobowiązującej już ustawy z dnia 6 marca 1981 roku o Państwowej Inspekcji Pracy. Od 1990 roku działa przy Sejmie RP. W skład Rady wchodzi 30 członków, których powołuje Marszałek Sejmu spośród posłów, senatorów i kandydatów zgłoszonych przez Prezesa Rady Ministrów oraz przez reprezentatywne organizacje związkowe i organizacje pracodawców, a także przez inne organizacje społeczne zajmujące się problematyką ochrony pracy. Do Rady powołuje się także ekspertów i przedstawicieli nauki. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez Marszałka Sejmu.


Link do strony

Do zadań Rady należy wyrażanie stanowiska w sprawach z zakresu działania Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności dotyczących:

  1. programów działalności i zadań Państwowej Inspekcji Pracy;
  2. okresowych ocen działalności Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków wynikających z tych ocen;
  3. problemów ochrony pracy o zasięgu ogólnokrajowym.

Ponadto Rada wyraża opinię o kandydatach na stanowiska Głównego Inspektora Pracy i jego zastępców oraz okręgowych inspektorów pracy.


Nasz przedstawiciel:

dr inż. Rafał Hrynyk