Projekty UE

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków unijnych, które mają na celu wspieranie przedsiębiorczości, rozwój rynku pracy oraz promowanie innowacji i zrównoważonego rozwoju. Te projekty stanowią istotny element działalności naszej organizacji i przyczyniają się do wzmacniania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Projekty realizowane

Brak wyników spełniających podane kryteria.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej realizują projekt „Social Dialogue in Circular Economy” finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach z konkursu nr 101051934-SDiCE realizowany w ramach European Social Fund+ (ESF) Social Prerogatives and Specific Competencies Lines (SocPL) 

Okres realizacji: 01.01.2023 - 31.12.2024 

Biuro projektu: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Berneńska 8, 03-976 Warszawa, tel.22 518 87 00, mail: sekretariat@pracodawcyrp.pl 

Wartość projektu: 315 972,07 EUR 

Celem głównym projektu jest wymiana danych i dobrych praktyk między krajowym partnerem społecznym (Pracodawcy Polski) a unijnym międzybranżowym partnerem społecznym (SGI Europe) zaangażowanym w projekt ten jest kluczowym celem, zapewniającym synergię między dialogiem społecznym na szczeblu krajowym a najnowszymi osiągnięciami na poziomie UE.


Projekty zrealizowane

„Kierunek Kobieta - aktywność zawodowa kobiet na rynku pracy w obliczu pandemii wywołanej COVID-19” - zbadanie aktywności zawodowej kobiet na rynku pracy w czasie pandemii. Realizowany 01.05.2022-30.11.2022. 

„Dialog społeczny w kształtowaniu strategii umiejętności fizjoterapeutów” (POWR.02.20.00-00-0024/19) - zwiększenie udziału Pracodawców RP w poprawie systemu edukacji i szkoleń fizjoterapeutów na etapie ich kariery zawodowej, w celu dostosowania ich kwalifikacji i kompetencji do zmieniających się potrzeb rynku pracy i wyzwań społecznych. Realizowany 01.04.2020 -31.03.2022. *Raport końcowy z rekomendacjami dotyczącymi systemu edukacji i szkoleń fizjoterapeutów dostępny jest tutaj.  **Recenzja projektu przygotowana przez dr Barbarę Juśkiewicz-Swaczynę dostępna jest tutaj.

„Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna ” (POWR.02.12.00-00-0007/16) – zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb pracodawców i rynku. Realizowany 01.09.2016 – 30.06.2023 

„Nie palę bo…” – projekt zakładał realizację ogólnopolskiego (16 województw) programu, którego głównym celem było ograniczenie używania wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych w miejscach pracy, promowanie rzucenia palenia i wspieranie osób chcących zerwać z nałogiem nikotynizmu oraz niepalenia zarówno zwykłych papierosów, nowatorskich wyrobów tytoniowych, jak i wyrobów powiązanych z wyrobami tytoniowymi, jakimi są papierosy elektroniczne.

„Nie palę bo…” – II edycja – edukacja pracodawców i pracowników w zakresie możliwości rzucenia nałogu palenia wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych

 „Praca zdalna” - realizacja projektu, którego celem było zbadanie zagadnienia pracy zdalnej pod względem legislacyjnym, ekonomicznym i społecznym

 „Sieć monitoringu prawa Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej” – w ramach projektu udzieliliśmy wsparcia pięciu organizacjom społecznym w prowadzeniu działań w zakresie monitorowania prawa gospodarczego i prawa pracy. Udział w projekcie wzmocnił potencjał podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym.

 „Mobilni w Europie” z komponentem międzynarodowym – dzięki wizytom studyjnym w ośrodkach europejskich, dwieście dziesięć osób podniosło kompetencje z zakresu jakości i efektywności pracy pracowników organizacji odpowiedzialnych w zakresie edukacji, rozwoju przedsiębiorczości i zatrudnienia.

„Vetbus” wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego oraz współpracy edukacji z rynkiem pracy w krajach partnerów projektu. W ramach Vetbusa odbyto cykliczne wizyty studyjne w Hiszpanii, Rumunii, Polsce, Norwegii oraz we Włoszech.

„Mazowiecka Akademia Kompetencji” zwiększenie kompetencji kluczowych w obszarze kompetencji językowych oraz cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+ na terenie województwa mazowieckiego.

„Strategia w biznesie – doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu Kujawsko-Pomorskiego” wzmocnienie potencjału adaptacyjnego mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poprzez rozwój zarządzania strategicznego przy wsparciu partnerów społecznych.

„Równość szans w biznesie - praktyczne narzędzia” promowanie równości szans kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych i zwiększeniu uczestnictwa kobiet w procesach decyzji ekonomicznych.

„Platforma Funduszy Europejskich Pracodawców RP” zwiększenie efektywności realizowania zadań przez Pracodawców RP. Dzięki platformie stworzono rekomendacje praktycznych rozwiązań, a także opiniowano kluczowe kwestie związane z funkcjonowaniem i tematyką funduszy europejskich