Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego. 
Jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 roku na mocy Traktatu Rzymskiego. Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym.

EKES

EKES składa się z 350 członków z 28 państw członkowskich UE, którzy powoływani są przez Radę na pięcioletnią, odnawialną kadencję na wniosek państw członkowskich - w EKES-ie pracują jednak niezależnie od swoich krajów, w interesie wszystkich obywateli UE. Członkowie EKES-u reprezentują szerokie spektrum interesów gospodarczych, społecznych i kulturalnych w swoich krajach pochodzenia. Są podzieleni na trzy grupy:

 • Grupa I – pracodawcy: przedstawiciele stowarzyszeń przedsiębiorców w przemyśle, handlu, finansach usługach i rolnictwie. Przewodniczącym jest Jacek Krawczyk (Polska).
 • Grupa II – pracownicy: przedstawiciele krajowych związków zawodowych i ich konfederacji oraz federacji sektorowych. Przewodniczącym jest: Gabriele Bischoff (Niemcy).
 • Grupa III – inne podmioty/interesy różne: inni przedstawiciele i zainteresowane podmioty społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza z obszarów gospodarki, społeczeństwa, wolnych zawodów i kultury jak np. organizacji pozarządowych, wolnych zawodów, konsumentów, rolników itp. Przewodniczącym jest: Luca Jahier (Włochy). 

Członkowie wszystkich grup uczestniczą w pracach Komitetu poprzez działania na forum 6 sekcji tematycznych:

 1. ECO -    Sekcja ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej 
 2. INT -    Sekcja Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji
 3. TEN -    Sekcja Transportu, Energii,  Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego 
 4. REX -    Sekcja Stosunków Zewnętrznych
 5. NAT -    Sekcja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego
 6. SOC -    Sekcja Zatrudnienia, Spraw  Społecznych i Obywatelstwa 

Oraz innych organów i grup roboczych jak np.:

 • CCMI -    Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w Przemyśle 
 • SMO -    Centrum Monitorowania Jednolitego Rynku 
 • SDO -    Centrum Monitorowania Rozwoju Zrównoważonego 
 • LMO -    Centrum Monitorowania Rynku Pracy
 • Komitet Sterujący ds. Strategii „Europa 2020” 

I. Przedstawiciele Pracodawców RP w Komitecie

W ramach prac w Komitecie przedstawiciele Pracodawców RP wpływają na kształt przyjmowanych opinii i raportów we wszystkich sprawach objętych zakresem działania UE. Pracodawcy RP działają w 4 sekcjach tematycznych i 4 innych organach Komitetu: ECO, TEN, INT, REX, SMO, CCMI, SGI – stałej grupie ds. usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, PSG Energy – stałej grupie ds. Europejskiej Wspólnoty Energetycznej.

Przedstawicielami Pracodawców RP w Komitecie są:

1. Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP – członek 

2. Jakub Jasiński, Dyrektor Departamentu Badań i Analiz – zastępca członka

Sekcje: TEN i REX

Obserwatorium Jednolitego Rynku

Stała grupa ds. europejskiej wspólnoty energetycznej

3. Janusz Pietkiewicz, Wiceprezydent Pracodawców RP – członek 

4. Michał Górski, Dyrektor ds. relacji międzynarodowych – zastępca członka

Sekcje: INT i ECO

Komisja Konsultacyjna ds. zmian w polityce przemysłowej

Stała Grupa ds. usług świadczonych w interesie ogólnym 

Ramowy program działania Komitetu

Kluczowe dziedziny polityki objęte działaniami EKES-u:

 • Zatrudnienie ludzi młodych
 • Zmiana klimatu
 • Energia ze źródeł odnawialnych
 • Rozwój zrównoważony
 • Zmiany demograficzne
 • Aktywne starzenie się
 • Imigracja i włączenie społeczne
 • Koszty rezygnacji z projektu europejskiego
 • Badania i innowacje
 • Edukacja
 • MŚP
 • Niepełnosprawność 

II. Zakres tematyczny 6 sekcji Komitetu:

ECO - Sekcja ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej 

-polityka makroekonomiczna i walutowa

-wzrost gospodarczy i zatrudnienie

-zasoby własne i budżet Unii Europejskiej

-statystyka

-system podatkowy

-rynki finansowe (łącznie z wymiarem makroekonomicznym usług finansowych i ubezpieczeń)

-polityka regionalna i strukturalna oraz spójność gospodarcza i społeczna

-zagospodarowanie przestrzenne

-polityka miejska


INT - Sekcja Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji 

-przemysłowe i sektorowe polityki produkcyjne

-polityka rynkowa

-polityka konkurencji

-usługi (łącznie z handlem, bankami, ubezpieczeniami i turystyką)

-gospodarka społeczna

-rzemiosło

-wolne zawody

-małe i średnie przedsiębiorstwa

-prawo spółek

-badania i rozwój

-konsumpcja i ochrona konsumenta

-własność intelektualna


TEN - Sekcja Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego (TEN) 

-transport

-sieci infrastruktury

-energia (w tym problemy rozwoju tego sektora, zaopatrzenia w energię i racjonalnej konsumpcji)

-energia jądrowa (w ramach Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej)

-wytwarzanie i dystrybucja usług (publicznych i prywatnych) w dziedzinach telekomunikacji, wody i energii

-społeczeństwo informacyjne i środki masowego przekazu

-usługi użyteczności publicznej

-kwestie z zakresu dawnego Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali

-polityka przestrzenna dotycząca telekomunikacji


SOC - Sekcja Zatrudnienia, Sprawy Społecznych i Obywatelstwa 

-zatrudnienie (rynek pracy, prawo pracy)

-ludzki wymiar procesu integracji

-prawa socjalne i związkowe

-edukacja, szkolenie, kultura

-zabezpieczenie społeczne

-swobodny przepływ osób

-obywatelstwo

-równość szans i traktowania

-mniejszości, wykluczenie społeczne i marginalizacja społeczna

-równość między mężczyznami i kobietami

-rodzina i młodzież

-zdrowie (promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna)

-demografia

-organizacje pozarządowe i sektor niekomercyjny

-wspólna polityka imigracyjna


NAT - Sekcja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego 

-wspólna polityka rolna

-rolnictwo (produkcja rolna spożywcza i niespożywcza)

-rybołówstwo

-leśnictwo

-żywienie i bezpieczeństwo żywności

-ochrona środowiska

-polityka wobec obszarów wiejskich


REX - Sekcja Stosunków Zewnętrznych 

-zewnętrzne stosunki polityczne, ekonomiczne i handlowe

-rozszerzenie UE i integracja z niektórymi obszarami sąsiadującymi

-stosunki z organizacjami społeczno-gospodarczymi państw trzecich (w tym z radami społeczno-gospodarczymi i wspólnymi komitetami konsultacyjnymi)

-umowy międzynarodowe

-układy o współpracy, partnerstwie i stowarzyszeniu z państwami trzecimi

-organizacje międzynarodowe

-imigracja (państwa trzecie)