Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób fizycznych przez Pracodawców RP

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona prywatności jest dla nas ważna. Dokładamy wszelkich starań, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć Twoje dane osobowe i w przejrzysty sposób przedstawić Ci w jaki sposób z nich korzystamy.

Niniejsza polityka („Polityka Prywatności”), została przygotowana przez organizację Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej („Pracodawcy RP”) i jest skierowana do każdej osoby fizycznej odwiedzającej serwis Pracodawców RP, dostępny pod aktywnym adresem URL:https://pracodawcyrp.pl/.

Pracodawcy RP przetwarzają dane osobowe zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest dostarczenie informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych ww. osób.

1.

KTO ODPOWIADA ZA TWOJE DANE OSOBOWE? (ADMINISTRATOR)

Administratorem Twoich danych osobowych jest organizacja Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej pod adresem: Brukselska 7, 03-973 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000047928, NIP: 5261678181, REGON: 00621981.

2.

JAK SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z ADMINISTRATOREM ?

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się z nami:

a) kierując korespondencję tradycyjną na adres Pracodawcy RP, ul. Brukselska 7, 03-973 Warszawa lub;

b) za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail:rodo@pracodawcyrp.pl

3.

NA JAKIEJ PODSTAWIE I W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe, przetwarzamy je w jednym lub kilku z następujących celów i na jednej lub kilku z następujących podstaw:

w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegającego na:

a. rozpowszechnianiu treści udostępnionych w serwisie w tym w szczególności:

i. polegającego na formułowaniu i publicznym prezentowaniu opinii, stanowisk i wniosków zgodnych z interesami pracodawców, w szczególności pracodawców będących członkami Pracodawców RP;

ii. polegającego na upowszechnianiu społecznej odpowiedzialności biznesu, profesjonalizmu menedżerskiego oraz wysokich standardów etycznych w biznesie;

iii. polegającego na rozpowszechnianiu treści o charakterze informacyjnym, szkoleniowym;

iv. polegającego na prezentowaniu opinii we wszystkich sprawach związanych z gospodarką, stosunkami pracy lub warunkami działania pracodawców;

b. usprawnieniu komunikacji wewnątrz organizacji, a także w komunikacji Administratora z Tobą;

c. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w drodze postępowań pozasądowych, sądowych lub egzekucyjnych;

d. prowadzenia marketingu bezpośredniego Administratora lub stron trzecich, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zaś w przypadku gdyby nie łączyła Cię z Administratorem relacja biznesowa – na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

Przez prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć: rozpowszechnianie treści udostępnionych w serwisie, prowadzenie marketingu bezpośredniego Administratora lub stron trzecich; usprawnienie komunikacji wewnątrz organizacji, a także Administratora z użytkownikami serwisu; ustalenie i dochodzenie roszczeń Administratora oraz obrona przez roszczeniami.

4.

JAKIE MASZ PRAWA WOBEC DANYCH OSOBOWYCH?

W zakresie dozwolonym przez przepisy RODO przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych:

a) Prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii;

b) Prawo do sprostowania danych w przypadku gdy są one nieprawidłowe i ich uzupełnienia, gdy są niekompletne;

c) Prawo do usunięcia danych;

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e) Prawo do sprzeciwu przetwarzania w sytuacji gdy Pracodawcy RP przetwarzają Twoje dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów takich jak np. marketing bezpośredni;

f) Prawo do przenoszenia danych;

g) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Celem realizacji przysługujących Ci powyżej praw możesz się skontaktować z nami w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.

Ponadto przysługuje Ci prawo do skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Pracodawców RP do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.

PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi nam realizację celu przetwarzania, dla którego zostały zebrane.

6.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH SZCZEGÓLNIE CHRONIONYCH ORAZ DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH WYROKÓW SKAZUJĄCYCH

I NARUSZEŃ PRAWA

Administrator nie przetwarza danych szczególnie chronionych i danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa

7.

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

a) usługodawcom świadczącym usługi w naszym imieniu lub na naszą rzecz. W umowach zawieranych z takimi usługodawcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych;

b) podmiotom powiązanym z Administratorem;

c) jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w koniecznym zakresie także innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

8.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator nie przekazuje Twoich danych osobowych do państw trzecich.

9.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Administrator dokłada wszelkich starań aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny. Administrator przechowuje Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres przedawnienia roszczeń.

10.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane dane osobowe.

11.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w szczególności przypadku gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa, w tym zmian odbiorców danych. O zmianach Polityki Prywatności Kontrahenci, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zostaną powiadomieni poprzez https://pracodawcyrp.pl/.