ZP ds. usług publicznych

Informacje nt. posiedzeń ZP  ds. usług publicznych oraz jego Podzespołów są dostępne poniżej.

Pracodawców RP reprezentują:

 • Łukasz Marcinkiewicz
 • Magdalena Kulińska

W ramach zespołu działają następujące Podzespoły (pod nazwą zespołu reprezentanci Pracodawców RP):

Podzespół ds. Krajowej Administracji Skarbowej

 • Marek Isański
 • Łukasz Czucharski
 • Marcin Konopacki

Podzespół ds. służb mundurowych

 • Andrzej Matejuk

Podzespół ds. ochrony zdrowia 

Działalność zespołu zawieszona na czas pracy Doraźnego Zespołu Problemowego ds. ochrony zdrowia (tj. od stycznia 2021 do odwołania)

 • Anna Rulkiewicz
 • Beata Rorant

Do zadań zespołu problemowego ds. usług publicznych należy wypracowanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących sektora usług publicznych, w szczególności poprzez:

 • Opiniowanie projektów aktów prawnych, przygotowywanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie programów rządowych i innych dokumentów związanych z problematyką sektora usług publicznych, w tym w szczególności zamówień publicznych, pomocy i opieki społecznej, usług komunalnych, służb mundurowych, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia, oświaty i wychowania, nauki i kultury,
 • Dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania i polityki finansowania całości lub wybranej części sektora usług publicznych oraz podejmowanie inicjatyw w tym zakresie.
 • Dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce oraz formułowanie rekomendacji w zakresie zmian w zasadach prowadzenia zamówień publicznych, w tym dotyczących ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Analiza funkcjonowania oraz opiniowanie i przygotowywanie rozwiązań prawnych obejmujących problematykę stosowania klauzuli społecznej w zamówieniach publicznych.
 • Dokonywanie analiz i ocen kwestii związanych z ochroną zdrowia oraz formułowanie zaleceń.
 • Wypracowywanie stanowisk i opinii w sprawach dotyczących polityki ochrony zdrowia oraz w obszarze dostępu pacjentów do usług zdrowotnych
 • Inicjowanie, analiza i ocena dostosowań systemu ubezpieczenia zdrowotnego do zmian demograficznych i gospodarczych, a także formułowanie zaleceń w tym zakresie.
 • Analiza prowadzonej polityki w obszarze produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w szczególności w zakresie obrotu, refundacji oraz dostępności produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych.
 • Przygotowywanie stanowisk i opinii w sprawach dotyczących zdrowia publicznego.