ZP ds. rozwoju dialogu społecznego

Informacje nt. prac ZP ds. rozwoju dialogu społecznego i Grupy Roboczej ds. europejskiego dialogu społecznego.

Pracodawców RP reprezentują:

 • Dorota Kłopocka
 • Piotr Rodkiewicz

W ramach Zespołu działa Grupa Robocza ds. europejskiego dialogu społecznego, w której Pracodawców RP reprezentuje Olga Scott.

Do zadań zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego należy wypracowywanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących dialogu społecznego, w szczególności poprzez:

 • Opiniowanie projektów aktów prawnych, opracowywanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie programów rządowych i innych dokumentów związanych z problematyką dialogu społecznego.
 • Dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania instytucji dialogu społecznego na szczeblu krajowym i regionalnym oraz przebiegu tego dialogu – na potrzeby rocznego sprawozdania z działalności Rady.
 • Współpraca z wojewódzkimi radami dialogu społecznego, w tym w szczególności w zakresie rozpatrywania wniosków, o których mowa w art. 11 ustawy.
 • Dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania dialogu branżowego (sektorowego) dwu- i trójstronnego.
 • Prowadzenie prac związanych z wdrażaniem w Polsce efektów Europejskiego Dialogu Społecznego, zwłaszcza wdrażaniem porozumień ramowych i ramowych planów działań.
 • Tworzenie platformy współpracy z innymi podmiotami, nie zaangażowanymi bezpośrednio w dialog społeczny, z Polski i z zagranicy.
 • Monitorowanie i kształtowanie europejskiego dialogu społecznego.
 • Prowadzenie działań na rzecz popularyzacji dialogu społecznego oraz edukowania na temat dialogu społecznego.
 • Dokonywanie analiz rozwiązań prawnych umożliwiających rozszerzenie prowadzonego dialogu społecznego strony rządowej z partnerami społecznymi (organizacjami związkowymi i pracodawców) na dialog obywatelski (cywilny) z udziałem innych podmiotów: instytucji społecznych, izb gospodarczych i zawodowych.
 • Monitorowanie i analiza doświadczeń dotyczących prowadzenia dialogu społecznego i jego instytucji na szczeblu centralnym, regionalnym i branżowym w innych państwach.
 • Przenoszenie na grunt polski dobrych praktyk funkcjonowania dialogu.
 • Wypracowywanie zasad usprawniających dialog społeczny.


Porozumienie Ramowe Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji.