ZP ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

Informacje o posiedzeniach ZP ds. polityki gospodarczej i rynku pracy i Podzespołu ds. reformy polityki rynku pracy są dostępne poniżej.

Pracodawców RP reprezentują:

 • Kamil Sobolewski, Główny Ekonomista
 • Jakub Pietrzak

W ramach Zespołu działa Podzespół ds. reformy polityki rynku pracy, w którym Pracodawców RP reprezentują:

 • Michał Podulski – Przewodniczący
 • Katarzyna Siemienkiewicz

Do zadań zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy należy wypracowywanie wspólnych dla stron stanowisk i opinii w sprawach dotyczących polityki gospodarczej kraju oraz rynku pracy, w szczególności poprzez:

 • Opiniowanie projektów aktów prawnych, przygotowywanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie programów rządowych i innych dokumentów związanych z: polityką gospodarczą kraju, prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obszarów prowadzenia działalności i problematyką rynku pracy.
 • Przeprowadzanie analiz i ocen oraz formułowanie zaleceń dla polityki gospodarczej, w tym w szczególności: procesów restrukturyzacyjnych, procesów prywatyzacyjnych, rozwoju przedsiębiorczości i warunków prowadzenia działalności gospodarczej, w tym warunków i kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw, rozwoju innowacyjności, inwestycji w B+R, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych obszarów prowadzenia działalności, wspierania innowacyjności, polityki regulacyjnej, polityki przemysłowej, polityki konkurencji, polityki regionalnej, polityki sektorowej i branżowej, polityki dotyczącej handlu międzynarodowego, zmian zachodzących w politykach państw współpracujących, funkcjonowanie sektora MŚP, zamówień publicznych, wraz z uwzględnieniem ich wpływu na rynek pracy.
 • Dokonywanie analiz i ocen działań w zakresie polityki rynku pracy, szczególnie w zakresie: przeciwdziałania bezrobociu i jego negatywnym skutkom, okresowej oceny skuteczności i efektywności dotychczas stosowanych narzędzi, instytucji i programów polityki rynku pracy ukierunkowanych na wzrost zatrudnienia przy pomocy ustalonych wcześniej wskaźników.
 • Dokonywanie analiz i formułowanie zaleceń odnośnie działań edukacyjnych w zakresie przygotowania osób młodych do wejścia na rynek pracy, a także stworzenia efektywnego systemu uczenia się przez całe życie, szczególnie w zakresie: określenia struktury zapotrzebowania na kwalifikacje na rynku pracy, współpracy instytucji edukacyjnych z pracodawcami i związkami zawodowymi, określania i implementacji ram jakości staży i praktyk, doskonalenia efektywności usług rozwojowych, w tym w szczególności szkoleń dla pracowników finansowanych i współfinansowanych ze środków publicznych (KFS, EFS).
 • Poddawanie ocenie skuteczności stosowanych instrumentów polityki gospodarczej państwa oraz polityki rynku pracy ze względu na poziom bezrobocia, poziom zatrudnienia, poziom aktywności ekonomicznej ludności, poziom kwalifikacji zawodowych, ich zgodności z potrzebami rynku pracy oraz poziom adaptacji pracowników, ze szczególnym naciskiem na sytuację grup znajdujących się w gorszym położeniu na rynku pracy.
 • Dokonywanie analiz i ocen procesów migracyjnych w Polsce oraz formułowanie zaleceń odnośnie polityki migracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na gospodarkę, w tym na rynek pracy.
 • Monitorowanie i ocenę przez partnerów społecznych procesu europejskiego zarządzania gospodarczego (semestr europejski).
 • Opiniowanie, analizę i ocenę oraz formułowanie zaleceń dla sposobu realizacji przez Polskę Strategii Europa 2020.