ZP ds. funduszy europejskich

Informacje nt. posiedzeń ZP ds. funduszy europejskich są dostępne poniżej.

Pracodawców RP reprezentują:

  • Olga Scott
  • Dorota Kłopocka

Do zadań zespołu problemowego ds. funduszy europejskich należy w szczególności:

  • Analizowanie, opiniowanie i opracowywanie propozycji zmian i rekomendacji do: dokumentów programowych (w tym strategicznych), związanych z wdrażaniem funduszy europejskich 2014-2020, przepisów regulujących wdrażanie polityki spójności, w tym pod kątem zgodności systemu z ich zapisami (w tym Umową Partnerstwa), systemu wdrażania funduszy europejskich, w tym krajowych i regionalnych programów operacyjnych, funkcjonowania Komitetów Monitorujących Programy Operacyjne i Regionalne Programy Operacyjne, innych dokumentów dotyczących funduszy europejskich.
  • Przedstawianie przez partnerów społecznych propozycji zmian w programach operacyjnych i innych dokumentach funduszy europejskich.
  • Ocena funkcjonowania instytucji udzielających wsparcia, w szczególności przedsiębiorcom, osobom pracującym i bezrobotnym.
  • Analiza i ocena przepisów krajowych regulujących wykorzystanie funduszy europejskich.
  • Wymiana informacji i doświadczeń reprezentacji przedsiębiorców i pracowników w Komitetach Monitorujących.
  • Monitoring realizacji zasady partnerstwa i wdrażania mechanizmu interwencyjnego oraz rekomendowanie zmian.
  • Nadzór nad cykliczną ewaluacją zasady partnerstwa oraz procesu wdrażania funduszy europejskich.