ZP ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

Informacje o posiedzeniach ZP  ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych są dostępne poniżej.

Pracodawców RP reprezentują:

 • Antoni Kolek
 • Tomasz Tratkiewicz

Do zadań zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych należy wypracowanie wspólnych stanowisk i opinii w sprawach dotyczących polityki budżetowej, w tym fiskalnej i kontroli podatkowej oraz wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, w szczególności poprzez:

 • Opiniowanie projektów aktów prawnych, przygotowywanie założeń i projektów aktów prawnych, opiniowanie programów rządowych i innych dokumentów związanych z polityką budżetową, w tym polityką fiskalną, kontrolą podatkową i skarbową, wynagrodzeniami i świadczeniami socjalnymi.
 • Opiniowanie propozycji dotyczącej wstępnej prognozy wielkości makroekonomicznych przyjętych do prac nad projektem ustawy budżetowej oraz przygotowywanie przez stronę pracowników i stronę pracodawców propozycji wzrostu w następnym roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę, emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Wypracowywanie propozycji uzgodnienia w następnym roku wysokości: wynagrodzeń w gospodarce narodowej w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwiększenia emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Opiniowanie założeń i projektu ustawy budżetowej państwa.
 • Przygotowywanie projektu opinii w sprawie informacji z wykonania ustawy budżetowej przedstawianej przez Radę Ministrów.
 • Dokonywanie analiz i ocen udziału wydatków socjalnych i ich struktury w budżecie państwa.
 • Opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych dotyczących podatków.
 • Ocena funkcjonowania i działalności administracji podatkowej pod kątem przestrzegania praw podatników, w tym także w ramach prowadzonych kontroli podatkowych, skarbowych, postępowaniach podatkowych oraz czynnościach sprawdzających.
 • Dokonywanie ocen i analiz dotyczących systemu podatkowego oraz opracowywanie zaleceń zmian w tym zakresie.
 • Dokonywanie analiz i ocen wysokości płacy minimalnej z uwzględnieniem jej wpływu na sytuację materialną pracowników, i funkcjonowanie rynku pracy oraz formułowanie propozycji rozwiązań.
 • Porównanie doświadczeń innych krajów w ustalaniu kategorii i kryteriów: minimum socjalnego, minimum egzystencji i minimalnego dochodu gwarantowanego.
 • Dokonywanie analiz i ocen systemu zabezpieczenia społecznego, ze względu na: wysokość świadczeń społecznych i ich adekwatności, skuteczność adresowania świadczeń społecznych, skuteczność poszczególnych świadczeń społecznych w ograniczaniu sfery ubóstwa, konieczność zmian kryteriów uprawniających do korzystania z pomocy społecznej.
 • Analiza sytuacji finansowej FUS, w tym m.in. FRD i funduszu chorobowego.