Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

XV-lecie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

W piątek 1 grudnia 2017 roku w Gdyni odbyła się uroczystość z okazji XV-lecia utworzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. Z tej okazji miała miejsce debata pod tytułem  "Rola i miejsce szpitali prywatnych w systemie opieki zdrowotnej w Polsce".

W debacie udział wzięli:


- Piotr Czauderna, koordynator sekcji ochrony zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP
- Jarosław Pinkas, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
- Andrzej Jacyna, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
- Piotr Warczyński, wiceminister zdrowia w latach 2014-2017
- Beata Małecka-Libera, poseł na Sejm RP
- Katarzyna Fortak-Karasińska, ekspert prawa medycznego
- Andrzej Mądrala, wiceprezes OSSP oraz wiceprezydent Pracodawców RP
- Robert Mołdach, ekspert Instytutu Zdrowia i Demokracji.

Moderatorem dyskusji był Andrzej Sokołowski, prezes OSSP.

– Przez 15 lat istnienia stowarzyszenia żaden rząd nie był przychylny prywatnym szpitalom. Aktualne działania władz także nas dyskryminują. Pomimo tego sektor ten w Polsce stale się rozwija, bo oferujemy pacjentom nowoczesne i bezpieczne leczenie –
powiedział Andrzej Sokołowski, prezes OSSP. 

Wśród regulacji, które utrudniają funkcjonowanie prywatnych przedsiębiorców w Polsce prezes Sokołowski wymienił m.in. warunki wejścia do uruchomionej 1 października sieci szpitali finansowanej ze środków publicznych, które wyraźnie preferowały duże publiczne placówki.

– Szpitale prywatne w Polsce stanowią ważny element systemu ochrony zdrowia. Nie mogą pozostać niezauważone. W wielu miejscach w naszym kraju stanowią istotne zabezpieczenie opieki szpitalnej – powiedział wiceprezes Andrzej Mądrala.

Według danych OSSP w Polsce są obecnie 1 073 szpitale, z czego 619 to placówki publiczne, a 454 prywatne. Z budżetu na leczenie szpitalne wynoszącego w 2016 roku ponad 35 mld zł blisko 5 mld zł, czyli ponad 13 proc., przypadło prywatnym jednostkom.

Prof. Czauderna powiedział, że widzi potrzebę istnienia prywatnych szpitali w Polsce. – Podstawą szpitalnictwa muszą być placówki publiczne, szpitale prywatne mają swoją uzupełniającą rolę – stwierdził.

Z kolei minister Pinkas wskazywał na istotną rolę jakości w ochronie zdrowia. – Dla mnie bez znaczenia jest, kto jest właścicielem szpitala, czy to podmiot publiczny, czy prywatny. Istotne jest, czy szpital jest dobry, czy zły – powiedział.

Prezes NFZ zauważył, że jakość opieki medycznej wydaje się być lepsza w zakładach prywatnych niż publicznych. Wyzwaniem dla prywatnych szpitali będzie przetrwanie w przyszłym roku w sytuacji, gdy fundusz nie ogłosi wielu postępowań konkursowych. W opinii prezesa NFZ kontraktowanie będzie odbywać się na podstawie map potrzeb zdrowotnych, jako element uzupełniający sieć szpitali.

Jest wiec niemal pewne, że będą ogłaszane konkursy na inne zakresy niż dotychczas, co może spowodować duże przetasowania na rynku świadczeniodawców. Ponieważ ponad 90 proc. przychodów członków OSSP to kontrakty z NFZ,  nie będzie im łatwo przetrwać. Prezes NFZ prognozuje, że najbliższe dwa lata będą trudnie, a  potem na skutek zmian legislacyjnych będzie więcej pieniędzy na ochronę zdrowia.

Dyrektorzy szpitali są zniecierpliwieni brakiem informacji o kontraktach. Prezes NFZ zapewnił ich, że większość konkursów ofert zostanie ogłoszona jeszcze w grudniu.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych zostało założone przez prezesów 14 szpitali 2 grudnia 2002 roku w Gdyni. Najważniejszym celem powołania organizacji było reprezentowanie prywatnych podmiotów przed urzędnikami średniego szczebla. Po trzech latach działalności OSSN zrzeszał  50 szpitali . W 2009 roku  zmieniono nazwę na Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych (OSSP). Obecnie OSSP skupia 103 podmioty lecznicze zarządzające ponad 150 szpitalami na terenie całego kraju.

Od pierwszych lat działalności członkowie stowarzyszenia wyznaczyli sobie także za cel wspólne wspieranie zmian w organizacji służby zdrowia w Polsce zmierzające do  poprawy systemu opieki nad pacjentami, podnoszenia jakości świadczonych usług oraz  równouprawnienia sektora publicznego i prywatnego. Celem OSSP jest również inicjowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do rozwoju sektora prywatnych  szpitali w Polsce.

Przez 15 lat działalności Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych stało się ciałem opiniotwórczym w zakresie aktów prawnych przygotowywanych przez  Sejm, Ministerstwo Zdrowia itp., choć w pierwszych latach działalności opiniowało projekty jedynie z własnej inicjatywy. 

Od 2006 roku OSSP jest członkiem Pracodawców RP, gdzie zainicjowało utworzenie medycznej części tej największej organizacji zrzeszającej pracodawców w Polsce. Poprzez Pracodawców RP przedstawiciele OSSP uczestniczą w posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego (wcześniej Komisji Trójstronnej), gdzie mają możliwość m.in. wprowadzania tematów poruszanych podczas obrad.

Władze OSSP zajmują się także edukacją administracji publicznej  w zakresie roli i skali prywatnego sektora opieki zdrowotnej w Polsce. W celu promocji wiedzy na temat istotnej roli prywatnych szpitali w naszym kraju oraz w Europie  OSSP w latach: 2013, 2014 i 2015 zorganizowało Kongresy  Szpitali Prywatnych. Natomiast w 2016 roku stowarzyszenie było współorganizatorem I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP” Zdrowy obywatel, zdrowa Polska”.  W ubiegłym roku OSSP  wydało pierwszy zeszyt statystyczny 'Stan sektora szpitali prywatnych w Polsce'. W 2017 ukazało się kolejne wydanie tego opracowania.  Obecnie OSSP pracuje nad  Kodeksem Etyki Biznesu Medycznego. Publikacja ta ma się ukazać na początku 2018 roku.

Od 2014 roku stowarzyszenie przygotowuje corocznie  katalog szpitali OSSP. Pierwsza edycja ukazała się w języku rosyjskim w 2014 roku w związku z udziałem członków stowarzyszenia w Międzynarodowych Targach Medycznych w Kijowie (w latach 2014 i 2015).  Druga edycja katalogu  w 2015 roku została wydana  w języku polskim, a trzecia (2016) i czwarta (2017) w wersji polsko-angielskiej.

Od 2003 roku Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych. W latach  2010 i 2015 przedstawiciele polskiej organizacji uczestniczyli  w kongresach UEHP,  które odbyły się w Paryżu oraz Mediolanie. Trzykrotnie władze  Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych gościły w Polsce. Wyrazem uznania dla zaangażowania polskiej organizacji w działaniach UEHP było powierzenie stanowiska Sekretarza Zarządu EUHP  Prezesowi OSSP Andrzejowi Sokołowskiemu.  Funkcję tę pełni nieprzerwanie od ponad dwóch lat. 

OSSP zajmuje się także ekonomicznymi aspektami funkcjonowania szpitali. W 2014 roku powstała Medyczna Grupa Zakupowa, która  organizuje centralne zakupy dla OSSP, umożliwiając znaczne obniżenie kosztów działalności, a więc większą ekonomikę leczenia. W ramach centralnych zakupów członkowie stowarzyszenia mają możliwość tańszego nabywania  m.in. leków, urządzeń  i wyrobów medycznych, gazu i energii elektrycznej.

Od 2011 roku członkowie otrzymują co dwa tygodnie newsletter OSSP, który zawiera m.in. informacje o najnowszych projektach i aktach prawne z zakresu ochrony zdrowia,  ciekawe publikacje prasowe, informacje o działaniach zarządu OSSP i nowości od członków stowarzyszenia. Aktualnie rozesłany został 162 numer newslettera.

W 2012 roku władze stowarzyszenia podjęły próbę utworzenia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „Polskie Szpitale”. Dokumentacja została utworzona, lecz na skutek uwarunkowań zewnętrznych projekt nie wszedł w życie.

W październiku 2017 roku uruchomiony został specjalistyczny portal dla pacjentów www.zacmabezkolejek.pl. Jest to pierwsza witryna,  która prezentuje jedną z usług medycznych oferowanych przez członków OSSP. W najbliższych tygodniach planowane  jest uruchomienie kolejnych portali.