W Radzie Dialogu Społecznego o zatrudnianiu cudzoziemców i polityce migracyjnej

O nowych zasadach zatrudniania cudzoziemców i o konieczności wypracowania spójnej polityki migracyjnej debatowano podczas połączonego posiedzenia dwóch zespołów RDS – doraźnego Zespołu ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i Podzespołu problemowego ds. reformy polityki rynku pracy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Zdecydowano się na organizację wspólnego posiedzenia Zespołów ze względu na dwa, bardzo istotne dla polskiej gospodarki powody.

Po pierwsze, obecna sytuacja na polskim rynku pracy powoduje wzrost zapotrzebowania na pracę cudzoziemców, co potwierdzają oficjalne statystyki. Ponadto w ostatnich tygodniach weszły w życie nowelizacje ustaw regulujących zatrudnienie cudzoziemców: w dniu 1 styczna 2018 r. nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w dniu 12 lutego nowelizacja ustawy o cudzoziemcach.

Po drugie, nieubłagane dane demograficzne i bieżący stan polskiego rynku pracy powodują, że konieczne staje się pilne wypracowanie założeń długofalowej polityki migracyjnej – którą dziś nasz kraj niestety nie dysponuje. Jednocześnie, co warto odnotować, autorzy Strategii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju także taką potrzebę dostrzegli. W SOR można bowiem przeczytać: „Polityka Migracyjna Polski – opracowanie kompleksowego dokumentu przedstawiającego polski model aktywnej polityki migracyjnej, zakładającej m.in. usprawnienie zarządzania procesami emigracyjnymi, imigracyjnymi, integracji cudzoziemców oraz zachęty do ich osiedlania się w Polsce, z uwzględnieniem bezpieczeństwa państwa. Dokument stanowić będzie odpowiedź m.in. na potrzeby polityki gospodarczej w zakresie pozyskiwania pracowników cudzoziemskich o odpowiednich kompetencjach dla uzupełniania zasobów ludzkich na rynku pracy, wynikające z występujących trendów demograficznych.”

Prace połączonych zespołów RDS zmierzać będą do wypracowania rekomendacji zmian w zakresie zatrudnienia cudzoziemców, które mogłyby zostać wdrożone w chwili obecnej, a także do stworzenia założeń długofalowej Polityki Migracyjnej Polski.