Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

U Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

W dniu 30 stycznia 2019 r. w siedzibie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, na wniosek reprezentatywnych organizacji pracodawców należących do Rady Dialogu Społecznego, odbyło się spotkanie z Wiceministrem Sprawiedliwości (MS) Marcinem Warchołem oraz Dyrektorem Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego MS Tomaszem Darkowskim. Dyskusja dotyczyła projektu Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Pracodawcy RP wielokrotnie zgłaszali krytyczne uwagi do projektu i zabiegali o jego korektę. Byli także jednym z najbardziej aktywnych inicjatorów spotkania u Rzecznika MŚP.

Przedstawiciele organizacji pracodawców byli w pełni zgodni w swoich ocenach. Zwracali uwagę na brak konsultacji z biznesem na etapie prac rządu nad projektem ustawy, niejasny cel i wysoką represyjność ustawy.

Zastrzeżenia ekspertów budziły również wprowadzenie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych bez uprzedniego skazania osoby fizycznej winnej zaniedbań lub przestępstwa, niejasne regulacje dotyczące tzw. sygnalistów, a także nadmierna uznaniowość proponowanych rozwiązań.

Uczestnicy spotkania ustalili, że regulacja ta zostanie wdrożona tylko w takim zakresie, jakiego wymaga odpowiednia dyrektywa Unii Europejskiej, a spod działania ustawy zostaną wyłączone mikro- i małe przedsiębiorstwa (będzie ona natomiast obowiązywać przedsiębiorstwa średnie).

Ponadto minister udostępni pracodawcom pakiet ustaw regulujących odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w innych krajach członkowskich UE, a problem sygnalistów zostanie przedyskutowany w Zespole Problemowym ds. Prawa Pracy Rady Dialogu Społecznego w zakresie przywrócenia do pracy i zawężania regulacji w Kodeksie postępowania cywilnego (na wzór regulacji unijnych).

Ministerstwo Sprawiedliwości zadeklarowało także, że rozważy potrzebę ograniczenia uznaniowości podstaw działania organów ścigania, a możliwość podwójnego nakładania kar na podmioty zbiorowe (z tytułu Ustawy oraz np. w postępowaniach administracyjnych) zostanie wykluczona.