Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Spotkanie przedsiębiorców z Wiceministrem Przedsiębiorczości i Technologii

10 kwietnia 2018 r. w siedzibie Pracodawców RP odbyło się spotkanie z Tadeuszem Kościńskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Spotkanie dotyczyło barier w rozwoju działalności eksportowej polskich przedsiębiorców. Obecni na spotkaniu przedsiębiorcy zaprezentowali wiceministrowi Kościńskiemu następujące problemy związane z eksportem:

•    Na rynkach rozwiniętych (np. niemieckim) polscy eksporterzy napotykają na nieformalne bariery protekcjonistyczne związane m.in. z wymogiem uzyskania lokalnej certyfikacji.

•    Eksport z Polski na rynki krajów rozwijających się jest ograniczany przez lokalną legislację antyimportową (w tym ilościowe limity importowe określonych towarów) oraz politykę miejscowych władz ukierunkowaną na ograniczanie deficytu w handlu zagranicznym. Działalność na tych rynkach jest możliwa w głównej mierze poprzez inwestowanie w zlokalizowane na miejscu zakłady, które przetwarzają sprowadzane dobra pośrednie w dobra finalne.

•    Egzekwowanie należności nieuregulowanych przez zagranicznych kontrahentów przysparza polskim przedsiębiorcom znacznych trudności. W takich przypadkach nie mogą oni liczyć na zewnętrzne wsparcie.

•    Możliwości skorzystania z oferty ubezpieczeń eksportowych ogranicza podwójna księgowość nierzadko stosowana przez kontrahentów z rynków rozwijających się. Analiza oficjalnych zamiast rzeczywistych wyników finansowych tych przedsiębiorstw na ogół nie pozwala na ubezpieczenie eksportu.

•    Oferta polskich instytucji finansowych jest niedostosowana do specyfiki działalności eksportowej. W związku z tym polskie firmy są zmuszone do korzystania z usług zagranicznych instytucji finansowych.

Przedsiębiorcy zaprezentowali również zestaw gotowych rozwiązań i rekomendacji m.in. takich jak:
•    Stosowanie instrumentów wsparcia rozwoju eksportu w skoordynowany sposób oraz ścisła współpraca instytucji odpowiedzialnych za wsparcie z biznesem.
•    Konieczność zapewnienia eksporterom dopasowanego do ich potrzeb instrumentu finansowego stanowiącego połączenie kredytowania z ubezpieczeniem.
•    Założenie, że wysiłki należy skupić na kilku najbardziej perspektywicznych kierunkach rozwoju polskiego eksportu wytypowanych na podstawie analiz - zamiast rozpraszać ograniczone zasoby.
•    Wprzęgnięcie polskiej dyplomacji do działań na rzecz likwidacji barier politycznych stawianych dla eksporterów na rynkach docelowych.
•    Wprowadzenie dwuetapowego programu wsparcia eksporterów, który w pierwszym etapie umożliwiałby dokonanie kompleksowego audytu oraz eliminację deficytu wiedzy po stronie przedsiębiorcy, a dopiero w dalszej kolejności po dokładnym rozpoznaniu zagranicznego rynku i jego potrzeb finansowałby konkretne działania proeksportowe prowadzone na rynkach docelowych.
•    Założenie, że rozwój polskiego eksportu powinien być wspierany w sposób systemowy, a nie doraźny, dotyczący indywidualnych przedsięwzięć. Realizacja każdego projektu powinna przyczyniać się do akumulacji know-how dostępnego do wykorzystania w dalszych działaniach.
•    Organy celno-skarbowe powinny lepiej rozumieć specyfikę działalności eksportowej. Działania kontrolne nie powinny mieć charakteru represyjnego w stosunku do przedsiębiorców, powodując poważne pogorszenie płynności firm uczciwie rozliczających się z wszelkich danin publicznoprawnych.
•    Do każdego dużego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność eksportową powinien zostać przypisany konkretny opiekun z Krajowej Administracji Skarbowej zajmujący się jego sprawami. Takie rozwiązanie realizowałoby funkcję prewencyjną oraz budowałoby lepsze zrozumienie specyficznych uwarunkowań prowadzenia biznesu wśród urzędników celno-skarbowych.
•    Polskie instytucje finansowe powinny otwierać swoje oddziały na kluczowych dla polskich przedsiębiorców rynkach zagranicznych.
•    Większy nacisk należy położyć na organizację misji gospodarczych oraz promocję polskich hitów eksportowych.
•    Należy utworzyć platformę kooperacji polskich firm, łączącą przedsiębiorców funkcjonujących na poszczególnych zagranicznych rynkach oraz tych, którzy jeszcze nie eksportują, lecz posiadają produkty pożądane na tych rynkach – m.in. w zakresie wzajemnej promocji, współdzielenia zasobów oraz wymiany doświadczeń.
•    Organizacja seminariów branżowych dotyczących różnych rynków zagranicznych dla potencjalnych eksporterów.

Minister Kościński zapowiedział, iż dokona analizy przedstawionych problemów i rozwiązań.