Open Eyes Economy Summit

Zapraszamy do wspólnego otwarcia oczu, do nowego spojrzenia na naszą rzeczywistość. Przyjrzyjmy się naszym firmom i organizacjom, naszym dzielnicom i miastom, krajom, wspólnej Europie, całemu naszemu globowi. Szczerze zadajmy sobie pytanie: w jakiej rzeczywistości chcemy żyć? I porozmawiajmy o tym wspólnie. Druga edycja Open Eyes Economy Summit odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2017 r. w Krakowie.

O IDEI OPEN EYES ECONOMY

Jako mieszkańcy naszej planety jesteśmy w kluczowym momencie. Przed nami stoją wyzwania  i zagrożenia związane z kończącymi się zasobami tradycyjnych surowców, katastrofy ekologiczne, zmiany klimatu, niepokoje społeczne, groźba zamknięcia granic. My, nasi przywódcy polityczni i liderzy intelektualni nie dysponujemy gotową odpowiedzią na pytanie, jak zmierzyć się z przyszłością.

Chcemy zmieniać rzeczywistość na lepsze. Chcemy mieć wpływ na świat, w którym żyjemy. Świadomie go współtworzyć. Chcemy żyć w lepszych miastach, kupować od odpowiedzialnych firm, obcować z markami, które wytwarzają wartościową kulturę. Pragniemy być wrażliwi na sprawy społeczne, na ekologię i praktyczne rozwiązania. Razem z Wami chcemy tworzyć wydarzenie, z którego wszyscy będziemy naprawdę dumni. Wydarzenie istotne i odważne, wymykające się schematom, dociekliwe, optymistyczne. I realistyczne. Niosące za sobą realną zmianę.

Podczas pierwszego kongresu w 2016 roku wraz z 1400 uczestnikami i ponad setką prelegentów z pewnością udało nam się stworzyć to, co jest zdecydowanie najbardziej unikalne – atmosferę. Niepowtarzalny klimat tworzyli studenci i ministrowie, aktywiści społeczni i premierzy rządów, organizacje pozarządowe i wielkie korporacje, intelektualiści, dziennikarze, naukowcy i przedsiębiorcy, którzy przyczynili się do fascynującego przebiegu dyskusji, wykładów i rozmów kuluarowych. Wspólnie udało się nam omówić wiele zagadnień, zadać wiele trudnych pytań i co więcej – zacząć udzielać na nie odpowiedzi. Nie mamy wątpliwości, że pierwsza i kolejne edycje OEES mają szansę stać się kamyczkiem, który poruszy lawinę.

Do tego niezbędne są wartości. Myślimy i mówimy o nich coraz częściej. Czujemy, że tracimy to, co tak bardzo ceniliśmy: solidarność, stabilizację, bezpieczeństwo. Czy kiedyś je odzyskamy? Za tęsknotą i deklaracjami przywiązania do wartości nie idzie przecież świadomość, jak wartości są wytwarzane, jak może je wytwarzać każdy z nas. Open Eyes Economy to ruch intelektualny koncentrujący uwagę na wartościach, również ekonomicznych.

CZYM JEST OPEN EYES ECONOMY SUMMIT?

Open Eyes Economy Summit to kulminacja całorocznej pracy intelektualnej i organizacyjnej oraz zapowiedź jej owoców. Podejmujemy dyskusję, aby określić proces wytwarzania wartości specyficzny dla każdej organizacji czy struktury, gdyż rozwiązania uniwersalne nie istnieją. W trakcie szczytu dotykamy takich pojęć jak: firma-idea, miasto-idea. Chcemy uchwycić ideę działania organizacji i zaproponować rozwiązania prorozwojowe w poszczególnych sektorach, zależne od specyfiki danego podmiotu. Ideę uniwersalną, a rozwiązania – personalizowane. Open Eyes Economy Summit to góra, na którą się wspinamy, aby ze szczytu dostrzec ścieżki oparte na wartościach i prowadzące do rozwoju. Nie można zdobyć szczytu bez wysiłku. Dlatego pragniemy co roku wspinać się coraz wyżej w powiększającej się grupie, organizując seminaria i konferencje, w Polsce i za granicą, oraz gromadząc tych, którzy chcą poprawiać stan gospodarki.

Podejmujemy tę drogę ku rozwojowi, żeby odkrywać różne perspektywy, proponować praktyczne rozwiązania, a rozmowa o nich nie może się odbyć w oderwaniu od kontekstu europejskiego. Unia Europejska stoi wobec konieczności wytyczenia kolejnego etapu swego rozwoju. Zasadnicza debata na ten temat rozpoczęła się 1 marca 2017 po przedstawieniu przez Komisję Europejską Białej Księgi o przyszłości Europy i powinna zakończyć się w grudniu 2017, kiedy Państwa Członkowskie planują osiągnąć porozumienie w sprawie kształtu przyszłej Unii 27 państw. Debata ta jest wielowymiarowa. Dotyczy m.in. przyszłego modelu ekonomicznego oraz społecznego Europy. W tym obszarze wspólny wysiłek konceptualny aplikacyjny wysiłek ruchu Open Eyes Economy będzie nie tylko częścią ogólnoeuropejskiej debaty, ale i wkładem w przyszłe konkluzje. Nasz Kongres bezpośrednio poprzedzi Social Summit for Fair Jobs and Growth w Göteborgu rozpoczynający się 17 listopada 2017, przez co te dwa wydarzenia mogą stanowić zwieńczenie dyskusji na temat budowania sprawiedliwego modelu wzrostu gospodarczego w Europie. Jako ruch intelektualny nowej idei, zapraszamy Was w podróż w przyszłość. Taką, w której to wartości – fundament naszej działalności – mają nadrzędne znaczenie.


STRUKTURA OPEN EYES ECONOMY SUMMIT

Kongres Open Eyes Economy Summit 2017 składa się z pięciu bloków tematycznych obejmujących dwa ramowe zagadnienia.


I.    FIRMA – IDEA
•    Finanse relacyjne
•    Zarządzanie aktywami niematerialnymi

II.    MIASTO – IDEA
•    Prawo do miasta
•    Miejska gospodarka okrężna

III.    MARKA – KULTURA
•    Wyspy i archipelagi
•    Fair-trade, Fair-game

IV.    CZŁOWIEK – PRACA:
•    Jobless growth – czy jesteśmy na to gotowi?
•    Gig Economy Culture – pożegnanie z etatem?


V.    ŁAD MIĘDZYNARODOWY
W tym bloku przewidujemy wystąpienia osób, których działalność publiczna ma istotny wpływ na kształtowanie ładu międzynarodowego.


Rozmowa między ludźmi jest kluczowa, dlatego program zakłada coś więcej niż prezentację treści. Chcemy rozmawiać, pragniemy, aby uczestnicy kongresu mieli możliwość wchodzenia w interakcje i prowadzenia żywych dyskusji.


Przy każdym z ramowych zagadnień przewidujemy wystąpienie programowe, którego treść zostanie opublikowana w pokongresowym Open Eyes Book. Oprócz tego w każdym bloku odbędzie się sesja inspiracyjna, potyczka oraz sesja Q&A. Zadbaliśmy także o możliwość kontynuowania dyskusji w kuluarach, czyli w specjalnie do tego przygotowanych meeting-points.


Finanse relacyjne
W ostatnich dziesięcioleciach działalność banków została ukierunkowana transakcyjnie. Aktywa stały się środkiem handlu, co wymagało usunięcia ich z bilansów banków. Charakteryzująca je dywersyfikacja i płynność zapewniały ich wysoką wymienność, jednak w konsekwencji banki stały się agresywnymi uczestnikami oportunistycznej gry rynkowej. Przekształciły się w uniwersalne instytucje finansowe i stopniowo traciły charakter instytucji zaufania publicznego. Tradycyjna bankowość inwestycyjna oparta na znajomości i partnerstwie w relacjach z klientem została wyparta przez bankowość handlową. Praktyka pokazuje, że polega ona na obsłudze mas anonimowych klientów, którym należy sprzedać różnego rodzaju produkty, nawet jeśli w oczywisty sposób są one dla nich ryzykowne czy wręcz niekorzystne.


Konsekwencją transakcyjnej orientacji wielofunkcyjnych bankowych kombinatów jest generowane przez nie ogromne ryzyko systemowe. Jak okazało się w 2008 roku, było to ryzyko bez solidnego instytucjonalnego zabezpieczenia i zupełnie pozbawione przeciwwagi na rynku.


Rodzi się zatem pytanie, czy banki jako uczestnicy i animatorzy gry rynkowej utrzymają niezbędne zaufanie klientów. Przetrwają, czy może zostaną wyparte przez inne możliwości i formy oszczędzania? Zagrożeniem dla nich mogą stać się bardziej agresywne podmioty transakcyjne – finansowe supermarkety działające, jako wirtualne platformy. Pozytywne rozwiązanie może polegać na formowaniu finansowania relacyjnego, które bazowałoby na długotrwałym partnerstwie między podmiotami poszukującymi, a dostarczającymi kapitał finansowy.

Zarządzanie aktywami niematerialnymi
Zarządzanie aktywami niematerialnymi stało się jednym z najważniejszych wymiarów działalności firmy. W wysoko rozwiniętych gospodarkach stanowią one już ok. 85 proc. wartości majątku przedsiębiorstw. Zasadniczym wyzwaniem jest przestawienie się z tradycyjnych form ochrony własności intelektualnej na aktywne zarządzanie aktywami niematerialnymi. Kluczowe znaczenie ma tu sposób, w jaki – niewątpliwie specyficzny dla każdej firmy – aktywa materialne i niematerialne są powiązane oraz w jakim trybie firma współpracuje ze swoimi partnerami w zakresie wykorzystywania i generowania aktywów niematerialnych.


Prawo do miasta
Problematyka prawa do miasta nabiera coraz większego znaczenia. Punkt wyjścia stanowią trzy podstawowe pytania: czyje prawo, jaka ma być jego treść i wreszcie – jaki ma mieć ono charakter?


Udzielenie odpowiedzi nie należy do łatwych. Można do nich dojść tylko stopniowo, w wyniku otwartego dyskursu przedstawicieli różnych dyscyplin badawczych i zawodowych. Przedkongresowa debata pozwoliła sformułować kilka zasadniczych tez, które mogą ukierunkować dalsze rozważania o prawie do miasta: (i) prawo do miasta musi być rozumiane jako prawo czynne, a nie bierne; (ii) prawo do miasta jest fundamentem równoważenia rozwoju; (iii) prawo do miasta wyraża współzależność – substancjalną (przedmiotową) i proceduralną (podmiotową); (iv) prawo do miasta nie może być prawem wykluczającym; (v) musi w nim być wyważony aspekt pozytywny: „prawo za” oraz negatywny – „prawo przeciw”.


Niezbędnym atrybutem prawa do miasta będzie związanie go z określonym terytorium, dlatego jego komponentem okaże się kwestia zagospodarowania tego terytorium, czyli zagospodarowanie przestrzenne. I w tym konkretnym przypadku prawo do miasta będzie musiało odnosić się do własności, szczególnie do własności prywatnej. Ponadto prawa tego nie można skonstruować bez przyjęcia kategorii „społecznej funkcji własności”, w tym również własności prywatnej.


Miejska gospodarka okrężna
Coraz częściej o mieście, jako generatorze wartości dyskutuje się w kontekście gospodarki okrężnej (circular economy), a więc takiej która ogranicza do absolutnego minimum marnowanie surowców i energii.


Sednem nowego podejścia, także do gospodarki miejskiej, nie jest formowanie całkowicie nowej, alternatywnej gospodarki, ale stopniowe przekształcanie obecnej gospodarki linearnej w okrężną i wypracowanie odpowiednich dla niej modeli biznesowych. I choć jest to trudne, to jednak w tym momencie ma już miejsce. Gospodarka okrężna nie jest utopią. To rosnący w siłę segment nowoczesnej gospodarki rynkowej, według istniejących szacunków generujący nawet do 7% PKB w krajach wysoko rozwiniętych, jak np. Holandia.


W tym kontekście szczególnie istotne jest dostrzeżenie różnicy między zasobami (stocks) oraz strumieniami (flows). Generowane poprzez eksploatację zasobów strumienie muszą nie tylko przynosić nadwyżkę, ale także, pod względem skali (aspekt przedmiotowy) i charakteru (aspekt podmiotowy), umożliwić odtwarzanie zasobów, aby istniał stale dostępny i niezbędny przecież zapas. A jeśli spojrzeć na tę kwestię w ten sposób, to należy odróżnić efektywność operacyjną, czyli zdolność do generowania nadwyżki, od efektywności strukturalnej, czyli zdolności do trwałego przekształcania zasobów w strumienie. Miasto może się rozwijać, jeśli generowane na jego terytorium strumienie umożliwiają odtwarzanie i wytwarzanie zasobów, które służą do generowania tychże strumieni.


„Wyspy i Archipelagi”

Wyspy i archipelagi to koncepcja, w ramach której wspólnie przemyślimy modele sieciowania i budowania naturalnej współpracy (Archipelagi) między niezależnymi inicjatywami (Wyspy). Networking nowej generacji, związany z rozwojem technologii i zmieniającymi się potrzebami społecznymi, tworzy świat rozwiązań równoległych wobec tradycyjnych. Pojawiają się w nim takie zjawiska jak blockchain, przedsiębiorstwa niezależne energetycznie, sieci autonomiczne – wszystko wskazuje, że należą one do trwałych składników naszej przyszłości.


 „Fair Play, Fair Game”
Pod tym hasłem odbędzie się pasjonująca dyskusja o uczciwych łańcuchach dostaw, etycznej produkcji i odpowiedzialności, wiarygodności, certyfikacji i społecznym odbiorze działań podejmowanych przez firmy. Będziemy rozmawiali m.in. o kawie, herbacie, przemyśle odzieżowym i spożywczym. Zwrócimy uwagę na trudności, jakie piętrzą się przed tymi, którzy chcą prowadzić fair biznes, uczciwy wobec ludzi i środowiska, zajmiemy się zjawiskiem hejtu, cynizmem i nieuczciwą konkurencją.


Ład międzynarodowy
Po pierwsze wartości oraz ideologie i zasady moralno-etyczne mają w sferze stosunków międzynarodowych istotne znaczenie. Poglądy i przekonania ludzi są równie ważne, jak ich zachowanie i czyny. Ludzkie emocje, nie tylko poglądy, nie pozostają bez wpływu na decyzje podejmowane przez polityków. Żyjemy w czasach, w których zaciera się granica między polityką wewnętrzną, a zagraniczną. Liczą się nie tylko koncepcje i strategie, ale też sposoby sprawowania władzy wewnątrz państw. Jedną z przyczyn zaburzonego porządku globalnego stanowi słabość przywództwa w dzisiejszym świecie. W polityce państw demokratycznych kluczowe znaczenie mają wartości istotne dla ludzkiej godności i wolności. Wymaga to przewartościowania naszego sposobu myślenia o polityce zagranicznej i zmiany w podejściu do tego, jak formułować cele oraz jakimi środkami wolno posługiwać się dla osiągania tych celów, gdzie sytuować granice w ich realizacji.


Jobless growth – czy jesteśmy na to gotowi?
Postępująca automatyzacja w procesach produkcji zmusza do zadania pytania „ile będzie człowieka” w przyszłości na rynku pracy. Niebawem znaczną część zadań, dziś przypisanych ludziom, będą mogły wykonywać cyber-ręce. Jak, i z czego będzie się wtedy utrzymywać znaczna część społeczeństwa wyparta z rynku pracy przez automatyzację? Gdzie znajdą dla siebie miejsce i jak rozpiszą swoje role ci, których miejsca pracy zastąpią roboty? Kluczowe wydaje się stworzenie możliwości podtrzymywania zarówno wzrostu gospodarczego, jak i minimum dobrobytu społecznego w warunkach kurczącej się niewątpliwie podaży pracy. Wszystkie te kwestie skłaniają do refleksji nad tym, czy jobless growth to przekleństwo, czy raczej błogosławieństwo dla naszego i przyszłych pokoleń.


Gig Economy Culture – pożegnanie z etatem?
Młode pokolenie na rynku pracy to nowe priorytety, nowe cele, inne niż dotychczas wartości. Te zmiany, dodatkowo spotęgowane dynamicznym rozwojem technologii, skutkują odchodzeniem od tradycyjnego modelu etatowego i zwrotem w kierunku elastycznych form zatrudnienia. Odpowiedzią na oczekiwania pracowników pokolenia Y jest wykorzystanie nowych technologii i tworzenie nowoczesnych aplikacji, które stają się podstawą rozwoju i funkcjonowania gig economy. Czy możemy mówić o „tinderyzacji” pracy, jako odpowiedzi na oczekiwania pracowników związane z pracą krótkoterminową i niezobowiązującą? Jakie są szanse, a jakie zagrożenia związane z przechodzeniem od „zatrudnienia” do „zarobkowania”? Pytania te są zasadne choćby w kontekście zabezpieczenia społecznego i emerytur tych, którzy już od pewnego czasu funkcjonują na przedefiniowanym rynku pracy.

Partnerami merytorycznymi Pracodawców PR w bloku Człowiek-Praca są: 3M Poland Sp. z o.o., Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie, Coca-Cola HBC Polska, Ernst & Young Sp. z o.o., Związek Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Jobman Group Sp. z o.o., Jobsquare Sp. z o.o., Karmar S.A., Orange Polska S.A., Volkswagen Poznań, Work Service Sp. z o.o.

Więcej informacji i rejestracja na stronie www.oees.pl.