Zapis webinarium "Ceny transferowe: interpretacja obowiązków podatkowych"

Polecamy zapis wideo posiedzenia Platformy Finansowej Pracodawców RP na temat: „Ceny transferowe: interpretacja obowiązków podatkowych”.

Dobiegają końca zainicjowane przez Ministerstwo finansów, funduszy i polityki regionalnej konsultacje podatkowe projektu objaśnień podatkowych dotyczących stosowania obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. przepisów art. 11o ust. 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1b ustawy o PIT, regulujących kwestie związane z domniemaniem oraz należytą starannością w zakresie weryfikacji rozliczeń drugiej strony transakcji z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Przepis ten wprowadził dodatkowe obowiązki dokumentacyjne w obszarze cen transferowych – w określonych przypadkach – również dla transakcji z podmiotami niepowiązanymi. Obserwujemy zatem konsekwencję resortu finansów w przerzucaniu na przedsiębiorców obowiązków weryfikacji rzetelności swoich kontrahentów.

Objaśnienia w zaproponowanym kształcie nakładają na podatników obowiązek gromadzenia dodatkowej dokumentacji podważającej domniemanie, że rzeczywisty beneficjent nie jest podmiotem z raju podatkowego. Biorąc pod uwagę ilość kontrahentów, z którymi prowadzone są transakcje, pozyskanie dokumentów potwierdzających w/w fakt będzie niewykonalne. Ponadto wyjaśnienia nie wskazują w jaki sposób należy potwierdzić, że dany podmiot jest faktycznie rzeczywistym beneficjentem.

Spotkanie poprowadził Przewodniczący Platformy Finansowej prof. Paweł Wojciechowski, Wiceprezydent i główny ekonomista Pracodawców RP.

Eksperci

 • Ryszard Sikorski - Doradca podatkowy, Wiceprezes Zarządu In Finance spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • Krzysztof Zając - Główny Księgowy Lux Med. Sp. z o.o.
 • Grzegorz Jakimowicz - Ekspert ds. podatków w LUX MED

W trakcie spotkania poruszono następujące zagadnienia:

 • Wpływ nowych regulacji na współpracę z kontrahentami
 • Obowiązki związane z koniecznością dochowania należytej staranności
 • Problemy wynikające z rozszerzonego zakresu weryfikacji
 • Rekomendacje dla przedsiębiorców stosujących ceny transferowe


Wybrane, zaznaczone przez prelegentów kwestie:

Ryszard Sikorski

 • zaostrzenie, rygorystyczne prawo
 • kolejne już objaśnienia, a nie przepisy
 • niedługo będzie interpretacja ogólna – brak pewności prawa
 • objaśnienia nie odnoszą się w praktyce przepisów o cenach transferowych – nie odnoszą precyzyjnie do pojęcia „podmiotu powiązanego”
 • przepisy nie odnoszą się precyzyjnie do należytej staranności na gruncie przepisów WHT i cen transferowych
 • zarówno objaśnienia, jak i przepisy budzą wątpliwości, które utrudnią prawidłowe wywiązanie się z obowiązków
 • interpretacja w sprawie transakcji kontrolowanych – 90 stron
 • opis działania z interpretacji z objaśnieniami korelują ze sobą w celu zaostrzenia przepisów zarówno pod kątem kontrolowanej lub niekontrolowanej, ale można ją będzie tak zinterpretować, aby za kontrolować ją uznać
 • ryzyko obowiązku dokonywania korekt, również retroaktywnie
 • istota domniemania – każda transakcja z podmiotem „rajowym” wymuszają weryfikację i grożą ryzykiem zakwestionowania ze strony KAS
 • bezpodstawne domniemanie, że każdy kontrahent „rajowy” stosuje nierzetelne rozliczenia
 • zaniżone progi sporządzania dokumentacji
 • oświadczenia kontrahenta w zakresie powiązań rajowych – może być nierealne ze względów gospodarczych oraz ze względu na różne listy rajów w różnych krajach i organizacjach
 • szczególna dokumentacja i dodatkowe obowiązkowe po stronie podmiotów, które nie realizują transakcji kontrolowanych, ale chcących dochować za wszelką cenę należytej staranności
 • ryzyko niedochowania przerzucone przez fiskusa na podatnika
 • niechęć podmiotów z grupy kapitałowej do przekazywania obowiązków żądanych przez polskie przepisy
 • wiążące dokumenty, umowy międzynarodowe – nie wymagają tak daleko idących obowiązków
 • działania MF w postaci objaśnień, interpretacji będą orężem przeciwko podatnikom


Krzysztof Zając

 • wątpliwości co do objaśnień w zakresie nierezydentów – z treści można wywnioskować, że chodzi także kontrahentów będących rezydentami podatkowymi
 • pojedyncze transakcje nie przekraczają limitów, ale jednorodne transakcje już tak – z objaśnień nie wynika, ale można zaryzykować takie domniemanie
 • przykład dot. domniemania – czy lekarz, który nabył towar, np. myszkę z raju podatkowego (Hong Kongu), jest już podmiotem, który nawiązującym transakcje z podmiotem rajowym?
 • wniosek z objaśnień - podmiot nabywający towar czy usługę z podmiotu rajowego jest obowiązany do sporządzania dodatkowej dokumentacji