Zapis webinarium „PPK w Twojej firmie”

Zapraszamy do obejrzenia zapisu webinarium „PPK w Twojej firmie” oraz zapoznania się odpowiedziami na  zadane pytania.


Prezentacja z webinarium jest dostępna tutaj.

Odpowiedzi na pytania zadane w czasie webinarium

1. Czy wskazane terminy uwzględniają już zmiany, jakie miały miejsce spowodowane pandemią koronawirusa? Podobno takie przesunięcia miały mieć miejsce.

Tak, terminy dla firm pow. 50 osób zostały przesunięte. Dzisiaj te terminy są takie jak dla firm zatrudniających co najmniej 20 osób

2. Dlaczego z obecnych instytucji ma zostać mniej niż połowa? N kogo zatem stawiać?

PPK to rozwiązanie finansowe, które nie może mieć dowolnej polityki cenowej. Ustawa PPK do kosztów podchodzi bardzo restrykcyjnie, wskazując ich maksymalne wielkości na niskich poziomach. Przypomnijmy, że maksymalne wynagrodzenie dla instytucji finansowej z tytułu zarządzania funduszem zdefiniowanej daty wynosi 0,5% w skali roku od aktywów funduszu (art. 49. Ustawy). Ponadto koszty funkcjonowania funduszy zdefiniowanej daty mogą być przenoszone na fundusze – czyli na ich uczestników – również do limitowanego poziomu 0,5%. W czasie przygotowywania ofert instytucje finansowe dodatkowo wprowadziły konkurencję cenową, a zatem wskazane limity i tak nie są osiągane. Oznacza to, że w całkiem niedługiej perspektywie czasowej, czyli najpóźniej po zakończeniu IV etapu wdrażania PPK w Polsce, każda z instytucji będzie znała dokładnie swoją sytuację i wtedy zaczną zapadać decyzje o kontynuacji lub rezygnacji z prowadzenia tego produktu. 

Biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę uczestników PPK i poszczególne udziały rynkowe, nie wszystkim instytucjom finansowym uda się osiągnąć taki poziom aktywów, który pozwoli na pokrycie kosztów i opłacalność prowadzenia PPK. Po prostu nie dla wszystkich dostawców PPK będzie to opłacalne. Część podmiotów może nawet nie osiągnąć progu rentowności (tzw. BEP) dla tego projektu. Może to spowodować wycofywanie się niektórych firm z prowadzenia PPK i przejmowanie ich umów przez podmioty, które na tym rynku postanowią pozostać. Z drugiej strony Ustawa przewiduje, że po przekroczeniu 15% udziału w rynku PPK instytucja nie pobiera wynagrodzenia od nadwyżki aktywów ponad poziom 15%. Taki zapis sugeruje, że przy racjonalnie działającym rynku powinien on zostać podzielony pomiędzy minimum 7-8 podmiotów.

Warto zawsze postawić na sprawdzone i najbardziej doświadczone instytucje finansowe. Zmiana umowy nie będzie bardzo kłopotliwa dla pracodawców, których dostawcy PPK postanowią się wycofać z tego rynku. Konieczny będzie ponowny wybór i realizacja transferu zgromadzonych środków do nowej instytucji.

3. Czy deklaracja rezygnacji złożona przez pracowników jeszcze przed datą, od której firma wchodzi w reżim przystąpienia, jest ważna?

Sugerujemy, aby deklarację składać po dacie wejścia firmy pod Ustawę PPK ze względu na wejście pod przepisy i „identyfikowanie” firmy jako tej, której dotyczą przepisy PPK, w tym również regulacje dotyczące stosowania rezygnacji. W naszej ocenie deklaracje składane wcześniej mogą być uznawane za oświadczenia nieważne.

4. Zleceniobiorca zagraniczny zatrudniony jest na projektach u jednego pracodawcy. Na projekcie A składa rezygnację z PPK , zostaje zwolniony. Za na przykład 2 miesiące wraca do Nas na inny projekt. Czy musi znowu złożyć rezygnację, czy już nie?

Zakładam, że „projekt” nie jest odrębnym pracodawcą. Tu należy rozpatrywać relację Pracodawca – Pracownik (w tym wypadku Pracownikiem jest Zleceniobiorca, za którego Zleceniodawca odprowadza składkę emerytalno-rentową). Jeśli Pracownik zrezygnował z PPK, nie musi tego robić za każdym razem kiedy należy mu wypłacić wynagrodzenie. Jeśli będzie podlegał zapisowi automatycznemu, to nastąpi to dopiero w kolejnym terminie zapisu automatycznego, czyli w marcu 2023 roku, o ile będzie osobą zatrudnioną. 

5. Jeżeli zleceniobiorca w ostatnich 12 miesiącach miał co miesiąc zawierana umowę na 10 dni, to czy te okresy należy sumować do wyliczenia 90 dni, czy takiej osoby nie zgłaszamy do PPK?

Jeśli zleceniobiorca kwalifikuje się zgodnie z definicją osoby zatrudnionej umieszczonej w Ustawie PPK (art. 2.1 pkt 18), to okresy zatrudnienia należy zsumować do wyliczenia 90 dni, analizując zgłoszenie tej osoby do PPK.

6. Czy pracownik delegowany przez zagranicznego pracodawcę do pracy w Polsce podlega pod PPK?

Zakładam, że wynagrodzenie wypłaca podmiot delegujący – więc wtedy nie.

7. Co w przypadku gdy polski pracownik pracuje dla zagranicznego pracodawcy?

Jeśli pracodawca podlega polskim przepisom, to obowiązuje go PPK bez względu na udział i strukturę kapitału. Jeżeli Polak pracuje zagranicą, to jego pracodawcę obowiązują prawdopodobnie inne regulacje.

8. Wskazuję osobę na wypadek śmierci, ale jej nie informuje o tym fakcie, umieram, czy agent transferowy postara się dotrzeć w jakiś sposób do tej osoby by poinformować ją o tym fakcie i wypłacie zgromadzonych środków?

Agent Transferowy nie szuka spadkobierców. Sprawami spadkowymi, w tym ustalaniem majątku i osób dziedziczących zajmują się inne podmioty. Brak wpłat na konto PPK nie zawsze musi oznaczać śmierć. Sugerujemy dbanie o pozostawienie stosownych informacji na wypadek nagłych wydarzeń.

9. Jak często i czy można zmienić ew. instytucję finansującą w trakcie trwania PPK?

Pracownik jest przypisany do na operatora, który został wybrany do PPK przez Pracodawcę, dlatego ważne jest aby wybór był skonsultowany z przedstawicielami załogi. Pracodawca może wypowiedzieć umowę PPK. Nie ma limitów zmian. Instytucja finansowa może odmówić podpisania umowy o PPK.


Jeżeli będą mieli Państwo jeszcze jakiekolwiek pytania to zachęcamy do kontaktu: ppk@pekaotfi.pl
Ekspert:

Piotr Dygas – Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych Pekao TFI S.A.

Moderator: Piotr Kamiński – Wiceprezydent Pracodawców RP


Agenda: 

- Co to jest PPK i jak działa?

- Tworzenie oraz uczestnictwo w PPK

- Wpłaty do PPK

- Zasady inwestowania – fundusze zdefiniowanej daty

- Wycofywanie środków z PPK

- Sesja pytań

- Podsumowanie