Podcast z cyklu „Prosto z ZUS” o świadczeniach postojowych dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Kto i do kiedy może składać wnioski o świadczenia postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne? Czy postojowe należy się zleceniobiorcy, która ma inne źródło przychodu takie jak np. renta lub emerytura? – między innymi na te pytania nt. świadczeń postojowych odpowiedziała w podcaście Pracodawców RP z cyklu „Prosto z ZUS” Jolanta Gryz, zastępca dyrektora ds. świadczeń II Oddziału ZUS w Warszawie.

Do kiedy można składać wnioski o świadczenia postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne?

Wniosek o świadczenie postojowe dla osoby świadczącej umowę cywilnoprawną powinien być złożony nie później niż trzy miesięcy od ogłoszenia zniesienia stanu epidemii. Może być złożony teraz, ale może być złożony później. Nie może być przekroczony ten termin. Ważne jest, aby w przypadku umów cywilnoprawnych wniosek o świadczenie postojowe był złożony za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego.

Prezentacja na tematy poruszone w podcaście jest dostępna tutaj.

Czy - jeśli zleceniobiorca nie posiada rachunku bankowego - listonosz przyniesie pieniądze?

Nie. Prawo wyraźnie wskazuje, że wypłata świadczenia postojowego następuje na rachunek płatniczy prowadzony w Polsce. Jeżeli we wniosku o świadczenie postojowe taki rachunek nie zostanie wskazany, wypłata nie odbędzie się.
Czy osoba zatrudniona na umowę uaktywniającą będzie mogła skorzystać ze świadczenia postojowego?

Tak, umowa uaktywniającą to inna umowa o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Tak naprawdę to nianie są zatrudniane na umowy uaktywniającej. I tu, kiedy doszło do przestoju na skutek COVID-19, jest podstawa do ubiegania się o świadczenie postojowe za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego.

Jak wygląda sytuacja studentów, którzy nie opłacają składek społecznych?

Studenci do 26. roku życia nie podlegają ubezpieczeniem społecznym, a bardzo często są zatrudniani na podstawie umowy zlecenia. Student, jeśli spełnia wszystkie warunki świadczenia postojowego dla osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej, jest uprawniony do świadczenia postojowego. Fakt zwolnienia z obowiązku płacenia składek nie wpływa na ograniczenia do prawa otrzymywania świadczenia postojowego

Kto ma prawo do świadczenia postojowego?

Prawo do świadczenia postojowego ma każda osoba, która zawarła umowę cywilnoprawną przed 1 kwietnia 2020 roku. Są też dodatkowe warunki - wykonywanie umowy musiało zostać ograniczone albo umowa nie doszła do skutku w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19. Przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS (dla wniosków składanych w kwietniu i maju od kwoty 15 595 zł.

Czy postojowe należy się zleceniobiorcy, która ma inne źródło przychodu takie jak np. renta lub emerytura?

Ważne jest, aby osoba, która zawarła umowę cywilnoprawną, nie miała innego tytułu do ubezpieczeń. Jeżeli ktoś zawarł umowę zlecenie, nie będzie miał prawa do świadczenia postojowego. Natomiast pobieranie emerytury lub renty nie jest innym tytułem do ubezpieczeń. Jeżeli emeryt zawarł umowę zlecenie i nastąpiło ograniczenie w wykonywaniu tej umowy to - o ile spełnione są pozostałe warunki - będzie mógł za pośrednictwem swojego zleceniodawcy ubiegać się o świadczenie postojowe.