Podcast „Prosto z ZUS". Odroczenie terminu płatności składek

Kto może skorzystać z ulgi w postaci odroczenia terminu płatności składek i na czym ta ulga polega? W jakim terminie może zostać złożony wniosek o odroczenie terminu płatności? Na te i inne pytania odpowiada Magdalena Wojtyra, zastępca dyrektora w II Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie.

Kto może skorzystać z ulgi w postaci odroczenia terminu płatności składek i na czym ta ulga polega?

Płatnicy składek na podstawie Tarczy Antykryzysowej mogą wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu należności od stycznia 2020 roku, nawet jeśli na kontach płatników składek figurują zaległości za 2019 rok i wcześniejsze lata. Do odroczonych składek nie naliczana jest opłata prolongacyjna. Co do zasady nie powinny być naliczone odsetki za zwłokę, ale - muszę podkreślić - zdarzają się i mogą zdarzyć się takie sytuacje, że te odsetki zostaną naliczone.

Ulga ta jest dedykowana wszystkim płatnikom składek bez względu na wielkość (ilość osób zatrudnionych) czy rodzaj prowadzonej działalności. Wniosek składamy w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej w związku z COVID-19. Ulga polega na wyznaczeniu nowego terminu do uregulowania należności.

W jakim terminie może zostać złożony wniosek o odroczenie terminu płatności?

Wniosek powinien być złożony do ostatniego dnia terminu opłacania składek. Jeśli wniosek wpłynie po terminie płatności, to zostaną naliczone odsetki. Jeżeli wniosek o odroczenie terminu płatności zostanie złożony do dnia, w którym ta składka powinna być opłacona, wtedy odsetki za zwłokę nie są naliczane.

Czy podpisanie umowy o odroczenie terminu płatności składek wyklucza skorzystanie z ulgi zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek?

Podpisanie umowy o odroczenie terminu płatności składek nie wyklucza skorzystania z ulgi. Musimy jednak pamiętać o tym, że aby otrzymać zwolnienie z opłacania składek trzeba spełnić określone warunki, o których mówi ustawa. ZUS w pierwszej kolejności rozważa tę ulgę, która dla płatnika jest najkorzystniejsza. Jeśli np. zostanie podpisana umowa o odroczenie terminu płatności, a wpłynie wniosek o zwolnienie z opłacania składek i płatnik spełni te warunki, to należności zostaną odpisane z konta płatnika, a wniosek o odroczenie terminu płatności czy umowa, która została zawarta, stracą ważność. Jeśli zwolnieniu będzie podlegać 50 proc. należności w przypadku, kiedy została podpisana umowa, to umowa będzie aneksowana do kwoty, jaka figuruje na koncie płatnika po zwolnieniu z opłacania składek.

Czy w sytuacji gdy działalność została zawieszona można skorzystać z odroczenia terminu płatności?

W sytuacji, gdy działalność została zawieszona, można skorzystać z odroczeniu terminu płatności. Płatnicy, którzy zawiesili działalność ze względów ekonomicznych, mogą wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek.

Jakie będą konsekwencje dla płatnika, który nie wywiąże się z warunków umowy o odroczenie terminu płatności składek?

Jeżeli płatnik nie wywiąże się z umowy, to należności, które były objęte tą umową o odroczenie terminu płatności składek, to płatności będzie trzeba uregulować wraz z odsetkami. Jeżeli jednak płatnik nie ureguluje tych płatności łącznie z odsetkami, to ZUS wyśle upomnienia bądź decyzje stwierdzające wysokość zadłużenia. Co w konsekwencji będzie mogło doprowadzić do tego, że należności te zostaną wyegzekwowane na drodze postępowania egzekucyjnego.