Webinaria - polityka prywatności

Niniejsza polityka („Polityka Prywatności”), została przygotowana przez organizację Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej („Pracodawcy RP”) i jest skierowana do uczestników i prowadzących webinaria on-line, które są organizowane przez Pracodawców RP, dalej zwane („Wydarzenie”).  

Poniżej znajdziesz informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że Wydarzenie może być nagrywane środkami video i audio.


Kto odpowiada za Twoje dane osobowe? (Administrator)

Administratorem Twoich danych osobowych jest organizacja Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej pod adresem: Brukselska 7, 03-973 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000047928, NIP: 5261678181, REGON: 00621981.

1) Jak się skontaktować z Administratorem?

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się z nami:

 a) kierując korespondencję tradycyjną na adres Pracodawcy RP, ul. Brukselska 7, 03-973 Warszawa lub;

 b) za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: rodo@pracodawcyrp.pl

2) Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

a) na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO (zgoda):

- w celu rejestracji i umożliwienia Ci udziału w Wydarzeniu;

Zgoda na przetwarzanie Twoich danych może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

b) na podstawie art. 6 ust 1 lit f) RODO:

- w celu komunikacji z Tobą, w tym przypomnienia Ci o Wydarzeniu;

- w zakresie w jakim będzie to miało zastosowanie i będzie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym - w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Pracodawców RP polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami;

- w celu marketingowym i informacyjnym Pracodawcy RP , tj zareklamowania Wydarzenia, czy utrwalenia nagrania z Wydarzenia, a więc np. potencjalnie Twojego głosu, loginu którym się rejestrujesz lub zadawanych przez Ciebie pytań na czacie podczas Wydarzenia, które to Pracodawcy RP mogą zamieścić po nagraniu na swojej stronie internetowej lub zamieścić w inny kanale komunikacji Pracodawców RP;

- w celach analitycznych i statystycznych Pracodawcy RP;

Przez prawnie uzasadniony interes Pracodawców RP należy rozumieć dochodzenie roszczeń lub praw Pracodawców RP, ułatwienie komunikacji z Tobą jako uczestnikiem Wydarzenia, upowszechnianie charakteru informacyjnego Wydarzeń Pracodawcy RP jako celu Pracodawcy RP i promocji działań Pracodawcy RP w postaci Wydarzenia, dokonywanie statystyk dla celów wewnętrznych Pracodawcy RP.

Ponadto Pracodawcy RP może Ci przesyłać informacje na temat promocji tego Wydarzenia lub promocji i informowania o innych wydarzeniach Pracodawcy RP, o ile wyrazisz zgodę na przesyłanie Ci informacji na podany przez Ciebie adres e-mail.

Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

3) Jakie masz prawa wobec danych osobowych?

W zakresie dozwolonym przez przepisy RODO przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych:

a) Prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii;

b) Prawo do sprostowania danych w przypadku gdy są one nieprawidłowe i ich uzupełnienia, gdy są niekompletne;

c) Prawo do usunięcia danych;

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e) Prawo do sprzeciwu przetwarzania w sytuacji gdy Pracodawcy RP przetwarzają Twoje dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów;

f) Prawo do przenoszenia danych;

g) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Celem realizacji przysługujących Ci powyżej praw możesz się skontaktować z nami w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

Ponadto przysługuje Ci prawo do skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Pracodawców RP do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4) Podanie danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie niezbędnym do rejestracji w Wydarzeniu jest dobrowolne, lecz niezbędne. W przypadku niepodania danych nie będziesz mógł wziąć udziału w Wydarzeniu.

5) Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 a) usługodawcom świadczącym usługi w naszym imieniu lub na naszą rzecz. W umowach zawieranych z takimi usługodawcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych;

 b) podmiotom powiązanym z Administratorem;

 c) jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w koniecznym zakresie także innym osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

6) Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.

Twoje dane nie będą przekazywane przez Pracodawców RP poza Europejski Obszar Gospodarczy.


7) Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe ? (Okres przechowywania danych)

Pracodawcy RP dokładają wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Pracodawcy RP przechowują Twoje dane osobowe przez okres trwania Wydarzenia i okres niezbędny do komunikacji z Tobą po Wydarzeniu, np. celem wypełnienia ankiety satysfakcji czy przesłania prezentacji Wydarzenia. Pracodawcy RP mogą również przetwarzać Twoje dane osobowe dla celów statystycznych / analitycznych, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy oraz przez okres przedawnienia roszczeń. Jeżeli wyrazisz zgodę dla celów przesyłania Ci informacji o naszych wydarzeniach drogą mailową, to będziemy przetwarzać Twój adres e-mail dla tych celów do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych.

8) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pracodawcy RP nie dokonują zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w oparciu o przekazane przez Ciebie dane osobowe.