W obronie autonomii partnerów społecznych

W ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. Tarczy antykryzysowej uchwalonej 28 marca 2020 r. przez Sejm RP, znalazł się przepis uprawniający Prezesa Rady Ministrów do odwoływania w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego i stanie epidemii na wniosek organizacji lub bez jej wniosku - członków Rady Dialogu Społecznego.

Partnerzy społeczni, reprezentujący w Radzie Dialogu Społecznego największe centrale związków zawodowych i organizacje pracodawców zdecydowanie protestują przeciwko ingerencji w niezależność tej najważniejszej instytucji dialogu społecznego w Polsce. Ustawa z takim trudem wypracowana w 2015 roku, daje wszystkim organizacjom reprezentatywnym, które spełniają warunki zapisane w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, gwarancję udziału w pracach Rady ich przedstawicieli, wskazanych przez ciała statutowe tych organizacji i powoływanych przez Prezydenta RP.

Niezależność i autonomia organizacji związkowych i organizacji pracodawców jest fundamentem dialogu społecznego, zagwarantowanym nie tylko w ustawie, ale także w dokumentach międzynarodowych, w tym w Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy i Traktatach Unii Europejskiej. Takie uprawnienie organu rządowego – Prezesa Rady Ministrów to zamach na niezależność organizacji związkowych i organizacji pracodawców.

Poniżej znajdą Państwo apele polskich i międzynarodowych organizacji w obronie autonomii partnerów społecznych Rady Dialogu Społecznego.