Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Tarcza 1.0

PORADNIK W FORMACIE PDF (TYLKO 19 STRON) MOŻNA POBRAĆ TUTAJ.

Tarcza Antykryzysowa -
z czego mogą skorzystać przedsiębiorcy?    I. Rozwiązania dotyczące ochrony miejsc pracy

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym


Jakie warunki?
    • bycie przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy - Prawo przedsiębiorców (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej)
    • spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, czyli spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
  1. Nie mniej niż o 15% w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia br. w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku poprzedniego, lub
  2. Nie mniej niż o 25% z dowolnie wskazanego miesiąca, przypadającego po dniu 1 stycznia br. w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego
    • niezaleganie ze zobowiązaniami podatkowymi, składkami na ubezpieczenia zdrowotne, ZUS, FGŚP, FP, FS do końca III kw. 2019 r., z wyjątkiem przypadku, gdy przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję US w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności,
    • nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy – Prawo upadłościowe,
    • przysługuje przedsiębiorcy, który zawarł porozumienie w zakresie objęcia pracowników przestojem ekonomicznym,
    • zakaz wypowiadania umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania przez pracownika wynagrodzenia z dofinansowaniem z FGŚP oraz przez okres kolejnych miesięcy odpowiadający długością liczbie miesięcy dofinansowania z FGŚP (max. 6 miesięcy).

Na czym polega?
    • przestój ekonomiczny to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy
    • maksymalna kwota dofinansowań z FGŚP na pracownika wyniesie 1.533,09 zł (brutto) w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy w przeliczeniu na pełny etat (przy założeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67%). Dofinansowanie przysługuje z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
    • pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50% i nie niższe niż minimalne (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy),
    • dofinansowania przysługują do wynagrodzeń wszystkich pracowników, w tym tych zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Wyjątek: pracownicy, których wynagrodzenie w poprzednim miesiącu było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
    • wniosek o dofinansowanie składa się do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy,
    • dofinansowanie przysługuje przez 3 miesiące. We wniosku o przyznanie z FGŚP środków na wypłatę świadczeń należy określić okres od kiedy – do kiedy przedsiębiorca wnioskuje o świadczenia. Termin ten nie może przypadać wcześniej niż od dnia wejścia w życie ustawy COVID-19, a także od dnia wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego czasu pracy na podstawie zawartego porozumienia.
    • warunki przestoju ekonomicznego ustala się w porozumieniu ze związkami zawodowymi, a w razie ich braku z przedstawicielem pracowników. Porozumienie zawiera się z 1) reprezentatywnymi organizacjami związkowymi, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, 2) jeśli ich nie ma to z organizacjami reprezentatywnymi, 3) jeśli działa jedna z to z zakładową organizacją związkową, 4) przedstawicielami pracowników, a w razie ich nieobecności z przedstawicielami pracowników wybranymi uprzednio do innych celów.
    • kopię porozumienia należy przekazać w terminie 5 dni roboczych do okręgowego inspektora pracy


Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy

Jakie warunki?
Takie same jak przy przestoju ekonomicznym

Na czym polega?
    • obniżony wymiar czasu pracy to obniżony o 20% przez pracodawcę wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika, jednak nie więcej niż do połowy etatu;
    • dofinansowanie z FGŚP do wysokości połowy wynagrodzenia pracownika, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego. Zatem maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie 2.452,27 zł (brutto), w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia (przy założeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67%). Dofinansowanie przysługuje z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
    • dofinansowania przysługują do wynagrodzeń wszystkich pracowników, w tym tych zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Wyjątek: pracownicy, których wynagrodzenie w poprzednim miesiącu było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
    • wniosek o dofinansowanie składa się do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy,
    • dofinansowanie przysługuje przez 3 miesiące. We wniosku o przyznanie z FGŚP środków na wypłatę świadczeń należy określić okres od kiedy – do kiedy przedsiębiorca wnioskuje o świadczenia. Termin ten nie może przypadać wcześniej niż od dnia wejścia w życie ustawy COVID-19, a także od dnia wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego czasu pracy na podstawie zawartego porozumienia,
    • warunki przestoju ekonomicznego ustala się w porozumieniu ze związkami zawodowymi, a w razie ich braku z przedstawicielem pracowników. Zasady identyczne jak przy przestoju ekonomicznym.
    • kopię porozumienia należy przekazać w terminie 5 dni roboczych do okręgowego inspektora pracy.


Elastyczny czas pracy

Jakie warunki?
    • spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (15% w ciągu dwóch miesięcy lub 25% w stosunku miesiąc do miesiąca - analogicznie jak przy przestoju ekonomicznym),
    • niezaleganie ze zobowiązaniami podatkowymi, składkami na ubezpieczenia zdrowotne, ZUS, FGŚP, FP, FS do końca III kw. 2019 r. (chyba, że przedsiębiorca np. zawarł umowę z ZUS, albo ma plan spłaty zadłużenia).

Na czym polega?
    • ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego do nie mniej niż 8 godzin, i nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego do nie mniej niż 32 godzin; pracownikowi przysługuje równoważny okres odpoczynku w wymiarze różnicy między 11 godzinami a liczbą godzin krótszego wykorzystanego przez pracownika okresu odpoczynku. Równoważnego okresu odpoczynku pracodawca udziela pracownikowi w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni.
    • zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy;
    • zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu
    • porozumienie zawiera się ze związkami zawodowymi, a w razie ich braku z przedstawicielem pracowników. Zasady identyczne jak przy przestoju ekonomicznym.
    • kopię porozumienia należy przekazać w terminie 5 dni roboczych do okręgowego inspektora pracy


Świadczenie postojowe

Jakie warunki?
    • przysługuje osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, wykonującym umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło,
    • gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.
    • gdy przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesił prowadzenia działalności, a przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
    • gdy przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r. i zawiesił prowadzenie działalności po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 50 fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
    • gdy osoba wykonująca umowę cywilnoprawną zawarła ją przed 1 lutego 2020 r., a jej przychód z tej umowy uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Na czym polega?
    • świadczenie postojowe wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia, tj. 2080 zł,
    • gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.,świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych,
    • jest wypłacane jednorazowo, jednak RM może w drodze rozporządzenia przyznać ponowną wypłatę,
    • osoba uprawniona składa odpowiedni wniosek do ZUS, a w imieniu osoby pracującej na umowie cywilnoprawnej robi to zleceniodawca lub zamawiający,
    • wnioski składa się najpóźniej w terminie 3 miesięcy od zniesienia stanu epidemii,
    • ZUS wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania.


Wsparcie postojowe dla przedsiębiorców

Jakie warunki?
    • przysługuje mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców,
    • na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zd. 1 oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19
    • dofinansowanie jest przyznawane w przypadku spadku obrotów,
    • spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (o co najmniej 30%, 50% lub 80% w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy),
    • niezaleganie ze zobowiązaniami podatkowymi, składkami na ubezpieczenia zdrowotne, ZUS, FGŚP, FP, FS do końca III kw. 2019 r.,
    • nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy – Prawo upadłościowe,
    • przysługuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, RM może rozporządzeniem przedłużyć ten okres,
    • obowiązek utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych dofinansowaniem przez okres dofinansowania oraz taki sam po jego zakończeniu (czyli max. 6 miesięcy)
    • wniosek przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Na czym polega?
    • dofinansowanie z FP części kosztów wynagrodzeń pracowników na podstawie umowy zawartej ze starostą
    • dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o:
  1. Co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ZUS, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
  2. Co najmniej 50% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ZUS, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
  3. Co najmniej 80% – w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ZUS, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
    • wsparcie stanowi pomoc publiczną, o której mowa w Komunikacie KE.

Wsparcie postojowe dla samozatrudnionych
    • dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,
    • przysługuje przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników,
    • wysokość wsparcia uzależniona jest od udokumentowanego spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o co najmniej:
    • 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
    • 50%– dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
    • 80%– dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.
    • dofinansowanie, jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane,
    • przysługuje na okres maksymalnie 3 miesięcy,
    • przedsiębiorca nie może mieć m.in. zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP, FGŚP lub FS do końca III kwartału 2019 r.,
    • nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy – Prawo upadłościowe,
    • wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Rada Ministrów może jednak, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres,
    • przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych,
    • wniosek o dofinansowanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poprzez platformę praca.gov.pl. Wniosek może być również złożony bezpośrednio w powiatowym urzędzie pracy,
    • wsparcie stanowi pomoc publiczną, o której mowa w Komunikacie KE.


Mikropożyczki do wysokości 5 tys. zł.

Mikroprzedsiębiorca może złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o nie zmniejszeniu stanu zatrudnienia.
Warto w tym miejscu przypomnieć definicję mikroprzedsiębiorcy z ustawy - Prawo przedsiębiorców: mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki - zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Wnioski i formularze są dostępne pod linkiem:


Zwolnienie z ZUS
    • Ze zwolnienia będą mogli skorzystać płatnicy składek:
  1.  - jeśli byli zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych jako płatnicy składek przed dniem 1 lutego 2020 r., w tym:
  2.  - którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (pracowników i zleceniobiorców wraz z sobą)
  3.  - są osobą prowadzącą działalność i opłacającą składki sama za siebie lub osobą współpracującą i przychód z prowadzonej działalności nie przekroczył w lutym 2020 r. 300% przeciętnego wynagrodzenia
  4. - są duchownymi,
    • Zwolnienie ze składek będzie obejmować 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj), co oznacza, że składki nie będą płacone od kwietnia do czerwca br., RM może w drodze rozporządzenie określić inne okresy zwolnienia,
    • Zwolnienie od opłacania składek będzie realizowane w formie ich umorzenia,
    • wniosek należy złożyć do ZUS-u najpóźniej do 30 czerwca,
    • Wsparcie państwa będzie dotyczyć zwolnienia z płacenia przez firmy składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenia zdrowotne.
    • Osoba prowadząca pozarolniczą działalność i osoba z nią współpracująca oraz duchowny zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jeżeli podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r.. Oznacza to, że osoby te zachowają prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, w przypadku zaistnienia określonego ryzyka (choroba, opieka nad dzieckiem). Analogicznie jak przy ubezpieczeniu chorobowym, zasada ciągłości będzie obowiązywać w przypadku zwolnienia ze składek na ubezpieczenia zdrowotne.
    • Przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów zwolnienia ze składek ZUS w trakcie trwania okresu zawieszenia jak i po jego zakończeniu.
    • Okres 3 miesięcy zwolnienia z opłacania składek, będzie uwzględniony w prawie do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej oraz w wysokości przyszłej emerytury, gdyż składki zostaną zewidencjonowane na kontach ubezpieczonych.
    • W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, opłacających składki wyłącznie za własne ubezpieczenie, zwolnienie ze składek będzie przysługiwać, jeśli przychód z prowadzonej działalności w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o zwolnienie ze składek, nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.,
    • wsparcie stanowi pomoc publiczną.

Magazyn informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczący Tarczy Antykryzysowej do pobrania tutaj.


    II. Rozwiązania podatkowe zaproponowane w tzw. tarczy antykryzysowej


Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT

Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy, pod pewnymi warunkami, będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r.

Jakie warunki?
    • Przedsiębiorcy, którzy ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności – mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5000000zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej.
    • W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r. i dostaną zwrot nadpłaty.
    • Nieodliczoną kwotę straty podatnicy będą rozliczać na dotychczas obowiązujących zasadach.


Dłuższy czas na złożenie deklaracji PIT

Brak sankcji za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 r.


Możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów.

Rozwiązanie dla „małych podatników'. Ci, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek, za okres marzec–grudzień 2020 r., mogą obliczać zaliczki miesięczne od bieżących dochodów na ogólnych zasadach.


Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej

Podatnik nie będzie musiał ponosić kosztu opłaty w związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożeniem zapłaty podatku na raty, albo odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Taka opłata wynosi teraz 4% kwoty podatku lub zaległości podatkowej. Zwolnienie z obowiązku jej opłacenia będzie trwać w okresie epidemii oraz w okresie 30 dni bezpośrednio następujących po jego odwołaniu. W zakresie podatków lokalnych decyzję może podejmować rada gminy, bo jest ona uprawniona do wprowadzania opłaty prolongacyjnej.


Ulga z tytułu darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem

Wprowadzono odliczenia w podatku PIT i CIT bez limitu dla darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny, a także przekazanych Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.


Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów

Przepisy dotyczące złych długów w PIT i CIT, pod pewnymi warunkami, nie będą stosowane w odniesieniu do zaliczek dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Dzięki temu dłużnik nie będzie miał wyższych obciążeń, a wierzyciel skorzysta z ulgi tak jak obecnie.


Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień

Wprowadzono prolongatę terminu przekazania przez pracodawcę zaliczek na podatek PIT od przychodów z szeroko rozumianej pracy, pobranych w marcu i kwietniu (tzw. PIT-4). Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja br. będzie mogła być dokonana do 1 czerwca br.


Informacja o cenach transferowych (TP-R)

Rozwiązanie dla podatników zobowiązanych do złożenia TP-R przed 30 września br. Przedsiębiorca ma dodatkowy czas do 30 września br. do złożenia informacji o cenach transferowych za 2019 r.


Możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości

Rada danej gminy może uchwalić, za część roku 2020, zwolnienie z podatku gruntów, budynków i budowli, wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Zwolnienia dotyczą wskazanych przez gminę grup przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się wskutek epidemii.
Możliwość wprowadzenia przez gminy przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
Rada gminy, w drodze uchwały, może przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej jednak niż do 30 września 2020 r. Przedłużenie terminów obejmie wskazane grupy przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się wskutek koronawirusa.


Dłuższy termin na złożenie zawiadomienia przy płatnościach na rachunki spoza wykazu podatników VAT

Podatnik dokonujący zapłaty powyżej 15 tys. zł na rachunek nie zamieszczony w wykazie podatników VAT, może złożyć zawiadomienia o dokonaniu takiej zapłaty nie w 3 dni, a 14 dni.


Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników

Przesunięto o 3 miesiące obowiązek składania nowych JPK_VAT dla duż na dopasowanie swoich systemów do wymogów nowego sposobu raportowania. Mają więcej czasu na przeszkolenie swoich pracowników. Pracownicy mają więcej czasu na prace związane z dopasowaniem systemów księgowych i informatycznych. Eksperci IT mają więcej czasu na wykonie u swoich klientów prac związanych z wdrożeniem nowego JPK.


Możliwość odstąpienia od nakładania sankcji za błędy w ewidencji JKP VAT

Zmiana ta pozwoli wprowadzić uznaniowość w nakładaniu sankcji i stosować je w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W związku z tym, że sankcje powinny być środkiem ostatecznego oddziaływania, zmiana ta pozwoli na ich ukierunkowanie na tych podatników, którzy celowo i uporczywie popełniają błędy uniemożliwiające weryfikację prawidłowości transakcji.


Odroczenie do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego

Przedsiębiorcy zyskują więcej czasu na dostosowanie się do nowego obowiązku sprawozdawczego. To zmniejszenie bieżących obciążeń logistycznych i finansowych.


    III. Ulgi podatkowe przewidziane w dotychczasowych przepisach

Przedsiębiorcy, którzy z związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości.
W sytuacji negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców wynikających z epidemii koronawirusa urzędy skarbowe będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia zaległości podatkowych itp).
Wnioski składane przez przedsiębiorców w trybie art. 67a i art. nast. Ordynacji podatkowej będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Więcej na stronie Ministerstwa Finansów.


Wytyczne Ministerstwa Finansów dla organów administracji skarbowej, którymi mają się kierować przy udzielaniu ulg podatkowych na wniosek zainteresowanych przedsiębiorców:

    1. Przesłanka koronawirusa może, co do zasady dotyczyć zobowiązań podatkowych, których terminy płatności przypadają po 1 marca 2020 r.
    2. W takim wypadku, jeżeli podatnik nie korzystał wcześniej z pomocy publicznej i nie ma innych długów nie trzeba badać jego sytuacji finansowej (nie składa on oświadczenia majątkowego), a pomoc publiczną ocenia się wyłącznie w kontekście jego oświadczenia z wniosku.
    3. Jeżeli jest to zobowiązanie roczne CIT lub PIT za 2019 r. należy działać jak wyżej, pod warunkiem, że podatnik spełnia warunki powyższe oraz podstawowy przedmiot działalności podatnika należy do branż bezpośrednio zagrożonych oddziaływaniem koronawirusa (transport, turystyka, kultura, gastronomia, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, kultura fizyczna, fitness, salony odnowy itp).
    4. Jeżeli podatnik zgłasza się z zobowiązaniami, których termin płatności upływa w marcu i z zaległościami wcześniejszymi, ale proporcja tych marcowych zobowiązań wynosi ponad 50% tych wcześniejszych, a podatnik nie ma innych długów i nie występował wcześniej o pomoc publiczną, stosuje się zasady wskazane w punkcie 1) i 2).
    5. Przypadki opisane w punktach od 1) do 4) należy załatwiać w pierwszej kolejności, bez zbędnej zwłoki i bez rozbudowanego postępowania dowodowego, kierując się zasadą dobrej wiary klienta zewnętrznego i budowaniem zaufania do organu podatkowego oraz Konstytucją Biznesu zakładającą adekwatność działań administracji do sytuacji zaistniałej.
    6. Jeżeli podatnik składa wniosek w stosunku do zobowiązań, których terminy upłynęły w marcu 2020 r., a korzystał wcześniej z pomocy publicznej i nie ma innych długów, należy pogłębić ocenę podatnika z punktu widzenia pomocy publicznej, zachowując oceny stanu majątkowego, jak w pkt 5) (nie składa oświadczenia majątkowego).
    7. Wnioski, których zaległości powstały w więcej niż 50% przed 1 marca 2020 r. mogą być rozpoznawane analogicznie do sposobu wskazanego w pkt 5) na okoliczność oddziaływania koronawirusem tylko wówczas, jeżeli należą do branż szczególnie zagrożonych (transport, turystyka, kultura, gastronomia, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, kultura fizyczna, salony odnowy, fitness itp).
    8. Wnioski podatników innych, których zobowiązania wyłącznie albo więcej niż 50% powstały przed 1 marca 2020 r. podlegają rozpoznaniu według badania stanu majątkowego (składa oświadczenie majątkowe) i pomocy publicznej (bada się również czy podatnik korzystał wcześniej z pomocy publicznej).
    9. Wszystkie wnioski można składać w formie papierowej, elektronicznie (e-PUAP lub podpis elektroniczny) lub nawet mailowo, ale w takim wypadku pod warunkiem oświadczenia, że oryginalny wniosek papierowy zostanie złożony w urzędzie skarbowym po ustaniu epidemii.

Więcej informacji tutaj.


    IV. Inne

Odstąpienie od nakładania kar umownych za brak terminowej realizacji zamówień publicznych oraz zmiany w umowach pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami
Zgodnie z art 15s, odstąpienie przez publicznego zamawiającego od dochodzenia należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Naruszenia dyscypliny finansów publicznych nie stanowi też zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 15r ust. 4. W myśl art. 15r ust. 4 zamawiający może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez: 1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części; 2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych; 3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

Specjalne rozwiązania dla przedsiębiorców z branży turystycznej, hotelarskiej, wystawowej, kulturalnej, rozrywkowej, organizujących kongresy bądź wydarzenia sportowe
Wymienieni w tytule przedsiębiorcy (pełna lista w art. 15zp) mogą, w przypadku rozwiązania umowy z klientem - jeśli rozwiązanie umowy ma związek z epidemią Covid-19 - zwrócić wpłacone przez klienta środki w terminie do 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy.
Zwrot środków nie jest wymagany, jeśli klient wyrazi zgodę na zamianę wpłaconych środków na voucher, w ramach którego przedsiębiorca zobowiąże się zrealizować w przyszłości wydarzenie na rzecz klienta. Wydarzenie to powinno zostać zrealizowane w ciągu roku od dnia, w którym miało odbyć się pierwotne wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę.
Wartość vouchera nie może być inna niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy klienta.

Szczegółowy przewodnik dotyczący Tarczy antykryzysowej jest dostępny tutaj: