Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Tarcza 3.0

Tarcza 3.0 - podsumowanie zmian

i nowe rozwiązania dla przedsiębiorców 


    I. Rozwiązania dotyczące ochrony miejsc pracy

Brak konieczności uzyskania nowego zezwolenia lub oświadczenia w razie zmiany warunków pracy cudzoziemca

Cudzoziemiec może wykonywać pracę na zmienionych warunkach bez konieczności zmiany zezwolenia, uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji - jeśli uległy one zmianie na skutek skorzystania przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, z określonych rozwiązań antykryzysowych. Dotyczy to: polecenia wykonywania pracy zdalnej, dofinansowania do wynagrodzeń przy obniżeniu wymiaru czasu pracy o maksymalnie o 20% oraz skorzystania z elastycznych rozwiązań z zakresu czasu pracy.  

Zwolnienie samozatrudnionych ze składek zdrowotnych i na ZUS

Zwolnienie dotyczy płatników prowadzących pozarolniczą działalność i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenie. Warunkiem jest osiągane z prowadzonej działalności przychodu nie wyższego niż 300% przeciętnego wynagrodzenia (czyli 15 681 zł) i dochodu nie wyższego niż 7000 zł (uzyskanego w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek). Zwolnienie obejmuje nieopłacone należności za kwiecień i maj br. Jeśli natomiast należności zostały już opłacone, to zostaną one naliczone na poczet przyszłych składek. Płatnik może również złożyć wniosek o zwrot nadpłaty.

Zwolnienie ze składki zdrowotnej korzystających z ulgi na start

Zwolnienie obejmuje nieopłacone należności z tytułu składek na własne ubezpieczenie zdrowotne Dotyczy osób korzystających z ulgi na start, których przychód nie był wyższy niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli natomiast przychód byłby wyższy niż 300% przeciętnego wynagrodzenia, to warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest uzyskanie dochodu nie wyższego niż 7000 zł (w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek). Zwolnienie obejmuje nieopłacone należności za kwiecień i maj br. Jeśli natomiast należności zostały już opłacone, to zostaną one naliczone na poczet przyszłych składek. Płatnik może również złożyć wniosek o zwrot nadpłaty.

Mikropożyczka i świadczenie postojowe także dla tych, którzy założyli działalność przed 1 kwietnia 2020 r.

Według dotychczas obowiązujących przepisów, mikropożyczka przysługiwała tym, którzy rozpoczęli działalność przed 1 marca 2020 r., a świadczenie postojowe - przed 1 lutego 2020 r.


    II. Rozwiązania w prawie podatkowym

Zaniechanie poboru odsetek za zwłokę od niezapłaconej w terminie płatności daniny solidarnościowej

W ustawie przewidziano przyznanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych uprawnienia do zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niezapłaconej w terminie płatności daniny solidarnościowej. Danina solidarnościowa podlega wpłacie przez osoby fizyczne obowiązane do jej zapłaty w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego. Termin ten przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19, co uzasadnia objęcie odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie płatności daniny solidarnościowej możliwością zaniechania poboru w drodze rozporządzenia. Z tych samych względów zwalnia się te osoby fizyczne z odpowiedzialności karnej skarbowej.

Nieuwzględnianie w zaświadczeniach o niezaleganiu zaległości, od których zaniechano poboru odsetek

Ustawa przewiduje także, że przy wydawaniu zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości w okresie objętym zaniechaniem poboru odsetek, nie uwzględnia się zaległości, od których zaniechano poboru odsetek. Zaległości te nie będą również uwzględniane w okresie od 1 maja do 1 czerwca 2020 r. w przypadku przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie wsparcia finansowego na podstawie programów rządowych udzielanych m.in. na podstawie art. 21a ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju.


    III. Inne rozwiązania

Dematerializacja akcji opóźniona o dwa miesiące

W tym zakresie możliwe będzie m.in. przesunięcie terminu na podjęcie uchwały przez walne zgromadzenia spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych o wyborze rodzaju dematerializacji (rejestrowy/depozytowy), terminu na zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy albo umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych oraz terminu pierwszego wezwania akcjonariuszy do składania w spółce papierowych dokumentów akcji o 3 miesiące, tj. na dzień 30 września 2020 r. Utrata mocy przez papierowe dokumenty nastąpi dwa miesiące później, niż według uprzednio obowiązujących przepisów - czyli w dniu 1 marca 2021 r.

Sprawozdawczość dotycząca odpadów

Następuje przesunięcie terminów składania sprawozdań:

  • do 31 sierpnia 2020 r. terminu składania sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, sprawozdań prowadzących PSZOK-i oraz sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych za rok 2019;
  • do 11 września 2020 r. terminu składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (m.in. w zakresie wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych) za rok 2019;
  • przesunięcie do 31 października 2020 r. terminu składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami – w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych, za 2019 r., (wyjątek stanowią prowadzący stację demontażu pojazdów oraz prowadzący strzępiarkę - oni powinni złożyć sprawozdanie w terminie do 11 września 2020 r.).