Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Tarcza 2.0

Tarcza 2.0 - podsumowanie zmian

i nowe rozwiązania dla przedsiębiorców    I. Rozwiązania dotyczące ochrony miejsc pracy

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy

Wprowadzono zmianę polegającą na tym, że pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy maksymalnie o 20%. Zatem można obniżyć również o mniej. W Tarczy antykryzysowej 1.0 przewidziano możliwości obniżenia o 20% (nie mniej i nie więcej). Pozostałe warunki dotyczące spadku obrotów i zawarcia porozumienia ze stroną społeczną pozostają bez zmian.

Świadczenie postojowe

Przysługujące osobom pracującym na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnionym nie będzie już wypłacane jednorazowo. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami osoba uprawniona bedzie mogła otrzymać to świadczenie nie więcej niż trzykrotnie. Warunkiem jest wykazanie, że jej sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Brak obowiązku utrzymania zatrudnienia po zakończeniu dofinansowania

Obowiązek utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych dofinansowaniem jedynie przez okres trwania tego dofinansowania, czyli maksymalnie 3 miesiące (a nie plus dodatkowe 3 miesiące po zakończeniu dofinansowania, tak jak przewidywała to Tarcza 1.0). Dotyczy to dofinansowania przy przestoju ekonomicznym, obniżonym wymiarze czasu pracy oraz wsparciu postojowym.

Mikropożyczka

Będą mogli się o nią ubiegać również mikroprzedsiębiorcy niezatrudniający pracowników. Mikropożyczka zostanie umorzona pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia jej udzielenia. Zrezygnowano tym samym z obowiązku utrzymania stanu zatrudnienia zawartego w Tarczy antykryzysowej 1.0. Kwota pożyczki, czyli 5 tys. zł nie uległa zmianie.

Zwolnienie ze składek ZUS, zdrowotnych, FP, FGŚP, FS, FEP

Rozszerzono krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia - na płatników zgłaszających do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych. Jednak w ich przypadku zwolnienie będzie dotyczyło 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnienie płatników zgłaszających mniej niż 10 ubezpieczonych pozostaje bez zmian.

    II. Rozwiązania podatkowe

Odroczenie terminów w zakresie cen transferowych

Przedłużenie terminów sporządzenie lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, odpowiednio do 30 września i 31 grudnia 2020 r.

Złagodzenie wymogów dla podatkowych grup kapitałowych

Podatnik będący podatkową grupą kapitałową, który poniesie w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełni z tego powodu warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych, zachowa status podatkowej grupy kapitałowej.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla organizacji pożytku publicznego

Ustawa wprowadza zmiany, aby rady gmin miały możliwość wprowadzania, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnień z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez organizacje pożytku publicznego.

    III. Rozwiązania z innych obszarów

Leasing w transporcie

Dla branży logistycznej skierowano rozwiązania polegające na udzielaniu pożyczek płynnościowych umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania przedsiębiorcy z 15 miesięczną karencją w spłacie. Spółka ARP leasing będzie mogła wspierać przedsiębiorstwa transportowe, zapewniając utrzymanie finansowania leasingowania floty transportowej.

Fundusz Szerokopasmowy

Jeszcze w 2020 r. ma zostać uruchomiony Fundusz Szerokopasmowy. Zostanie on zasilony jednorazową dotacją z budżetu państwa w kwocie 87 mln zł. Finansowane będą m.in. działania zapewniające dostęp do urządzeń lub usług w obszarze ochrony zdrowia czy dla osób starszych.

Zwiększenie finansowania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE)

Zwiększeniu o 50 mln zł budżetu OSE w 2020 roku, co powinno umożliwić operatorowi OSE dokonanie centralnych zakupów sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń multimedialnych dla szkół. Celem tego działania jest dalsze udostępnianie urządzeń/sprzętu uczniom - zarówno na potrzeby usprawnienia prowadzenia fizycznych zajęć w szkole, jak i na potrzeby prowadzenia zajęć w formie zdalnej.

Zmiany w programie “Wsparcie w starcie”

W programie pożyczkowym „Pierwszy biznes-wsparcie w starcie” (BGK) wprowadza się ulgi w spłacie pożyczek zaciągniętych przez beneficjentów na otwarcie własnej działalności gospodarczej.