Wspólne stanowisko w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach POZ

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza, Komisja Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polska Izba Informatyki Medycznej oraz Polskie Stowarzyszenie HL7 przekazali Wiceministrowi Zdrowia, Waldemarowi Krasce, wspólne stanowisko dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

W ocenie Wnioskodawców Projekt w niniejszym kształcie obarczony jest kluczowymi wadami, które przesądzają o jego negatywnym wpływie na jakość oraz dostępność do świadczeń realizowanych w ramach POZ. W dokumencie wskazano na cztery fundamentalne wady projektu:

Administracyjny zakaz zamiast kryteriów medycznych: zakazanie udzielania teleporad w POZ grupie pacjentów do ukończenia 6. r.ż. lub powyżej 65. r.ż. na podstawie kryterium wiekowego nie zostało poparte argumentami natury medycznej.

• Nieuwzględnienie woli pacjenta (lub jego przedstawiciela ustawowego): arbitralne pozbawienie pacjentów z grupy do ukończenia 6. r.ż. oraz powyżej 65. r.ż. możliwości skorzystania z teleporady stanowi ograniczenie woli pacjenta (lub jego przedstawiciela ustawowego).

• Wyeliminowanie teleporad w sytuacjach, kiedy jednoznacznie są korzyści i są skuteczniejsze niż wizyta osobista: wykluczeni pacjenci nie będą mogli skorzystać z teleporad również w sytuacji, w której teleporada jest szczególnie korzystna.

• Nieuwzględnienie kluczowych aspektów medycznych: arbitralne pozbawienie poszczególnych pacjentów możliwości skorzystania z teleporady stanowi rozwiązanie, które nie uwzględnia istotnych aspektów dotyczących sprawowania opieki nad pacjentem w sposób adekwatny do problemu zdrowotnego świadczeniobiorcy.

Wnioskodawcy zwrócili także uwagę na wiele aspektów związanych z naruszeniem praw i wolności pacjenta – naruszenie zasady równego dostępu do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, naruszenie prawa obywatela do samodecydowania o sobie, a także naruszenie prawa pacjenta do skorzystania ze świadczeń medycznych w sposób zgodny z aktualną wiedzą medyczną oraz obowiązku lekarza do działania w sposób zgodny ze standardami medycznymi.

Wskazano również dodatkowe negatywne następstwa procedowanej zmiany, m.in. wydłużenie czasu na uzyskanie świadczenia zdrowotnego wobec pacjentów wykluczonych z teleporad czy dalsza alienacja pacjentów z systemu ochrony zdrowia.

W dokumencie zaproponowano propozycje rozwiązań w zakresie standardu organizacyjnego teleporady, które znacznie wpłyną na poprawę efektywności oraz jakości udzielanych świadczeń.

– Budowa systemu, w którym telemedycyna jest wykorzystywana w odpowiednim zakresie stanowi istotne wyzwanie, dla którego należy podjąć strategiczne oraz spójne działania regulacyjne, prowadzące do rozwiązania zdiagnozowanych problemów. W ocenie Wnioskodawców pozbawienie określonej grupy pacjentów możliwości skorzystania z teleporad nie rozwiązuje powyższej kwestii, a robienie tego wbrew woli pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych stanowi naruszenie ich podstawowych praw do opieki zdrowotnej – czytamy w piśmie.

Cały dokument dostępny jest tutaj.