Uwagi PRP do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Pracodawcy RP zwrócili uwagę, iż zaproponowana w omawianym projekcie rozporządzenia zmiana nadająca Prezesowi NFZ prawo jednostronnego zmieniania zasad realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest nie do przyjęcia. Opiniowany projekt przepisów, w tej tak trudnej pandemicznej rzeczywistości, w sytuacji niedoboru kadr medycznych i olbrzymiego, stale wzrastającego popytu na świadczenia opieki zdrowotnej, nie buduje po stronie świadczeniodawców poczucia bezpieczeństwa. Natomiast z całą pewnością może przyczynić się do pogorszenia dostępności do świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Pracodawcy RP zwrócili się prośbą o odstąpienie od zaprojektowanych regulacji, tym samym usunięcie § 1 ust. 2 oraz § 2 ust. 2, dotyczących bezaneksowego wchodzenia w życie przepisów zarządzeń Prezesa NFZ, które nie są prawem powszechnie obowiązującym i obowiązują dopiero po ich obustronnym przyjęciu przez strony umowy. Zwrócili również uwagę, iż przyznanie, w dodatku rozporządzeniem, tak szerokich kompetencji Prezesowi NFZ, który jednoosobowo decydować będzie o całym systemie opieki zdrowotnej, jest nie do przyjęcia, ponieważ zaburza to organizację opieki zdrowotnej, kondycję finansową podmiotów leczniczych, jak również to, co najważniejsze – przekłada się na dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej.

Pismo znajduje się tutaj.