Stanowisko Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia

W dniach 4-5 listopada br. członkowie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia obradowali w sprawie podwyżek, jakie mają dostać najmniej zarabiający pracownicy w systemie ochrony zdrowia. Dwudniowe posiedzenie zakończyło się podpisaniem porozumienia.

Ustalono, że należy podjąć pilne prace nad nowelizacją obecnej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w taki sposób, aby zostały w niej zapisane uzgodnione współczynniki dla różnych grup pracowników.

Tabela zawierająca ustalone współczynniki wraz z zaszeregowaniem pracowników do danej grupy zawodowej znajduje się tutaj.

W porozumieniu zapisano również, że w latach 2023-2027 na podwyżkę wynagrodzeń ma być przeznaczane 50% wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Zaplanowano też dodanie do ustawy przepisu zobowiązującego podmiot leczniczy, będący pracodawcą, do określenia

w umowie o pracę każdego pracownika, objętego zakresem ustawy, informacji o grupie zawodowej, do której kwalifikuje się w związku z kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku pracy. Zespół co roku ma dokonywać ewaluacji przyjętego porozumienia – w terminie do 31 października danego roku.

Ponadto z inicjatywy strony PRACODAWCÓW w porozumieniu zawarto informacje, iż:

  • świadczeniodawcom zostaną zapewnione środki na coroczny wzrost wynagrodzeń, a informacja o wysokości nakładów przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń będzie podawana do publicznej wiadomości;
  • wzrost nakładów na ochronę zdrowia powinien przełożyć się na zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów.