Stanowisko Pracodawców RP w sprawie ustawy o sygnalistach

Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (tzw. sygnalistów), ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego unijnej dyrektywy. - Przedsiębiorcy nie mogą być jednak zaskakiwani nowymi przepisami, stąd podstawowy postulat wydłużenia vacatio legis do 3 miesięcy – piszą Pracodawcy RP. 


Według projektu, podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób zobowiązane są do wdrożenia odpowiednich procedur w terminie 14 dni od dnia publikacji ustawy – tego wymaga dyrektywa, której postanowienia powinny wejść w życie do 17 grudnia 2021 r.  Dlatego Pracodawcy RP uważają, że vacatio legis powinno być wydłużone do 3 miesięcy.

Zgodnie z projektem ustawy, więcej czasu na dostosowanie się do wprowadzonych zmian będą miały firmy zatrudniające od 50 do 249 osób -  do 17 grudnia 2023 r.

Projekt ustawy nakłada m.in. obowiązek ustanowienia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych naruszeń prawa, na podmioty z sektora publicznego i prywatnego zatrudniające co najmniej 50 osób i wskazuje kwestie, które ten regulamin powinien lub może określać a także przewiduje obowiązek rejestracji takich zgłoszeń.

W projekcie przewiduje m.in. odpowiedzialność karną (grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3) dla osób odpowiedzialnych za brak ustanowienia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa (regulaminu) lub ustanowienie jej z naruszeniem przepisów ustawy. Są to zatem poważne konsekwencje.

Pracodawcy RP zwracają uwagę, że w projektowanych przepisach nie ujęto m.in. grup kapitałowych ani wszystkich jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. Mimo, że w rozumieniu kodeksowym są to odrębni pracodawcy, to na potrzeby projektowanej ustawy powinni być rozpatrywani strukturalnie.

Pracodawcy RP zauważają również, że już teraz w wielu sektorach gospodarki kwestia ochrony sygnalistów jest wewnętrznie uregulowana – w szczególności w dużych podmiotach z udziałem zagranicznym.

Uwagi Pracodawców RP.