Stanowisko Pracodawców RP: Bezpieczeństwo zdrowotne Polek i Polaków powinno być priorytetem

Stanowisko Pracodawców RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

W piśmie przesłanym do Dariusa Salomończyka, zastępcy szefa Kancelarii Sejmu, Pracodawcy RP zwracają uwagę na potrzebę urealnienie nakładów przeznaczanych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej i zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych, będących w dyspozycji NFZ na godne warunki pracy i płacy dla pracowników ochrony zdrowia oraz o zmianę modelu finansowania świadczeń.

„Wszyscy wiemy, że system opieki zdrowotnej wymaga istotnych zmian. Mamy też nadzieję, że doświadczenia płynące z czasu pandemii mogą być tymi, które powinny nas skłonić do podjęcia odważnych zmian w zakresie finansowania i organizacji systemu ochrony zdrowia” – piszą Pracodawcy RP.

Pracodawcy RP za konieczne uznają:

  1. zapewnienie godnych warunków pracy i płacy wszystkim pracownikom medycznym,
  2. jednoznaczne określenie w przepisach prawa źródła finansowania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz zasady przekazywania środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń tych pracowników,
  3. zwiększenie nakładów finansowych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej,
  4. wprowadzenie mechanizmów finansowych premiujących jakość i zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne Polaków.

Pracodawcy RP podkreślają, że zabezpieczenie postulatów pracowników sektora ochrony zdrowia nie może odbyć się kosztem pacjentów. Apelują by projektowana ustawa uwzględniała postulaty wszystkich uczestników systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

„System opieki zdrowotnej w Polsce wymaga wzrostu nakładów finansowych, a ustawa powinna precyzyjnie określać źródła finansowania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Liczymy także na to, że w tej toczącej się publicznej debacie bezpieczeństwo zdrowotne Polek i Polaków, będzie priorytetem, a głos partnerów społecznych zostanie wysłuchany i wzięty pod uwagę” – piszą Pracodawcy RP.

Pełna treść stanowiska Pracodawców RP tutaj.