Społeczeństwo w dobrym zdrowiu, czyli Narodowy Program Zdrowia na lata 2021–2025

Pracodawcy RP w pełni popierają wszelkie działania nakierowane na utrzymanie naszego społeczeństwa w dobrym zdrowiu, ponieważ zdrowie jest największą wartością, o czym mogliśmy teraz, w okresie pandemii, szczególnie się przekonać.

Wczesne inwestowanie w opiekę zdrowotną to gwarancja zdrowego społeczeństwa. To również pracownicy aktywnie uczestniczący w życiu zawodowym. Zapobieganie chorobom i promocja zdrowia torują nam drogę do bardziej skutecznego i efektywnego systemu opieki zdrowotnej.

Odnosząc się do przekazanego do konsultacji i opiniowania projektu Narodowego Programu Zdrowia, Pracodawcy RP stoją na stanowisku, że dokument strategiczny opisujący kwestie zdrowotne i mający mieć wpływ na przyszłe wskaźniki zdrowotne powinien być konstruowany na okres dłuższy niż 4 lata. Powinien być też przygotowany z udziałem partnerów społecznych. Dłuższy horyzont czasowy przeznaczony na realizację tak istotnych działań pozwoliłby na lepsze zaplanowanie celów i ich efektywniejszą realizację. Poza tym w ocenie Pracodawców RP Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 powinien być poprzedzony diagnozą epidemiologiczną, opisem wyzwań zdrowotnych.

- Cele operacyjne programu i proponowane projekty powinny być pochodną wyzwań zdrowotnych zawartych we wcześniejszej diagnozie. Dobrą praktyką byłoby przekazywanie do konsultowania tego typu strategicznych dokumentów na okres co najmniej 30 dni – stwierdza dr Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP.

Szczegółowe uwagi znajdują się tutaj