Pracodawcy RP podtrzymują swoje stanowisko: Brak podstawy prawnej do żądania przez AOTMiT danych dotyczących wynagrodzeń

Pracodawcy RP nikomu nie narzucają prezentowanego stanowiska, natomiast – jako organizacja reprezentująca i działająca w interesie zrzeszonych członków – zwracają uwagę na brak podstawy prawnej do żądania danych dotyczących wynagrodzeń.

Nikt nie neguje, że wysokość wynagrodzeń w podmiocie leczniczym, który ma umowę z NFZ, ma wpływ na koszt świadczenia opieki zdrowotnej, ale AOTMiT zdaje się nie rozumieć lub nie chcieć zrozumieć 2 różnych sytuacji:

1) pierwsza – gdy 100% albo prawie 100% przychodów świadczeniodawcy pochodzi od NFZ;

2) druga – gdy tylko mała część przychodów świadczeniodawcy pochodzi od NFZ, np. gdy podmiot ma umowę z NFZ tylko w 1 lub 2 wąskich zakresach świadczeń.

Żądanie pełnej wiedzy w zakresie wynagrodzeń w ww. 1 sytuacji wykracza poza ustawowe uprawnienia AOTMiT i jest niezgodne z RODO. Określona dana staje się daną osobową, w chwili gdy w powiązaniu z innymi danymi pozwala na identyfikację osoby. Informacje kadrowe z raportu kadrowo-płacowego, szczególnie w części dotyczącej kategorii personelu, są tak skonstruowane że odnoszą się do stanowisk, które mogą być jedyne w danym podmiocie leczniczym – co de facto oznacza ujawnienie wynagrodzenia danej osoby bez jej zgody – czytamy w piśmie.

W odpowiedzi Pracodawcy RP zwracają uwagę, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Zgodnie z ust. 3 ww. art. 6 RODO podstawa przetwarzania, o której mowa w ust. 1 lit. c oraz lit. e, musi być określona: (a) w prawie Unii lub (b) w prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator. Cel przetwarzania musi być określony w tej podstawie prawnej lub, w przypadku przetwarzania, o którym mowa w ust. 1 lit. e – musi być ono niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Skoro zgodnie z prawem krajowym AOTMiT zbiera ww. dane w celu taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej, to może je zbierać tylko w takim zakresie, w jakim one mają wpływ na ustalenie kosztu świadczenia opieki zdrowotnej finansowego ze środków publicznych. W przypadku świadczeniodawcy, o którym mowa w ww. pkt 2 (ale de facto każdego, w przypadku którego tylko część przychodów pochodzi z NFZ), AOTMiT, pozyskując dane, które częściowo nie mają wpływu na ww. koszty, czyni to bezprawnie – podkreślają Pracodawcy RP.

W piśmie zwrócono także uwagę, że raport i składające się na niego elementy powinny być inaczej skonstruowane – tzn. sam podmiot powinien podawać tylko dane częściowe (procent/poziom wynagrodzenia, który w jego ocenie ma wpływ na wysokość kosztu danego świadczenia finansowego – w przypadku tego konkretnego świadczeniodawcy – przez NFZ).

Stanowisko dostępne jest tutaj.

Warszawa, 4 maja 2022 r.

***