Pismo do Prezesa NFZ dot. wprowadzenia zmian do Zarządzenia zmieniającego zarządzenie ws. określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne

Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na rehabilitację, jak również zagrożenia związane z brakiem bezpieczeństwa finansowego podmiotów ją realizujących, Pracodawcy RP liczą na zrozumienie Pana Prezesa i podjęcie decyzji o natychmiastowej aktualizacji wyceny poszczególnych procedur. Pracodawcy RP zwrócili się ponownie z prośbą, w imieniu swoich członków, do Prezesa NFZ o wprowadzenie zmian do Zarządzenia nr 7/2022/DSOZ z dnia 11 stycznia 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Przedstawione w piśmie propozycje są kompromisem w rozumieniu trudnej sytuacji finansowej NFZ. Tym samym uwzględniają jedynie aktualne koszty bez przewidywanego wzrostu inflacji oraz bez przewidywanego wzrostu wynagrodzeń dla pozostałych pracowników podmiotów leczniczych ze względu na podwyższenie minimalnego wynagrodzenia. Ponadto, niezależnie od zaproponowanych zmian, zwrócono uwagę na konieczność wprowadzenia corocznego wzrostu ceny świadczeń o wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS.

Pismo jest dostępne tutaj.