Łatwiejszy dostęp do szczepionek: Pracodawcy RP apelują o poszerzenie kategorii leków nabywanych przez praktyki lekarskie z hurtowni farmaceutycznych

Dziękując za uwzględnienie sugestii dot. możliwości nabywania produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych w pełnym zakresie przez podmioty lecznicze, które wykonują działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, Pracodawcy RP przekazali stanowisko do projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych.

W piśmie podkreślono, że z uwagi na systematyczne podnoszenie poziomu wyszczepialności społeczeństwa, konieczne jest wprowadzanie rozwiązań systemowych, które będą umożliwiały zawodom medycznym oraz pacjentom uzyskanie łatwiejszego dostępu do szczepionek. Konieczne jest zatem podjęcie działań zmierzających do poszerzenia kategorii leków, które praktyki lekarskie mogą nabywać z hurtowni farmaceutycznej.

Nasza uwaga podyktowana jest tym, że obecnie praktyki lekarskie mają problemy prawne w zakresie obrotu szczepionkami – w ramach obecnie obwiązujących przepisów nie mogą one nabywać szczepionek bezpośrednio z hurtowni farmaceutycznych. Dlatego też przedmiotowy projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych z dnia 29 kwietnia 2022 r. powinien umożliwiać lekarzom lub wykonującym zawód w ramach praktyki zawodowej zakup produktów immunologicznych wykorzystywanych do przeprowadzania szczepień, o których mowa w art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – czytamy w stanowisku.

Pracodawcy RP, mając na względzie powyższe, przygotowali stosowną poprawkę:

2) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) lekarz lub lekarz dentysta wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej w zakresie:

• produktów immunologicznych wykorzystywanych do przeprowadzania szczepień, o których mowa w art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;”.

Pismo w tej sprawie dostępne jest tutaj.

Warszawa, 10 maja 2022 r.

***