Konieczne jest wsparcie podmiotów leczniczych przy wdrażaniu standardu rachunku kosztów

Pracodawcy RP dokonali wśród swoich członków weryfikacji stanu wdrożenia zaleceń określonych w rozporządzeniu dot. standardu rachunku kosztów.

Pracodawcy RP kontynuują zainicjowaną od ponad roku dyskusję roboczą z resortem zdrowia oraz Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dotyczącą kwestii wdrażania standardu rachunku kosztów wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów, jak również cyklu dedykowanych dla naszych członków szkoleń przygotowanych przez AOTMiT.

Przypomnieć należy, iż niepokoje wśród świadczeniodawców wzbudzały rozwiązania zarządczo-finansowe, skala oraz tempo wdrożenia, jak również brak pilotażowych wdrożeń. Wydaje się, że wprowadzenie ujednolicenia kont szczegółowych można uznać jako spełnienie oczekiwania środowiska zarządczego w podmiotach leczniczych oraz ekonomistów. Natomiast rozwiązania typowe dla zakresu rachunkowości zarządczej są w części niezrozumiałe i pozbawione cech, które powinny parametryzować efektywność ekonomiczną, w tym techniczną, alokacyjną i produktywność. Po dwunastu miesiącach wdrożenia standardu rachunku kosztów wśród osób zaangażowanych w ten proces w podmiotach leczniczych nadal pozostaje wiele pytań i wątpliwości.

Środowisko ekonomistów zdrowia skupione wokół Pracodawców RP od początku obserwowało, analizowało i monitowało zalecane w rozporządzeniu rozwiązania. W odpowiedzi na atmosferę niezrozumienia oraz braku koncyliacji rozpoczęte zostały prace nad stworzeniem eksperckiego rozwiązania wdrożenia zaleceń z przedmiotowego Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Z uwagi na to Pracodawcy RP podjęli się dokonania audytu stanu wdrożenia zaleceń określonych w rozporządzeniu dot. standardu rachunku kosztów.

Wyniki tej ankiety dostępne są tutaj.

Opracowane na podstawie ankiety wnioski dostępne są tutaj.

W dalszym ciągu Pracodawcy RP liczą na kontynuację współpracy z Ministerstwem Zdrowia i AOTMiT oraz zrozumienie problemów świadczeniodawców, którzy wciąż mierzą się z problemami związanymi z wdrożeniem przygotowanych przez resort zdrowia rozwiązań. Na podstawie doświadczeń wyniesionych z przeprowadzonej ankiety, jak również z praktyki wdrażania poszczególnych rozwiązań przez świadczeniodawców, konieczne jest:

  • powołanie zespołu projektowego przy udziale organizacji zrzeszających podmioty lecznicze objęte obowiązkiem wdrożenia zaleceń standardu rachunku kosztów;
  • ewaluowanie obecnie prowadzonych prac wdrożeniowych, materiałów szkoleniowych oraz wyznaczonych celów;
  • wyznaczenie celów pierwszoplanowych i kolejnych;
  • opracowanie planu projektu, w szczególności: obszarów działania, harmonogramu, zasobów, liderów, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Liczymy na zrozumienie i wyjście naprzeciw naszym oczekiwaniom. Pracodawcy RP ze swojej strony deklarują daleko idącą współpracę z uwagi na potrzebę wsparcia podmiotów leczniczych.

Pismo do Ministra Zdrowia w tej sprawie znajduje się tutaj.