Apel organizacji pracodawców w sprawie standardu rachunku kosztów

Osiem organizacji wystąpiło z apelem do Ministra Zdrowia w sprawie nowego standardu rachunku kosztów. Jednocześnie pismo z prośbą o poparcie tego apelu skierowano do Premiera.

Pracodawcy RP wraz z Pracodawcami Medycyny Prywatnej, Konfederacją Lewiatan, Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Szpitali Powiatowych, Polską Federacją Szpitali, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szpitali Prywatnych, Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie oraz Business Centre Club – organizacjami reprezentującymi łącznie tysiące podmiotów leczniczych, które podjęły próbę zmierzenia się z tym bardzo trudnym zadaniem dotyczącym nowego standardu rachunku kosztów, wystąpiły z apelem do Ministra Zdrowia i propozycją, aby datę 1 stycznia 2021 r. traktować jako datę rozpoczęcia wdrażania rozwiązań zawartych w przedmiotowym rozporządzeniu i aby czas wdrażania uznać również za czas ewentualnych korekt przedmiotowego rozporządzenia. Ponadto jednocześnie organizacje te wystosowały pismo do Premiera z prośbą o poparcie ich apelu skierowanego do Ministra Zdrowia.

Przepisy przedmiotowego rozporządzenia obejmują bardzo poważne zmiany, a czas na ich wdrożenie był niezwykle ograniczony i w dodatku przypadł na okres największego wysiłku organizacyjnego podmiotów leczniczych. Podmioty lecznicze miały zaledwie 29 dni roboczych na przygotowanie stosownych rozwiązań wynikających z przedmiotowego rozporządzenia. Natomiast wdrożenie rozwiązań zawartych we wskazanym rozporządzeniu wymaga specjalnych narzędzi kalkulacyjnych oraz przeszkolenia personelu, co skutkuje zwiększeniem kosztów administracyjnych. Do tego wykorzystywane przez podmioty lecznicze programy informatyczne nie są przygotowane do wdrożenia zmian. Szpitale publiczne będą musiały dokonać zakupów oprogramowania w trybie zamówień publicznych, a to też wymaga czasu i zaangażowania dodatkowych środków finansowych.

Czas konieczny na wdrożenie rachunku kosztów i ewentualną korektę zawartych w przepisach rozwiązań to minimum 2 lata, dlatego data 1 stycznia 2021 r. powinna być datą, w której rozpoczyna się proces jego wdrażania. Organizacje podpisane pod tym apelem deklarują pełne wsparcie merytoryczne w zakresie wdrażania tych rozwiązań, przy tworzeniu korekt, wzorów, szablonów, według których będą przekazywane dane, bo tylko wspólnie z resortem zdrowia uda się osiągnąć oczekiwane rezultaty.

W dniu 12 marca 2021 r. Pracodawcy RP skierowali do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Macieja Miłkowskiego oraz Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Romana Topór-Mądrego pismo z propozycjami ws. standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców. Pismo jest dostępne tutaj.