Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Platformy

Platforma HR 

Platforma HR to specjalne gremium, powołane w 2011 r., skupiające członków Pracodawców RP (obecnie ponad 40) zainteresowanych obszarem indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Jej uczestnikami są osoby odpowiadające za sprawy kadrowo-personalne, głównie dyrektorzy ds. HR. Jest to zatem grono wybitnych ekspertów i praktyków z największych firm w Polsce. W spotkaniach Platformy HR uczestniczą przedstawiciele resortu pracy, a jej Przewodniczącą jest Pani Prezes Iwona Szmitkowska (Work Service, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia).

Do obszarów zainteresowania Platformy HR należą:

 •  zmiana przepisów z zakresu zbiorowego prawa pracy;
 •  promowanie modelu flexicurity, w szczególności nowych form zatrudnienia i organizacji pracy;
 •  kształtowanie wartości społeczno-ekonomicznych przedsiębiorstw, w tym współpracy i dialogu z zakładowymi organizacjami związkowymi oraz innymi przedstawicielami pracowników;
 •  inne kwestie i problemy zgłaszane przez członków Platformy HR (np. umowy terminowe, kształcenie zawodowe, społeczna inspekcja pracy, urlopy na żądanie).
 • Platforma, przy wsparciu Pracodawców RP dąży do poprawienia otoczenia legislacyjno-gospodarczego funkcjonowania przedsiębiorstw poprzez:
 •  sformułowanie projektów i rekomendacji dotyczących niezbędnych zmian w zakresie prawa pracy oraz zaproponowanie konkretnych postulatów mających na celu poprawę obecnego stanu prawnego;
 •  stymulowanie zmian prawnych zgodnych z interesem członków Platformy, wspierających rozwój firm i stabilizację gospodarczą;
 •  definiowanie niezbędnych warunków i zasad mających wpływających na proces tworzenia optymalnych warunków dla działalności przedsiębiorstw;
 •  inicjowanie rozwiązań, które umożliwią pracodawcom skuteczne zarządzanie pracą w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym;
 •  opiniowanie projektów ustaw i aktów wykonawczych dotyczących prawa pracy;
 •  rozwijanie profesjonalnych kontaktów w ramach współpracy ze środowiskiem biznesowym i jednostkami naukowymi;
 •  organizowanie konferencji oraz innych form wymiany poglądów i doświadczeń z obszaru prawa pracy.

Inne gremia funkcjonujące w ramach Pracodawców RP


Zespół promocji bezpieczeństwa i zdrowia pracy

Zespół został powołany w 2016 r. Ta inicjatywa to wyraz zaangażowania Pracodawców RP w problematykę bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Chcemy również w ten sposób wzmocnić głos pracodawców w debacie nad przyszłym kształtem warunków pracy w Polsce. Zespół zrzesza ekspertów (obecnie ponad 20) zaangażowanych w tematykę bezpieczeństwa i higieny pracy. Gremium to zajmuje się problemami dotyczącymi środowiska pracy i występujących w nim zagrożeń. Przedmiotem jego pracy są obowiązujące regulacje prawne, które w wielu aspektach są archaiczne i nie odpowiadają warunkom funkcjonowania współczesnych firm. Z tego względu, w naszej ocenie, obecne przepisy nie spełniają swojej roli i wymagają modyfikacji. Dlatego celem Zespołu jest wypracowanie rekomendacji zmiany prawa, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia polskich pracowników. Przewodniczącym Zespołu jest Pan Rafał Hrynyk (3M).


Platforma finansowa

Misja:

Stworzenie forum dialogu, współpracy i współdziałania osób, organizacji oraz firm związanych z szeroko pojętą branżą finansową na rzecz rozwoju rynku finansowego w Polsce oraz upowszechniania wiedzy i podejmowania wspólnych działań, służących jego budowie.

Główne cele:

 • wypracowywanie wspólnych inicjatyw i rozwiązań w zakresie rynku finansowego, wspierających Członków Platformy Finansowej RP,
 • dbałość o jakość stanowionego prawa w zakresie rynku finansowego, w tym działania na rzecz znoszenia barier rozwojowych,
 • kształtowanie opinii w zakresie problematyki rynku finansowego,
 • podejmowanie działań o charakterze konsultacyjno - edukacyjnym.

Przewodniczący: Iwona Sroka