Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Platformy

Platforma HR 

Platforma HR to specjalne gremium, powołane w 2011 r., skupiające członków Pracodawców RP (obecnie ponad 40) zainteresowanych obszarem indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Jej uczestnikami są osoby odpowiadające za sprawy kadrowo-personalne, głównie dyrektorzy ds. HR. Jest to zatem grono wybitnych ekspertów i praktyków z największych firm w Polsce. W spotkaniach Platformy HR uczestniczą przedstawiciele resortu pracy, a jej Przewodniczącą jest Pani Prezes Iwona Szmitkowska (Work Service, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia).

Do obszarów zainteresowania Platformy HR należą:

 •  zmiana przepisów z zakresu zbiorowego prawa pracy;
 •  promowanie modelu flexicurity, w szczególności nowych form zatrudnienia i organizacji pracy;
 •  kształtowanie wartości społeczno-ekonomicznych przedsiębiorstw, w tym współpracy i dialogu z zakładowymi organizacjami związkowymi oraz innymi przedstawicielami pracowników;
 •  inne kwestie i problemy zgłaszane przez członków Platformy HR (np. umowy terminowe, kształcenie zawodowe, społeczna inspekcja pracy, urlopy na żądanie).
 • Platforma, przy wsparciu Pracodawców RP dąży do poprawienia otoczenia legislacyjno-gospodarczego funkcjonowania przedsiębiorstw poprzez:
 •  sformułowanie projektów i rekomendacji dotyczących niezbędnych zmian w zakresie prawa pracy oraz zaproponowanie konkretnych postulatów mających na celu poprawę obecnego stanu prawnego;
 •  stymulowanie zmian prawnych zgodnych z interesem członków Platformy, wspierających rozwój firm i stabilizację gospodarczą;
 •  definiowanie niezbędnych warunków i zasad mających wpływających na proces tworzenia optymalnych warunków dla działalności przedsiębiorstw;
 •  inicjowanie rozwiązań, które umożliwią pracodawcom skuteczne zarządzanie pracą w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym;
 •  opiniowanie projektów ustaw i aktów wykonawczych dotyczących prawa pracy;
 •  rozwijanie profesjonalnych kontaktów w ramach współpracy ze środowiskiem biznesowym i jednostkami naukowymi;
 •  organizowanie konferencji oraz innych form wymiany poglądów i doświadczeń z obszaru prawa pracy.

Inne gremia funkcjonujące w ramach Pracodawców RP


Zespół promocji bezpieczeństwa i zdrowia pracy

Zespół został powołany w 2016 r. Ta inicjatywa to wyraz zaangażowania Pracodawców RP w problematykę bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Chcemy również w ten sposób wzmocnić głos pracodawców w debacie nad przyszłym kształtem warunków pracy w Polsce. Zespół zrzesza ekspertów (obecnie ponad 20) zaangażowanych w tematykę bezpieczeństwa i higieny pracy. Gremium to zajmuje się problemami dotyczącymi środowiska pracy i występujących w nim zagrożeń. Przedmiotem jego pracy są obowiązujące regulacje prawne, które w wielu aspektach są archaiczne i nie odpowiadają warunkom funkcjonowania współczesnych firm. Z tego względu, w naszej ocenie, obecne przepisy nie spełniają swojej roli i wymagają modyfikacji. Dlatego celem Zespołu jest wypracowanie rekomendacji zmiany prawa, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia polskich pracowników. Przewodniczącym Zespołu jest Pan Rafał Hrynyk (3M).


Platforma finansowa

Misja:

Stworzenie forum dialogu, współpracy i współdziałania osób, organizacji oraz firm związanych z szeroko pojętą branżą finansową na rzecz rozwoju rynku finansowego w Polsce oraz upowszechniania wiedzy i podejmowania wspólnych działań, służących jego budowie.

Główne cele:

 • wypracowywanie wspólnych inicjatyw i rozwiązań w zakresie rynku finansowego, wspierających Członków Platformy Finansowej RP,
 • dbałość o jakość stanowionego prawa w zakresie rynku finansowego, w tym działania na rzecz znoszenia barier rozwojowych,
 • kształtowanie opinii w zakresie problematyki rynku finansowego,
 • podejmowanie działań o charakterze konsultacyjno - edukacyjnym.

Przewodniczący: Iwona Sroka


Indeks Optymizmu Przedsiębiorców

Jedną z kluczowych inicjatyw Platformy finansowej jest utworzenie nowego na polskim rynku wskaźnika koniunktury gospodarczej. Badanie ma charakter diagnostyczny i prognostyczny – każdy z objętych badaniem podmiotów udziela co miesiąc odpowiedzi na pytania dotyczące bieżącej oraz przyszłej - w perspektywie 6 miesięcy - sytuacji kierowanych przez nich przedsiębiorstw.

Pytania dotyczą: oceny zmiany klimatu biznesowego w stosunku do poprzedniego miesiąca, oczekiwań na kolejne półrocze, planów w zakresie nowych inwestycji oraz zmiany poziomu zatrudnienia.

Badanie prowadzone jest na próbie wybranej spośród 10 000 członków Pracodawców RP. Respondenci opierają się na swych ogólnych odczuciach, bez odwoływania się do zapisów księgowych.