Platforma Zielony Ład

Platforma Zielony Ład powstała z powołanej w 2012 roku Platformy Energetycznej. To gremium zajmujące się szeroką gamą zagadnień – od polityki klimatycznej UE i dostosowania się Polski do unijnych celów klimatycznych po ceny energii dla przedsiębiorstw, wpływu tych cen na konkurencyjność oraz możliwości pozyskania rekompensat dla branż energochłonnych. W posiedzeniach platformy uczestniczą reprezentanci właściwych ministerstw i organów, w szczególności Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Urzędu Regulacji Energetyki. Platforma konsultuje i opiniuje akty prawne z obszaru energetyki na poziomie krajowym i unijnym.

Obszary zainteresowania platformy:

  • polityka energetyczna Polski w kontekście postępującej integracji europejskiego rynku energii i polityki klimatycznej UE
  • optymalna rozbudowa połączeń transgranicznych Polski – kierunki i moce przesyłowe
  • przyszłość polskiego sektora energetycznego w nowych warunkach konkurencyjności, wynikających z pogłębiającej się integracji rynku energii UE
  • harmonizacja systemów wsparcia dla odbiorców energochłonnych w Europie

Powołanie platformy: 2012 rok

Przewodniczący: Mirosław Kowalik

Sekretarz: Jakub Pietrzak, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Pracodawców RP

Tematy spotkań:

1) Przegląd funduszy UE dostępnych dla przedsiębiorców - programy z perspektywy 2021-2027 oraz inne dostępne fundusze jak Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – wsparcie dla firm członkowskich w zakresie wykorzystania grantów unijnych oraz innych dostępnych funduszy, konsultacje z administracją rządową w tym zakresie, głównie Ministerstwem Klimatu i Środowiska

2) Pakiet legislacyjny “Fit for 55” - aktywne konsultacje, implementacja regulacji unijnych związanych z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu

3) Spotkanie z ekspertem: „Jak się przygotować do raportowania ESG?”; case studies

4) Spotkanie z przedstawicielem NCBiR - prezentacja dot. linii finansowej dla projektów innowacyjnych