Platforma ds. Funduszy Europejskich

Platforma ds. Funduszy Europejskich to forum współpracy i współdziałania ekspertów w zakresie funduszy europejskich. Celem platformy jest współtworzenie efektywnych mechanizmów dystrybucji Funduszy Europejskich w Polsce. Uczestnikami forum są członkowie Pracodawców RP, którzy pracują i korzystają ze środków europejskich. Posiedzenia platformy umożliwiają członkom pozyskanie informacji dotyczących form wsparcia, na jakie mogą liczyć firmy, planując dalszy rozwój. To również idealne podłoże do dyskusji, wymiany doświadczeń i wzajemnego poznania potrzeb, a także dzielenia się informacjami o istniejących rozwiązaniach i zmianach w zasadach realizacji projektów współfinansowanych przez UE.


Obszary zainteresowania platformy:

  • aktualny stan wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020
  • analiza obszarów interwencji dedykowanych wsparciu rozwoju przedsiębiorstw i otoczenia biznesowego w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
  • uwarunkowania dla realizacji projektów, wynikające z przepisów dotyczących pomocy publicznej
  • działania na rzecz synergii między instytucjami odpowiedzialnymi za tworzenie ram dla wykorzystania Funduszy Europejskich i beneficjentami tych funduszy
  • przedstawianie przedstawicielom administracji interesów regionalnych i branżowych po stronie polskich przedsiębiorstw

Wybrane osiągnięcia:

  • udział w przygotowaniu stanowiska pracodawców, na potrzeby rządu, na szczyt klimatyczny COP w 2019

Powołanie platformy: 2012 rok

Przewodniczący: Mirosław Ślachciak, Członek Rady Pracodawców RP, Prezes Pracodawców Pomorza i Kujaw, Prezes Zarządu Domik Sp. z o.o.

Sekretarz: Patrycja Kosińska, Ekspert Pracodawców RP ds. funduszy europejskich

Najbliższe plany:

Spotkania informacyjne o środkach z funduszy UE i możliwościach ich pozyskania przez firmy i przedsiębiorców:

1. FEnIKS – Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (24 mld euro)

      FENG – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (8 mld euro)

2. FERS Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (4 mld euro)

     FEPW Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (2,5 mld euro)

3. FERC Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (2 mld euro)

     PTFE Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (0,5 mld euro)