EKES

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) jest instytucjonalnym organem doradczym powołanym w 1957 roku na mocy Traktatu Rzymskiego

Doradcza funkcja EKES-u umożliwia jego członkom, a zatem i reprezentowanym przez nich organizacjom, uczestniczenie w unijnym procesie decyzyjnym. Komitet reprezentuje różnorodne środowiska społeczne i gospodarcze zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego.

EKES składa się z 329 członków z 27 państw członkowskich UE, którzy powoływani są przez Radę na pięcioletnią, odnawialną kadencję na wniosek państw członkowskich. W EKES-ie pracują jednak niezależnie od swoich krajów, w interesie wszystkich obywateli UE. Członkowie EKES-u reprezentują szerokie spektrum interesów gospodarczych, społecznych i kulturalnych w swoich krajach pochodzenia. Są podzieleni na trzy grupy:

• Grupa I – pracodawcy: przedstawiciele stowarzyszeń przedsiębiorców w przemyśle, handlu, finansach usługach i rolnictwie. Przewodniczącym jest Stefano Mallia (Malta).

• Grupa II – pracownicy: przedstawiciele krajowych związków zawodowych i ich konfederacji oraz federacji sektorowych. Przewodniczącym jest: Lucie STUDNIČNÁ (Czechy).

• Grupa III – inne podmioty/interesy różne: inni przedstawiciele i zainteresowane podmioty społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza z obszarów gospodarki, społeczeństwa, wolnych zawodów i kultury jak np. organizacji pozarządowych, wolnych zawodów, konsumentów, rolników itp. Przewodniczącym jest: Séamus Boland (Irlandia).

Prezydentem EKES w latach 2023-2025 jest Oliver Röpke (Niemcy), a wiceprezydentami są Aurelian Plosceanu (Rumunia) oraz Krzysztof Pater (Polska).

Członkowie wszystkich grup EKES uczestniczą w pracach Komitetu poprzez działania na forum siedmiu sekcji tematycznych:

1. ECO - Sekcja ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej

2. INT - Sekcja Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji

3. TEN - Sekcja Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego

4. REX - Sekcja Stosunków Zewnętrznych

5. NAT - Sekcja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego

6. SOC - Sekcja Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa

7. CCMI - Komisja Konsultacyjna ds. Przemian w Przemyśle

Oraz trzech struktur:

• DSMO - Centrum Monitorowania Jednolitego Rynku oraz Transformacji Cyfrowej

• SDO - Centrum Monitorowania Zrównoważonego Rozwoju

• LMO - Centrum Monitorowania Rynku Pracy


I. Przedstawiciele Pracodawców RP w Komitecie

W ramach prac w EKES Pracodawcy RP wpływają na kształt przyjmowanych opinii i raportów we wszystkich sprawach objętych zakresem działania UE.

Przedstawicielem Pracodawców RP w EKES w kadencji 2023-2025 Janusz Pietkiewicz, który pełni również funkcję kwestora Grupy I (pracodawców).

II. Kluczowe dziedziny polityki objęte działaniami Komitetu

• Zatrudnienie ludzi młodych

• Zmiana klimatu

• Energia ze źródeł odnawialnych

• Rozwój zrównoważony

• Zmiany demograficzne

• Aktywne starzenie się

• Imigracja i włączenie społeczne

• Koszty rezygnacji z projektu europejskiego

• Badania i innowacje

• Edukacja

• MŚP

• Niepełnosprawność

III. Priorytety obecnej kadencji Komitetu

1.Uwzględnienie prognoz strategicznych w polityce UE

2.Wdrażanie celów klimatycznych przez społeczeństwo obywatelskie, młodzież i lokalne społeczności.

3.Społeczeństwo obywatelskie jako siła napędowa na rzecz bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego świata.

4.Finansowanie gospodarki UE jako czynnik napędzający długoterminowy, zrównoważony wzrost gospodarczy

5.Gospodarka obiegu zamkniętego i przemysł opakowaniowy

6.Wizja transformacji energetycznej na rzecz zabezpieczenia strategicznej autonomii UE.

7.Wyzwania polityki zdrowotnej w Unii Europejskiej

8.Dostępne budownictwo mieszkaniowe i renowacja budynków

9.Odpowiedź na rosyjską agresję na Ukrainę.

10. Równość płci.